Opublikowany: 9, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktu na roboty budowlane obejmujące wymianę rurociągów wody surowej – Nowy Otok

Ogłoszenie przetargu na: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktu na roboty budowlane obejmujące wymianę rurociągów wody surowej –  Nowy Otok

Znak sprawy: PI/09/P/2008                                                                                                         Oława, dnia 19 listopada 2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) na:

Nazwa projektu: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE OŁAWA

Nazwa zadania: OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE WYMIANĘ RUROCIĄGÓW WODY SUROWEJ –  NOWY OTOK

1. Zamawiający: Zakład Wodociągów  i  Kanalizacji   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie,

ul. 3 Maja 30, 55 – 200 Oława         tel. 71-3039521     fax. 71-3039533       e-mail: biuro@zwik.olawa.pl.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, zamówienie poniżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 UZP

3. Rodzaj zamówienia:
usługa zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
CPV  71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8

4. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
: SIWZ można odebrać siedzibie zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55 – 200 Oława pok. Nr 12 lub pobrać ze strony Internetowej Zamawiającego www.zwik.olawa.pl. Specyfikacja jest bezpłatna.

5. Opis przedmiotu zamówienia
:    Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla kontraktu na roboty budowlane obejmujące wymianę rurociągów wody surowej – Nowy Otok zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
:    nie przewiduje się składania ofert częściowych.

7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
:     zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

8.Termin wykonania zamówienia
:    06.03.2009 roku.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
:
1.    w przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1÷4 i spełniający warunki art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień    publicznych,
2.    Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców oraz innych dokumentów  wymaganych i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Informacja na temat wadium: zamawiający ustala wadium w wysokości 750 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

11. Kryteria oceny ofert
: jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

12. Kryterium oceny ofert
: cena 100 %.

13. Miejsce i termin składania ofert
: oferty należy składać do dnia 04 grudnia 2008 r. do godz. 1100 w siedzibie Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie przy ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, pok. nr 9, pod rygorem nie rozpatrywania oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

14. Otwarcie ofert
: otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2008 r. o godz. 11:30  w siedzibie zamawiającego w Oławie, ul. 3 Maja 30,  pok. nr 10.

15. Termin związania ofertą
: wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

16. Inne informacje
:    Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1.    w zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Reichert tel. 71 303 95 22
2.    w zakresie procedury przetargowej: Józef Łoś tel. 71 303 95 32
–  fax. 71/303 95 33,
–  e-mail: biuro@zwik.olawa.pl
– ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia: 322627 – 2008)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.