Opublikowany: 9, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągów wody surowej – Nowy Otok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na :  „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągów wody surowej – Nowy Otok”

Znak sprawy: PI/08/P/2008                                                                                                         Oława, dnia 23 października 2008 roku

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami ) na :

Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej
i  kanalizacyjnej w mieście Oława.

Nazwa zadania : Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągów wody surowej – Nowy Otok.

1. Zamawiający – Zakład Wodociągów  i    Kanalizacji   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie,   ul. 3 Maja 30,   55 – 200 Oława, tel.  71-3039521,
fax.  71-3039533   e-mail: biuro@zwik.olawa.pl.
2. Tryb zamówienia –  przetarg nieograniczony, zamówienie poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 UZP
3. Rodzaj zamówienia – prace projektowe, zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
CPV  713200007, 7124800008, 713222003
4. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –  SIWZ można odebrać  w siedzibie zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   Oławie, ul. 3 Maja 30,  55 – 200 Oława  pok. Nr 12  za odpłatnością  60 zł netto plus należny podatek VAT. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Oławie  67 95850007 0010 0006 5445 0001.
5. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę rurociągów wody surowej – Nowy Otok  w Oławie  zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych – nie przewiduje się składania ofert częściowych.
7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Termin wykonania zamówienia –     27.02.2009 roku.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.  w przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1÷4 i spełniający warunki art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień    publicznych,

2.  zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń  złożonych przez wykonawców oraz innych dokumentów  wymaganych i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Informacja na temat wadium – zamawiający ustala wadium w wysokości 2.400 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta  złotych ).
11. Kryteria oceny ofert – jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12. Kryterium oceny ofert –  cena 100 %.
13. Miejsce i termin składania ofert –   oferty należy składać do dnia 6 listopada 2008 r. do godz. 1100 w siedzibie  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w Oławie ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, pok. nr 9,  pod rygorem nie rozpatrywania oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
14. Otwarcie ofert – otwarcie ofert nastąpi dnia 6 listopada 2008 r. o godz. 1130  w siedzibie zamawiającego w Oławie, ul. 3 Maja 30,  pok. nr 10.
15. Termin związania ofertą – wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
16. Inne informacje – Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1/ w zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Reichert tel. 71 303 95 22
2/ w zakresie procedury przetargowej: Józef Łoś tel. 71 303 95 32
–  fax. 71/303 95 33,
–  e-mail: biuro@zwik.olawa.pl
–  ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia: 283105 – 2008)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

55-200 Oława,
ul. 3 Maja 30

Pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283105&rok=2008-10-23

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych. Jest to wersja obowiązująca. Specyfikacja jest bezpłatna.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.