#

Fundusze Unijne

Fundusze unijne polubiły ZWiK

To już blisko 4 lata od kiedy „wodociągi oławskie” otrzymały pierwsze środki z funduszu Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Dzięki tym środkom ZWiK skutecznie zapewnia mieszkańcom Oławy usługi na wysokim poziomie technicznym, z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych, chroniących środowisko. Aby zwiększyć dostępność usług (dostawa wody i możliwość odprowadzania i oczyszczania ścieków) Spółka czterokrotnie występowała o dofinansowanie inwestycji, przygotowanych we współpracy z Urzędem Miejskim w Oławie. Za każdym razem wnioski ZWiK, przy wsparciu Posła Romana Kaczora, uzyskiwały akceptację Ministerstwa Środowiska, co pozwoliło podpisać z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu aż dwie umowy o dofinansowanie. W styczniu i wrześniu br. dwoma aneksami zwiększono ich zakres o dodatkowe środki. W sumie ZWiK uzyskał blisko 31,4 mln zł na inwestycje, szacowane obecnie na kwotę około 72 mln zł.

Pozyskane środki wykorzystano na budowę i renowację 36 km kanałów sanitarnych, budowę 13 km nowych wodociągów, budowę 10 przepompowni ścieków, modernizację oczyszczalni oraz rozbudowę zakładu uzdatniania wody w Nowym Otoku.

Utrzymując to tempo, z początkiem przyszłego roku mieszkańcy Nowego Otoku będą obserwować budowę kolejnych 7,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, na którą już ogłoszono dwa przetargi. Rok 2014 będzie wyjątkowy jeszcze z innego powodu. Spółka w oparciu o posiadany park maszynowy i wysokokwalifikowaną załogę podejmie się budowy, własnymi zasobami, kolejnych ok. 9 km wodociągów oraz ok. 2 km kanalizacji (w Nowym Otoku, oraz w ulicach: Generała Grota-Roweckiego (2013/2014), Borsuczej, Serdecznej, Łagodnej, Nowodojazdowej i Zapolskiej). Utworzone w ZWiK biuro projektowe przechodzi właśnie do końcowego etapu sporządzania projektów na powyższe zamierzenia. W grudniu br. planowane jest złożenie wniosków o pozwolenie na ich budowę oraz dofinansowanie z Unii. O ile budowa sieci wodociągowej w przyszłym roku wydaje się zamierzeniem pewnym, to budowa kanalizacji będzie uzależniona od przyznania dofinansowania i w razie konieczności zostanie rozłożona na lata kolejne.

Wykorzystując własne zasoby, ZWiK obecnie buduje 0,4 km sieci wodociągowej wraz z 0,4 km kanalizacji w ul. Lema. Na szczególną uwagę zasługuje strategiczna budowa 3,8 km sieci wodociągowej od zakładu uzdatniania wody do ul. Gazowej. Do ukończenia jej pierwszego etapu  pozostało zaledwie 45 m. Drugi etap (1,4 km) będzie wykonany w przyszłym roku. Inwestycja zapewni Oławie bezpieczeństwo zasilania miasta w wodę, tak ważne z punktu widzenia każdego mieszkańca.

W związku z przyznaniem we wrześniu br. środków na dalszą modernizację oczyszczalni ścieków, ZWiK przygotowuje 4 przetargi na zadania, których realizacja podniesie poziom automatyzacji oraz usprawni odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka wybuduje układ kompleksowego odbioru osadów i piasku, pochodzącego z czyszczenia kanalizacji, wraz z zagospodarowaniem osadów z płukania sieci. W celu prowadzenia procesu oczyszczania w sposób pewny i nieprzerwany,  będą zainstalowane dwa nowoczesne agregaty prądotwórcze z samoczynnym załączaniem oraz system automatyzujący część mechaniczno-biologiczną oczyszczalni. W lipcu przyszłego roku Spółka zakupi specjalistyczny samochód do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji kanałów. Dzięki zastosowaniu systemu filtrów i recyklingu, będzie on odzyskiwał wodę z zasysanego osadu i wykorzystywał ją dalej do czyszczenia kanałów. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu prowadzonych prac i zmniejszenie ilości zużywanej wody. Ten drugi efekt świadczy o ekologicznym podejściu Spółki do realizowanych zadań. Wkrótce w oławskich szkołach ZWiK ogłosi konkurs plastyczny pn. „Samochód ZWiK w Twoich kolorach”, którego celem będzie wybór szaty graficznej dla pojazdu specjalistycznego. Najlepszy projekt będzie przeniesiony na samochód specjalistyczny, a zwycięzca i autorzy najciekawszych pomysłów otrzymają atrakcyjne nagrody.

