Stanowisko ZWiK Sp. z o.o. w Oławie ws. artykułu określonego jako „Komunikat” zamieszczonego w Gazecie Powiatowej

W związku z zamieszczonym w dniu 24.10.2015 r. w Gazecie Powiatowej sponsorowanym artykule dotyczącym wyroku z powództwa firmy Complex-Bud, Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że zasądzone odsetki NIE BĘDĄ MIAŁY i NIE MOGĄ MIEĆ WPŁYWU na poziom cen dostawy wody oraz odprowadzania ścieków.

Spółka informuje, że kontrakt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulic Nowy Górnik i łącznika drogowego do ulicy Zacisznej”, który realizowała firma Complex-Bud, został zawarty w dniu 30 września 2009 r. z terminem zakończenia 31 grudnia 2009 r. Dokumentację projektową zadania Spółka otrzymała od Urzędu Miejskiego w Oławie. Obejmowała ona dużo większy zakres niż ostatecznie przekazany do realizacji wykonawcy. Dokumentacja została zweryfikowana i podzielona na dwa odrębne zadania.

Przedmiot umowy, który firma Complex-Bud zobowiązała się wykonać w ciągu 3 miesięcy,  był realizowany aż do 14 lipca 2010 r. czyli przez prawie 10 miesięcy. Tym samym umowa została zrealizowana z blisko 7 miesięczną zwłoką.

W toku wykonywania robót wykonawca sygnalizował uwagi do zawartości i treści dokumentacji projektowej, lecz ich analiza wykazała, iż o wszystkich utrudnieniach mogących mieć wpływ na tempo robót wykonawca został uprzednio powiadomiony przed złożeniem swojej oferty w przetargu publicznym. W związku z tym uznano, że wykonawca miał o nich wiedzę przed podpisaniem umowy i każdy doświadczony, profesjonalny wykonawca winien poradzić sobie bez problemu, dotrzymując terminu w dobrowolnie zawartej umowie.

Rzekome trudności napotkane w trakcie realizacji robót jakimi to usprawiedliwiał swoje opóźnienie wykonawca, nie zostały uznane przez Spółkę za niezależne od niego. ZWiK uznał je za takie, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca i wobec takiego stanu rzeczy, zgodnie z umową, obciążył go karą umowną określoną i zaakceptowaną przez obie strony w umowie.

Działanie takie w naturalny sposób nie znalazło uznania w oczach wykonawcy, który skierował sprawę do sądu. W toku procesu, który tylko w pierwszej instancji trwał blisko 5 lat, aż 5-krotnie dokonywano zmiany składu orzekającego. Według naszych doświadczeń rozstrzygnięcia w sprawach tego typu zapadają zwykle w ciągu około 1,5 roku. W tym przypadku długość postępowania znalazła swoje odzwierciedlenie w wysokości naliczonych odsetek, na co Spółka wpływu nie miała.

Wydany w lutym 2015 r. wyrok Sądu Okręgowego tylko w części uwzględniał żądanie firmy Complex-Bud, a w pozostałym zakresie Sąd Okręgowy powództwo oddalił uznając, że ZWiK w części mógł naliczyć karę umowną za zwłokę wykonawcy. Obie strony wywiodły apelację od tego wyroku. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił w części wyrok Sądu Okręgowego i zasądził od ZWiK należność główną wraz z odsetkami na rzecz firmy Complex-Bud. Spółka zastosowała się do przedmiotowego wyroku i wpłaciła zasądzoną kwotę na konto wykonawcy. Fakt ten jednak nie kończy jeszcze sporu pomiędzy stronami.  Spółka obecnie oczekuje na pisemne uzasadnienie przedmiotowego wyroku. Dopiero po zapoznaniu się z nim Spółka podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach w tej sprawie, w tym o złożeniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie oświadcza, że biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy i okoliczności sprawy, nadal utwierdzona jest w przekonaniu, że decyzje podjęte 5 lat temu były słuszne, a kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót jak najbardziej zasadne.

Ponadto, odnosząc się do wskazanego w artykule zarzutu przyszłego ujęcia zasądzonych odsetek w cenie taryfowej za dostawę wody i odbiór ścieków Spółka wyjaśnia, że nie jest to prawnie możliwe. Zapisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie pozwalają, aby przy ustalaniu cen taryf wliczać odsetki od zobowiązań. Tak samo, jak przychody z tytułu zapłaconych Spółce kar umownych nie wpływają na wysokość taryf i nie obniżają cen, tak samo odsetki od zobowiązań, nie mogą wpływać na ich wzrost. Wobec powyższego, niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia sporu konsekwencje, czy to dla Spółki, czy dla wykonawcy, pozostaną bez wpływu na cenę świadczonych usług.

Spółka, w wyniku skutecznie prowadzonej od 2009 roku polityki inwestycyjnej i finansowej prawie 3 krotnie powiększyła wartość swojego majątku, z 44 mln zł do 117 mln zł w roku 2015. W tym okresie zrealizowaliśmy prawie 30 kontraktów w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Wartość tych kontraktów oraz ich ilość w stosunkowo krótkim czasie, wymagała opracowania precyzyjnego harmonogramu, dzięki któremu Spółka mogła sprawnie nimi zarządzać.

Kontrakt wykonywany przez Complex-Bud był pierwszym, na który Spółka uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Niestety, sprawy nierzetelnych wykonawców i ich roszczeń nie są dla ZWiK czymś wyjątkowym. Od 2007 roku Spółka uczestniczyła w kilkudziesięciu sprawach spornych związanych z realizowanymi inwestycjami na łączną kwotę kilku milionów zł. Obecny ich bilans potwierdza słuszność podjętych przez Spółkę decyzji, gdyż tylko w 2 przypadkach (spór z Complex-Bud jest drugim przypadkiem) sąd nie podzielił stanowiska ZWiK. W obu sprawach zasądzono łącznie do zapłaty kwotę około 400 tys. zł.

ZWiK pozytywnie rozstrzygniętych spraw nigdy nie traktował jako wygranych i nie demonstrował swojego stanowiska jako zwycięzcy sporu. Nie jest bowiem jego celem naliczanie kar. Priorytetem dla Spółki jest wymagana jakość i terminowe, zgodne z umową wykonanie inwestycji. Kary naliczane nierzetelnym wykonawcom pomniejszają wydatki poniesione na sfinansowanie zadania, ale nie wpływają na poziom uzyskanego dofinansowania.

Jej doskonałą kondycję potwierdzają otrzymywane corocznie, od 6 lat Gazele Biznesu, które sytuują Spółkę w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw. Nagroda przyznawana jest przez grono niezależnych ekspertów z dziedziny biznesu a jej laureatami są firmy, które charakteryzuje przede wszystkim: intensywny wzrost przychodów firmy w okresie trzech ostatnich lat bez ponoszenia strat, wiarygodność, reputacja firmy, wysoki poziom obsługi klientów, prawidłowe traktowanie pracowników oraz rzetelność  i jawność działań. Według najnowszych danych, w roku 2016, ZWiK otrzyma tę nagrodę  po raz 7.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.