Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 lutego 2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że na mocy podjętej Uchwały XXVI/186/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29.12.2016 r., oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139), taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. na terenie miasta Oława wynoszą:

 1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
  – opłata za wodę 3,52 zł /m3 + 8% VAT
  – opłata za odprowadzanie ścieków 6,79 zł /m3 + 8% VAT
 2. Dla pozostałych odbiorców:
  – opłata za wodę 5,56 zł /m3 + 8% VAT
  – opłata za odprowadzanie ścieków 7,45 zł /m3 + 8% VAT

Od 01.02.2017 r. w zakresie pozostałych usług opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług nie uległy zmianie i nadal wynoszą:

 1. Dla domu jednorodzinnego i punktu usługowego 193,00 zł + 23% VAT
 2. Dla budynku wielorodzinnego, pawilonu handlowego lub innego obiektu 290,00 zł + 23% VAT
 3. Dla zespołu domów jedno- i wielorodzinnych i zakładu przemysłowego 580,00 zł + 23% VAT

Danymi wyjściowym do opracowania powyższych taryf są koszty poniesione w okresie od 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. pomniejszone o koszty związane z działalnością pozataryfową, np. hurtowa sprzedaż wody, inwestycje realizowane przez Spółkę własnymi siłami, budowa przyłączy, odbiór ścieków spoza terenu miasta, usługi laboratoryjne, obsługa przepompowni wód opadowych.

Do ustalenia cen taryfowych pomniejszono, o koszty działalności pozataryfowej, zarówno  koszty eksploatacji obiektów i sieci, jak i koszty pomocnicze, wydziałowe i ogólnozakładowe. 

Przy liczeniu niezbędnych przychodów koszty pomniejszono również o koszty sfinansowane dotacją z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, dotyczące projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” (w latach 2011-2016 otrzymano dofinansowanie w wysokości 32,1 mln zł plus 12,4 mln zł tytułem zwrotu VAT).

W kalkulacji taryf zastosowano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na poziomie stawek z poprzedniego roku taryfowego.

Rok 2016 był rokiem, w którym wszystkie inwestycje liniowe i obiektowe były realizowane zasobami własnymi Spółki.

Zmiana cen nastąpiła pierwszy raz od 4 lat.

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.