Powyższe działania wskazują na dużą aktywność i efektywność oławskich wodociągów, które z pożytkiem dla oławian potrafią wykorzystać profity, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Cieszy nas, że działania ZWiK mają swojego sprzymierzeńca w osobie Posła Romana Kaczora, który, nie po raz pierwszy, daje świadectwo swojej skuteczności.

W celu uzyskania, aktualizowanych na bieżąco, informacji o działaniach Spółki a także o realizowanych i planowanych inwestycjach, ZWiK zaprasza tutaj.

Wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mogą tam, jak i w Biurze Obsługi Klienta Spółki, zapoznać się ze szczegółowymi informacjami obejmującymi nazwy poszczególnych ulic, wraz z numerami działek oraz, z lokalizacjami poszczególnych odrzutów dla zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Otoku”. Nowy Otoku Zachód tutaj  (Kontrakt 13 ) Nowy Otok Wschód (Kontrakt 14) tutaj.

 

 


Co to za Fundusz?

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Każdy kraj członkowski będący beneficjentem funduszu przygotował Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) w oparciu, o które przygotowano programy operacyjne będące podstawowym instrumentem realizacji zapisanych w NSRO  priorytetów. W latach 2007-2013 cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia będą realizowane między innymi przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.


Jakie są cele Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ?

W ramach programu realizowane są duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Jak to się zaczęło?

W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu  Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w roku 2003 stało zidentyfikowane przedsięwzięcie pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”, jako potencjalne przedsięwzięcie do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Pierwotnie planowany zakres, którym objęty został w/w program obejmował: ok. 664 km sieci kanalizacyjnej, budowę i modernizację 9 oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację 11,6 km sieci wodociągowej.

Jednak po wystąpieniu trudności związanych z realizacją tak dużego przedsięwzięcia grupowego Ministerstwo Środowiska zarekomendowało podział „Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” na 11 pojedynczych projektów, realizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy. W ramach tego podziału zostało wydzielone przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”.

Co to jest za przedsięwzięcie?

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie systemu kanalizacyjnego w Oławie do wymogów polskich oraz unijnych poprzez:

– zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,

– budowę sprawnego systemu kanalizacji sanitarnej.

Wartość realizowanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie projektu wynosi 67 312 268 złotych netto z czego wkład wspólnotowy to 36 205 923 zł jako dofinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe środki stanowić będzie nisko oprocentowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz środki własne Spółki.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące cele zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Miasta Oława:

– renowacja prawie 12% całkowitej długości kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem utwardzonym,

– wzrost o ponad 14% długości sieci wodociągowej oraz wymiana 100% rurociągów technologicznych doprowadzających wodę ze studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody,

– wzrost o ponad 60% długości sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej
i podciśnieniowej) oraz podwojenie ilości przepompowni ścieków,

– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody,

– modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie budowy układu gospodarki osadami opartej o proces ATSO – autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów.


Na czym to polega i jak to zrobimy?


RENOWACJA SIECI

Całą operację przeprowadzimy bezwykopowo dzięki czemu inwestycja nie będzie powodowała utrudnień dla mieszkańców miasta Oława. Dzięki renowacji kanalizacji metodą rękawa utwardzonego odnowimy około 5,8 km sieci kanalizacyjnej będącej w złym stanie technicznym.

Podstawowym elementem tej technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia go i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Ta metoda zapewni większe bezpieczeństwo ciągłości odbioru ścieków od użytkowników systemu a także wyeliminuje możliwość skażenia środowiska naturalnego poprzez wyciek ścieków z rozszczelnionych rurociągów kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane metodą „zaprojektuj i wybuduj”, a ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na miesiąc październik.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ


W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudujemy ok. 29,7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej ogółem wraz z budową 10, w pełni zautomatyzowanych i monitorowanych z centralnej dyspozytorni, przepompowni ścieków.

Inwestycja doprowadzi do ograniczenia liczby droższych w eksploatacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminowania procederu odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby. Przyczyni się do osiągnięcia 98% skanalizowania obszaru miasta Oława (obecnie 93%), tak aby spełniał wymogi dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. oraz prawa polskiego.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie się ok. 1800 osób miasta Oława. Dla tych odbiorców nasza Spółka przygotowuje specjalną ofertę, dzięki której zaproponujemy kompleksowe zrealizowanie przyłączy od nieruchomości przyszłych klientów do naszej sieci (od wydania warunków technicznych poprzez wykonanie projektów, dokonanie niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi stronami, aż po fizyczne wykonanie przyłączy).

