Cennik usług

Szczegółowy cennik usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie na obszarze Oławy zamieszczony został  poniżej:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, poza usługami w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczy szereg specjalistycznych usług podzielonych na poniższe zakresy:

Dokumentacja projektowa

Cena zł netto
uzgodnienia i opiniowanie projektów technicznych sieci Uzgodnienie projektów innych branż w zakresie wymaganym przepisami
(cena uzależniona od zakresu uzgodnienia).

131-393

Informacja i odbiory techniczne Cena zł netto
odbiór techniczny rozdziału instalacji wewnątrz budynku 100
odbiór techniczny wodomierza  nie będącego własnością ZWiK Sp. z o.o. w Oławie 100
wydanie informacji o podłączeniu do sieci 70
wydanie informacji o jakości wody 70
Wymiana urządzeń pomiarowych Cena zł netto
wymiana wodomierza nie będącego własnością ZWiK Sp. z o.o. w Oławie zakupionego przez Odbiorcę

180

(bez wodomierza)

ponowne oplombowanie wodomierza lub wymiana plomby 50
Wykonywanie i monitorowanie przyłączy, inne Cena zł netto
wykonanie przyłączy wodociągowych *
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych *
inspekcja telewizyjna rurociągu kanalizacyjnego (kamerowanie) *
spirala elektryczna *
badanie ciśnienia i wydajności hydrantów *
przywrócenie świadczenia usług po uregulowaniu należności *
Usługi wykonywane sprzętem ciężkim Cena zł netto
koparko-ładowarka 145/h
samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych – w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 380/h
samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych – w dni robocze w godzinach od 15:00 do 7:00, oraz  w niedziele i święta 760/h
samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych – w soboty 760/h
Badania wody i ścieków Cena zł netto
pobranie próbki metodą manualną 80
analiza wody **
pobranie próbki metodą automatyczną (próbka złożona średniodobowa) 230
analiza ścieków **
obliczenie wyników i sporządzenie sprawozdania z badań 24

*   cena uwarunkowana zakresem prac

** szczegóły w tabeli badania wody i ścieków

 

 EKSPERTYZA TERMOWIZYJNA  Cena zł netto
 Standardowa ekspertyza obejmuje:
• Wykonanie zdjęć w podczerwieni
• Sprawdzenie stanu izolacji wewnętrznej
• Wskazanie miejsc największych strat ciepła
• Pomiar punktu rosy
• Sporządzenie raportu
• Dojazd w promieniu 10 km od centrum miasta Oławy

300-500*

 Dodatkowo oferujemy:
• Sprawdzenie stanu izolacji zewnętrznej
• Pomiar temperatur różnicowych – m.in. urządzeń cieplnych, elektrycznych
• Dojazd powyżej 10 km od centrum miasta Oława

100
indywidualnie
1 zł/km

*/ cena uzależniona jest od zakresu objętego pomiarem

Tabela badania wody i ścieków
Matryca Badana cecha/metoda Metoda badawcza / dokument odniesienia Cena zł netto Informacje dodatkowe
Woda, ścieki Oznaczanie azotu amonowego
Część 1: Manualna metoda spektrometryczna
Zakres (0,08 – 100) mg/l NH4-N
PN-ISO 7150-1:2002 29,00 A,   R,     Z
Ścieki Oznaczanie azotu amonowego
wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 303; LCK 304Zakres (0,015 – 47) mg/l NH4-N
PB – 01 wyd. 1 z 20.08.200 24,00
Woda, ścieki Oznaczanie azotynów
Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej
Zakres (0,036 – 1) mg/l NO2-N
PN-EN 26777:1999 34,00 A,   R,   Z
Ścieki Oznaczanie azotu azotynowego
wg testu kuwetowego Hach Lange LCK 341Zakres (0,015 – 0,6) mg/l NO2-N
PB – 02 wyd. 1  z 20.08.2008 33,00
Woda, ścieki Oznaczanie azotu azotanowego
Metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym (metoda nieaktualna)
Zakres (0,04 – 11,00) mg/l NO3-N
PN-82/C-04576.08 33,00 A,   Z
Ścieki Oznaczanie azotu azotanowego
wg testu kuwetowego Hach Lange LCK 339Zakres (0,23 – 13,50) mg/l NO3-N
PB – 03 wyd. 1 z

20.08.2008

33,00
Ścieki Oznaczanie azotu ogólnego
wg testów kuwetowych Hach Lange LCK138; LCK 238; LCK 338
 Zakres (1 – 200) mg/l N(Metoda niereferencyjna)
PB – 04 wyd. 3 z

