Opublikowany: 9, październik, 2012, przez: Piotr Kusiak

Dementujemy nieprawdziwe informacje

W związku z informacją opublikowaną w serwisie informacyjnym OSI w dniu 28.09.2012 r. pt.  „Pracownicy wodociągów” odpowiedzą przed sądem, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie (ZWiK Sp. z o.o. w Oławie) odcina się od przedstawionych informacji sugerujących powiązania osób, opisanych w artykule z naszą Spółką. Tytuł artykułu może błędnie sugerować, iż osoby które dopuściły się oszustwa i kradzieży są pracownikami Spółki. Tymczasem osoby te, nigdy nie były i nie są pracownikami ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. Powyższe insynuacje są bardzo krzywdzące i bezpodstawnie przedstawiają wszystkich naszych pracowników w negatywnym świetle.

Nie jest zgodna z prawdą, także przedstawiona w artykule uwaga o konieczności wywieszania pisemnych informacji o planowanej wizycie pracowników wodociągów. Spółka rozumie problem potwierdzenia wiarygodności osób, które pod różnym pozorem próbują uzyskać wstęp do Państwa nieruchomości. Informujemy, iż nasi pracownicy, którzy dokonują odczytów i sprawdzeń urządzeń,
są wieloletnimi pracownikami Spółki i są rozpoznawalni wśród mieszkańców Oławy zarówno po odzieży ochronnej jak i informacji obejmującej logo Spółki oraz wyszyte imię i nazwisko (patrz zdjęcia poniżej).  Ponadto, każda osoba reprezentująca Spółkę zobowiązana jest do tego aby, przed wstępem do nieruchomości, okazać legitymację służbową i pisemne upoważnienie.

Każdorazowa kontrola odbywa się zgodnie z zapisami art. 7 ustawy o zbiorowym o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 858) które stanowią, iż:

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6ust. 2 i 4–7,

w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1,
tak stanowi.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń każdy z Państwa może zweryfikować tożsamość osoby kontaktując się telefonicznie z naszym Biurem Obsługi Klienta w godzinach jego pracy pod numerami telefonów 71 303 95 30, 71 303 95 37 lub całodobowym numerem pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994. Kontakt z Strażą Miejską lub Policją to kolejny sposób na weryfikację tożsamości.

Informujemy również, że pracownicy naszej Spółki, dokonując odczytów liczników wody, nie pobierają żadnych opłat tylko wystawiają stosowne faktury, których zapłatę należy uiszczać w przeznaczonych do tego celu placówkach w terminie wskazanym na fakturze.

Liczymy, iż przedstawione powyżej informacje pozwolą Państwu na spokojne korzystanie z naszych usług i skutecznie odstraszą wszystkich, którzy chcieliby ten spokój naruszyć.

 Z poważaniem,

Krzysztof Pękala

Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.