STACJA UZDATNIANIA WODY ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ


Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z uruchomieniem dodatkowych 5 studni głębinowych bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w zakresie jakości dostarczanej do systemu wody. Obniżeniu ulegnie zarówno stopień awaryjności rurociągów wody surowej jak i instalacji do jej uzdatniania.

Zmianie ulegnie sposób eksploatacji dotychczas pracujących studni oraz zmodernizowanej „starej” Stacji Uzdatniania Wody. Uzyskany w ten sposób wzrost bezpieczeństwa w ujęciu technicznym i ekonomicznym doprowadzi do znacznego ograniczenia ryzyk występujących w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Celem pośrednim jest uruchomienie systemu monitorującego pracę wszystkich eksploatowanych studni oraz Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o najlepszą dostępną technologię stosowaną w systemach AKPiA oraz uniezależnienie się od przerw w dostawie energii elektrycznej. Z uwagi na odczuwalne dla naszych klientów skutki uderzeń hydraulicznych i podnoszenie się osadów pokrywających wewnętrzne sieci wodociągowe montaż automatycznego systemu zasilania awaryjnego powinien ograniczyć ich ilość.

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej z rur PEHD umożliwi przyłączenie  dodatkowo ok. 450 mieszkańców a dzięki temu stopień zwodociągowania miasta Oława wzrośnie z 98 % do 99 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane metodą „zaprojektuj i wybuduj” a ogłoszenie postępowania przetargowego nastąpi jeszcze w miesiącu wrześniu br.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Celem modernizacji oczyszczalni ścieków jest:

a)   zmniejszenie ilości osadów ściekowych,

b)   zapewnienie sprawniejszej higienizacji osadu,

c)   osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego,

d)   dostosowanie do wymogów wykorzystania przyrodniczego i rolniczego osadów do celów:

– rekultywacji terenów,

– uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostów,

– uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia,

– uprawy wierzby energetycznej dla potrzeb spalania w kotłach energetycznych
w cementowniach i  zakładach energetyki zawodowej,

– produkcji pasz.

Modernizowany system gospodarki osadami oparty będzie o proces tzw. Autotermicznej Tlenowej Stabilizacji Osadu – ATSO. Jest on technologią pozwalającą na pełną stabilizację osadów ściekowych i eliminację czynników chorobotwórczych. Po procesie ATSO osady ściekowe ulegają przekształceniu w tzw. biomasę. W technologii ATSO zmniejszenie substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych przeprowadzane jest przez aerobowe mikroorganizmy, a przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła, które wpływa na wysoki stopień rozkładu substancji organicznych oraz eliminację czynników chorobotwórczych. Produktem końcowym ATSO są substancje proste takie jak H2O i CO2.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2008 przeprowadzono już zadanie polegające na montażu zintegrowanego urządzenia do separacji i płukania piasku na oczyszczalni ścieków. Oprócz oczywistego efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu ilości związków organicznych zawartych w piasku osiągnięto efekt ekonomiczny unikając kosztów jego utylizacji. W lutym 2009 r. Spółka uzyskała atest PZH nr HK/B/0330/01/2009 dopuszczający zastosowanie tak uzyskanego piasku do zasypywania wykopów po awariach na sieci kanalizacyjnej oraz do wykorzystywania go w budownictwie drogowym.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dla całego zakresu objętego Projektem przeprowadzono procedurę oceny oddziaływania  projektu na środowisko. Postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi w zakresie ochrony środowiska i zakończyło się uzyskaniem 13 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

W wyniku ich przeprowadzenia Inwestor nie został zobligowany do sporządzenia raportów oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W ramach działań kompensacyjnych Projekt przewiduje odbudowanie drzewostanu, który zostanie wycięty podczas prac budowlanych. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby powodowały jak najmniejsze szkody w środowisku – krótkie terminy wykopów dostosowane do cyklów życiowych fauny, metody bezwykopowe, zastosowanie szczelnych i nierdzewnych rurociągów.

Projekt swoim zasięgiem nie narusza obszarów Natura 2000 tj. terenów najważniejszych dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami Grądy Odrzańskie oraz Grądy w Dolinie Odry i nie będzie miało wpływu na te obszary.

Przedsięwzięcie ma charakter przedsięwzięcia ekologicznego i będzie przyczyniać się do poprawy stanu środowiska gruntowo-wodnego w granicach aglomeracji oraz podniesie atrakcyjność regionu w dalszej perspektywie.

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.