11.04.2016

76,00 A,    NR
Woda Badanie i oznaczanie barwy

Metoda wizualna (wg. pkt. 7 normy)
Zakres (5 – 30) mg/l Pt

PN-EN ISO 7887: 2012 13,00 Z
Ścieki Oznaczanie BZT5
Cz.1 Metoda rozcieńczeń, z dodatkiem mat. zaszczepiającego i allilotiomocznika
Zakres (3 – 2000) mg/l O2
PN-EN ISO

5815-1:2019-12

50,00 A,     R
Woda Oznaczanie chloru wolnego
Metodą DPD wg Hach LangeZakres (0,02 – 2,00) mg/l Cl2
PB – 06 wyd. 1 z 31.03.2008 13,00
Woda Oznaczanie chlorków
Metoda miareczkowania AgNO3 w obecności chromianu jako wskaźnikaZakres (6 – 150) mg/l Cl
PN-ISO 9297:1994 30,00 A,    Z
Ścieki Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT)
Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
wg testów kuwetowych Hach Lange LCI 400; LCI 500Zakres (6 – 7000) mg/l O2
PN-ISO 15705:2005 54,00 A,     R
Woda Oznaczanie fosforanów
wg testu kuwetowego Hach Lange LCK 349Zakres (0,15-4,50) mg/l PO4
PB – 08 wyd. 1 z

31.03.2008

29,00 NR
Ścieki Oznaczanie fosforu ogólnego
wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 349; LCK 348; LCK 350
Zakres (0,06 – 20) mg/l PO4-P(Metoda niereferencyjna)
PB – 09 wyd. 3 z

11.04.2016

46,00 A
Woda Oznaczanie zawartości manganu
Metoda formaldoksymowa (metoda nieaktualna)Zakres (0,10 – 1,00) mg/l Mn
PN-92/C-04590.03 46,00 A,      Z
Woda Oznaczanie mętności
Metoda nefelometryczna
Zakres (0,5 – 10) NTU
PN-EN ISO

7027-1:2016-09

22,00 A,      Z
Woda,

ścieki

Oznaczanie pH

Metoda potencjometryczna
Zakres (4-10)

PN-EN ISO 10523:2012 18,00 A,   R,   Z
Woda Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

Metoda konduktometryczna
Zakres (100 – 3000) μS/cm

PN-EN 27888:1999 18,00 A,      Z
Woda Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu
Metoda miareczkowa z EDTAZakres (0,06 – 6,00) mmol/l CaCO3
PN-ISO 6059:1999 22,00 A,     Z
Ścieki Oznaczanie zawiesin
Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
Zakres (2 – 2000) mg/l
PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 48,00 A,     R
Woda Oznaczanie żelaza ogólnego
Metoda spektrometryczna z 1,10 fenantroliną
Zakres (0,10 – 5,0) mg/l Fe
PN-ISO 6332:2001+
Ap1:2016-06
42,00 A,      Z
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

92.00 A,    R,     Z
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

A,    R,     Z
Woda Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli

Metoda NPL (Test Colilert 18)

PN-EN ISO

9308-2:2014-06

92,00 A,    R,     Z
Woda Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli

Metoda NPL (Test Colilert 18)
Zakres od 1 NPL w 100 ml

PN-EN ISO

9308-2:2014-06

A,    R,     Z
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO

7899-2:2004

67,00 A,    R,     Z
Woda Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu

w 36°C po 48 h
Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym

PN-EN ISO 6222:2004 54,00 A,    R,     Z
Woda Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu  w 22°C po 72 h
Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym
PN-EN ISO 6222:2004 A,    R,     Z
Woda Pobieranie próbek – część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów PN-ISO 5667-5:2017-10 80,00* A
Woda Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktów od 4.4.3 do 4.4.6 A
Ścieki Pobieranie próbek – część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków PN-ISO 5667-10:2021-11 80,00* A
230,00**

*- próbka jednorazowa, pobieranie met. manualną; **- próbka złożona średniodobowa, pobieranie met. automatyczną

A – metoda akredytowana, R – metoda referencyjna; NR – metody referencyjnej nie ustanowiono, Z – zatwierdzenie metody przez PPIS

Istotnym jest, iż nasze laboratorium posiada stosowne certyfikaty i akredytację PCA
w zakresie wykonywanych badań, ponadto udzielamy 5 letniej gwarancji
na poszczególne usługi.

*do podanych cen należy doliczyć podatek VAT

Data: 02.01.2023 r. 

  

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.