Opublikowany: 14, listopad, 2012, przez: Piotr Kusiak

Przegląd dokonań w 1 dekadzie działalności ZWiK

10 lat Spółki to nie tylko podwojenie: ilości kanalizacji sanitarnej, możliwości produkcyjnych SUW, wartości majątku trwałego z ok. 35,5 do ok. 71 mln zł, lecz przede wszystkim codzienna praca w celu zapewnienia jakości i ciągłości świadczonych usług.

Analizując wyniki Spółki, jej kapitał, zasoby kadrowe, park maszynowy oraz wdrażane i stosowane najnowocześniejsze techniki i systemy z całą pewnością można potwierdzić, że mijająca dekada to okres systematycznego wzrostu wartości Spółki generowany wysoką jakością świadczonych usług potwierdzonych licznymi nagrodami.

Prowadzone od 2008 r. inwestycje związane z modernizacją w zakresie automatyzacji, pozwoliły na stworzenie obiektów bezobsługowych oraz stopniową likwidację stanowisk pracy. Natomiast wszyscy pracownicy zautomatyzowanych obiektów, dzięki systematycznym szkoleniom znaleźli zatrudnienie na nowoutworzonych stanowiskach pracy w ekipie wod – kan. oraz jako dyspozytorzy. Dzięki temu na przestrzeni dekady ilość pracowników obsługujących obiekty Spółki zmniejszyła się z 38 do 9 osób, przy jednoczesnym wzroście ilości pracowników wykonujących zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne z 5 do 26 osób.

Zwiększenie zatrudnienia w ekipie wiązało się z zakupem dodatkowego wyposażenia, które znajdowało uzasadnienie tylko przy jednoczesnej dywersyfikacji działalności. W konsekwencji przy zachowaniu zatrudnienia na tym samym poziomie (przeciętnie 66 – 68 stanowisk), wydajność pracy przypadająca na jednego zatrudnionego wzrosła dwukrotnie. Z tego tytułu, w ciągu 10 lat, koszt działów pomocniczych w kosztach taryfowych zmalał o 44%.

Pomimo zmian wymuszonych kierunkami rozwoju rynku i koniecznością obniżania kosztów funkcjonowania, do podstawowych zadań Spółki należy wykonywanie zadania własnego Gminy Miejskiej Oława w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pozycja monopolisty w zakresie realizacji podstawowej działalności umożliwia kontrolę nad rozwojem infrastruktury, lecz nie jest najlepszym rozwiązaniem na uzyskanie środków finansowych. Wzrost przychodów z zleceń zewnętrznych umożliwił obniżenie kosztów funkcjonowania i utrzymanie cen świadczonych usług taryfowych na relatywnie niskim poziomie w odniesieniu do porównywalnych zakładów z branży wodociągowej

Nowe zadania stawiane przed załogą Spółki stworzyły konieczność zdobycia dodatkowych umiejętności oraz zatrudnienia nowych pracowników, posiadających wysokie kwalifikacje i uprawnienia specjalności budowlanej. Zmiana profilu działalności w zakresie wykonawstwa sieci wod – kan oznacza w wydaniu Spółki również powadzenie działalności w zakresie projektowym. Tak w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy narodziła się usługa kompleksowego wykonania przyłącza obejmująca projektowanie za 1 zł i fizyczne wykonanie przyłącza z 5 letnią gwarancją za usługę. Dodatkowo Spółka proponuje usługi specjalistyczne, w tym z wykorzystaniem  kamery do inspekcji systemów kanalizacyjnych, korelatora do detekcji wycieków oraz kamery termowizyjnej. Wartość usług pozataryfowych w odniesieniu do wielkości z 2005 r. wzrosła ponad 6 krotnie, w tym np. wartość badań wykonywanych w akredytowanym laboratorium na zlecenie klientów zewnętrznych wzrosła ponad 3 krotnie, z kwoty ok. 16,5 tys. zł w 2008 do poziomu ok. 40 tys. zł.

Wzrastające przychody Spółki oraz poprawiająca się jej kondycja finansowa pozwoliła na wzrost wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach. W ciągu 10 lat funkcjonowania Spółki wydatki inwestycyjne i remontowe przekroczyły kwotę 48 mln zł.

