Opublikowany: 3, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanej instalacji do separacji i płukania piasku na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej 31 w Oławie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Znak sprawy: PI/04/P/2/2008                                                                                                         Oława, dnia 9 września 2008 roku

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony
w trybie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami ) na :
1. Zamawiający – Zakład   Wodociągów  i    Kanalizacji   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie,   ul. 3 Maja 30,   55 – 200 Oława, tel.  71-3039521,  fax.  71-3039533   e-mail: biuro@zwik.olawa.pl.
2. Tryb zamówienia –  przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO.
3. Rodzaj zamówienia – roboty montażowe i instalacyjne, zgodnie z z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
CPV  29500000-4, 50954000-7
4. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –  SIWZ można odebrać
w siedzibie zamawiającego – ZWiK Sp.  z o. o. w Oławie, ul. 3 Maja 30,
55 – 200 Oława  pok. Nr 12  za odpłatnością 40 zł. netto plus należny podatek VAT. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Oławie  67 95850007 0010 0006 5445 0001.
5. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanej instalacji do separacji  i płukania piasku na mechaniczno – biologicznej  oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej 31 w Oławie  zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych – nie przewiduje się składania ofert częściowych.
7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Termin wykonania zamówienia –     20 grudnia 2008 r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1÷4 i spełniający warunki art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień    publicznych,
zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń  złożonych przez wykonawców oraz innych dokumentów  wymaganych i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Informacja na temat wadium – zamawiający ustala wadium w wysokości 3.600 PLN ( słownie: trzy tysiące sześćset  złotych ).
11. Kryteria oceny ofert – jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12. Kryterium oceny ofert –  cena 100 %.
13. Miejsce i termin składania ofert –   oferty należy składać do dnia 9 października 2008 r. do godz. 1100
w siedzibie  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. ul. 3 Maja 30,   55-200 Oława,   pok. nr 9,  pod rygorem nie rozpatrywania oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
14. Otwarcie ofert – otwarcie ofert nastąpi dnia 9 października 2008 r. o godz. 1130  w siedzibie zamawiającego w Oławie, ul. 3 Maja 30,  pok. nr 9.
15. Termin związania ofertą – wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
16. Inne informacje – upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Józef Łoś,  tel. 71/303 95 32, fax. 71/303 95 33,  e-mail: biuro@zwik.olawa.pl
– ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ( nr ogłoszenia 208993 – 2008 z dnia 09.09.2008r. )

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.