Opublikowany: 16, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na rozbudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Nowym Otoku

Ogłoszenie przetargu na: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na rozbudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Nowym Otoku

Znak sprawy: PI/10/P/2008                                                                                                          Oława, dnia 19 listopada 2008 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) na: Nazwa projektu: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE OŁAWA Nazwa zadania: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na rozbudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Nowym Otoku

1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55 – 200 Oława, tel. 071-3039521, fax. 071-3039533 e-mail: biuro@zwik.olawa.pl.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, zamówienie poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 UZP

3. Rodzaj zamówienia: usługa zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, CPV 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8

4. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ można odebrać siedzibie zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Oławie przy  ul. 3 Maja 30, 55 – 200 Oława pok. Nr 12 lub pobrać ze strony Internetowej Zamawiającego www.zwik.olawa.pl. Specyfikacja jest bezpłatna.

5. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Nowym Otoku zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie przewiduje się składania ofert częściowych.

7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

8.Termin wykonania zamówienia: 12.02.2009 roku.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. w przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1÷4 i spełniający warunki art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców oraz innych dokumentów wymaganych i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Informacja na temat wadium: zamawiający ustala wadium w wysokości 825 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia pięć).

11. Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

12. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

13. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 04 grudnia 2008 r. do godz. 1130 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ogranioczoną odpowiedzialnością  w Oławie przy ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, pok. nr 9, pod rygorem nie rozpatrywania oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

14. Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2008 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego w Oławie, ul. 3 Maja 30, pok. nr 10.

15. Termin związania ofertą: wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

16. Inne informacje: Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Reichert tel. 71 303 95 22 2.

w zakresie procedury przetargowej: Józef Łoś tel. 71 303 95 32 – fax. 71/303 95 33,

e-mail: biuro@zwik.olawa.pl 

Oogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia: 322277 – 2008)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.