W początkowym okresie inwestorem była Gmina Miasto Oława, co wynikało z problemów finansowych nowopowstałej Spółki, złego stanu technicznego sieci i jej wysokiej  awaryjności. Dopiero w 2005 r. przeprowadzono pierwszą większą inwestycję o wartości ok. 1,6 mln zł związaną z budową 5,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Od 2007 r. inwestycje ukierunkowano na systematyczną wymianę istotnych dla oczyszczalni urządzeń tj. zgarniaczy powierzchniowo dennych (2007 r.), zintegrowanego separatora i płuczki piasku (2008 r.), ponad 440 dyfuzorów w komorze biologicznej (2009 r.) oraz zespołu sit (2010 r.). Następnie przystąpiono do budowy systemu automatyki oraz systemu komunikacji radiowej i internetowej obejmujących wszystkie obszary funkcjonowania Spółki. Najważniejsze z obiektów wyposażono w dodatkowe źródła zasilania, systemy alarmowe, system monitoringu, a środki transportowe wyposażono w GPS-y. Obecnie, część inwestycji prowadzonych jest przy wykorzystaniu własnych zasobów ludzkich, technicznych i finansowych, co powoduje minimalizację kosztów i oznacza, że Spółka stała się wykonawcą sama dla siebie.

Po podpisaniu przez Pana M. Mielczarka, prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu oraz K. Pękalę Prezesa Spółki w dniu 9.04.2010 r. umowy o dofinansowanie, przystąpiono do realizacji największego w historii Spółki i jednego z największych w historii Oławy projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Wielkim wyzwaniem dla Spółki stało się osiągnięcie stopnia skanalizowania miasta w wysokości 98% oraz zwodociągowania w 99%.

Do chwili obecnej wykonano już ok. 19 km sieci kanalizacyjnej, ok. 9 km wodociągów, wybudowano 9 przepompowni ścieków, dokonano renowacji metodą bezwykopową ok. 6 km sieci kanalizacyjnej oraz zwiększono dwukrotnie wydajność SUW i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Dzięki temu osiągnięto współczynnik skanalizowania miasta w wysokości ok. 95% oraz zwodociągowania na poziomie 98%. Jeden z kontraktów, którego celem było wybudowanie przebudowanie przepompowni ścieków sieci wod-kan. został przerwany z powodu jego wypowiedzenia z winy wykonawcy. Wykonawca realizował inwestycję w sposób niezgodny z kontraktem (zatrudniał na budowie podwykonawców bez zgody inwestora, stosował i zabudowywał nieodpowiednie materiały oraz wykonywał roboty niezgodnie z projektem). W celu dokończenia robót ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe z terminem zakończenia inwestycji w lipcu przyszłego roku. Wartość całego Projektu oszacowano na kwotę ok. 56 mln zł brutto z czego ok. 25 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W ramach istniejącej struktury organizacyjnej powołano Jednostkę Realizującą Projekt, która zgodnie z przyjętą zasadą została utworzona przede wszystkim w oparciu o istniejące zasoby personalne Spółki, nie wywołując z tego tytułu wzrostu zatrudnienia o kolejne ok. 10 osób, tak jak w wielu porównywalnych zakładach. Ponadto w trakcie realizacji Projektu Spółka we własnym zakresie wykonała zadania związane z realizacją kontraktów usługowych dotyczących pomocy technicznej oraz promocji poszerzając w ten sposób zakres obowiązków JRP i nie ponosząc dodatkowych istotnych z punktu widzenia Spółki kosztów.

Obecnie przy wsparciu Posła Romana Kaczora prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia zakresu podpisanej w 2010 r. umowy o dofinasowanie. Oznaczać to będzie podpisanie aneksu, zgodnie z którym renowacji metodą bezwykopową poddanych zostanie kolejnych 6 km kanalizacji oraz zmodernizowany będzie system kanalizacji podciśnieniowej na Zaodrzu. Oprócz oczywistych aspektów środowiskowych zmaleje ilość awarii oraz skróceniu ulegnie czas przestojów i uciążliwość dla mieszkańców z tego tytułu. Zakończenie robót Spółka planuje na koniec 2013 r.

Z uwagi na rozwój budownictwa w rejonie Nowego Otoku Spółka przystąpiła do realizacji II etapu Projektu, występując w czerwcu br. z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności UE budowy ok. 7 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie tych robót zaplanowano na koniec 2014 r. Ponadto w ramach rozbudowy infrastruktury Spółka planuje wykonanie własną ekipą wod – kan. ok. 3,4 km sieci wodociągowej. Szacowane koszty tych inwestycji to odpowiednio 9,3 mln zł i 5,2 mln zł brutto.

Za doskonałe wyniki Spółki, począwszy od roku 2009 Spółka uzyskuje wyróżnienia „Gazela Biznesu”, konsekwentnie, z roku na rok, poprawiając swoją pozycję na liście najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.