Opublikowany: 7, grudzień, 2023, przez: Patryk Nazar

za rok 2022

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie udostępnia strategię podatkową za rok 2022:

 1. Strategia Podatkowa PGK ZWIK.
 2. Strategia podatkowa MZEC.
 3. Strategia podatkowa Termy.

 

 

STRATEGIA PODATKOWA ZA ROK 2022

 

PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA „PGK ZWIK W OŁAWIE”

 

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA W OŁAWIE

 

Spis treści

1 WPROWADZENIE

 1. PLANOWANIE PODATKOWE str. 5
 2. . INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ str. 7
 3. POZOSTAŁE INFORMACJE str. 8
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 9

 

 

1 WPROWADZENIE

Sprawozdanie o realizacji strategii podatkowej ZWiK Sp z o.o. w Oławie oraz PGK ZWiK w Oławie zostało opracowane na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy roku podatkowego, który rozpoczął się 01 stycznia 2022 roku i zakończył 31 grudnia 2022 roku.

Podstawowe informacje o podatkowej grupie kapitałowej oraz podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Rok obrotowy 2022 był pierwszym rokiem funkcjonowania ZWiK Sp. z o.o. w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej.

W 2021 roku, w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Oławie nr XXXIX/239/21 ws. podjęcia działań w celu utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej i nr XXXIX/240/21 ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółek komunalnych.

Tym samym ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wszedł w posiadanie – na dzień przekazania – 99% udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i 99% udziałów spółki Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku sprawozdawczym podpisano aktem notarialnym umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK ZWiK w Oławie, którą tworzą:

 1. ZWIK Sp. z o.o. w Oławie jako spółka dominująca oraz
 2. MZEC – Oława Sp. z o.o. jako spółka zależna
 3. Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Sp. z o.o. jako spółka zależna.

Uzyskano decyzję Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą „PGK ZWiK
w Oławie” na okres trzech lat podatkowych, tj. na lata 2022-2024. Dla celów podatku CIT grupie został nadany odrębny nr NIP.

 

Informacje o Spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 30 55-200 Oława, został wpisany do rejestru przedsiębiorstw 24. października 2002 roku pod numerem KRS 0000136724. Sądem rejestrowym dla spółki jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W umowie Spółki nie ograniczono czasu jej funkcjonowania.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie otrzymała następujący numer REGON: 932814669.

Urzędem skarbowym właściwym dla ZWiK Sp. z o.o. do 31 grudnia 2021 był  Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 912 17 48 498. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2022 roku została utworzona Podatkowa Grupa Kapitałowa pn. PGK ZWiK w Oławie  – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 24 lutego 2017 roku w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo –  od 1 stycznia 2022 roku urzędem właściwym dla ZWiK Sp. z o.o. w Oławie jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw ZWiK Sp. z o.o. w Oławie jest Sąd Rejonowy w Oławie.

Podstawowy rachunek bankowy ZWiK Sp. z o.o. w Oławie  jest prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Oddział w Oławie, nr rachunku bieżącego 13 1090 2428 0000 0001 1380 3029.

Rachunek środków funduszu socjalnego jest prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Oddział w Oławie, nr rachunku 66 1090 2428 0000 0001 4814 7835.

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Spółki jest Krzysztof Pękala.

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiot działalności Spółki określony w KRS:

36, 00, Z,        pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37, 00, Z,        odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38, 11, Z,        działalność sanitarna i pokrewna

71, 12, Z,        działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

43, 11, Z,        rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43, 12, Z,        przygotowanie terenu pod budowę

43, 13, Z,        wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

42, 21, Z,        roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42, 99, Z,        roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43, 21, Z,        wykonywanie instalacji elektrycznych

43, 99, Z,        wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

49, 41, Z,        wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

43, 22, Z,        wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43, 33, Z,        posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43, 34, Z,        malowanie i szklenie

43, 39, Z,        wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

49, 41, Z,        transport drogowy towarów

45, 20, Z,        konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46, 73, Z,        sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46, 74, Z,        sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

68, 20, Z,        wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77, 32, Z,        wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

71, 20, B,       pozostałe badania i analizy techniczne

02, , ,              gospodarka leśna

02, 40, Z,        działalność usługowa związana z leśnictwem

39, 00, Z,        działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

81, 29, Z,        pozostałe sprzątanie

 

 1. PLANOWANIE PODATKOWE

Informacje o stosowanych przez ZWiK Sp. z o.o. procesach, procedurach i regulaminach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

 1. Procedury oraz ich opis

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie dokłada wszelkich starań dla rzetelnego rozliczania się z obowiązków podatkowych. W ramach zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego, w celu zapewnienia ich prawidłowego wykonania, Spółka wdrożyła następujące procedury i regulaminy:

 1. Regulamin organizacyjny ZWiK Sp z o.o. w Oławie.
 2. Regulamin Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.
 3. Politykę rachunkowości
 4. Regulamin zamówień sektorowych .
 5. Instrukcje obiegu dokumentów, w tym finansowo-księgowych, opisującą wymagania pod względem ich kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej.
 6. Regulamin Pracy wraz z Procedurą pracy zdalnej.
 7. Regulamin Wynagradzania.
 8. Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS.
 9. Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją realizowania polityki ochrony danych osobowych.

W procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka stosuje Zasady rachunkowości w ZWiK Sp. z o.o. w Oławie przyjęte Zarządzeniem nr 2 /2002 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z dnia 4.11.2002 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości (z późniejszymi zmianami). Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony załączniku nr 1 do przywołanego Zarządzenia. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się, prowadząc do każdego konta ewidencję szczegółową wg zasad określonych w „Zakładowym planie kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą”, autorstwa Mariana Pałki wydanym przez wydawnictwo EKSPERT. Pozwala to na odzwierciedlenie poszczególnych operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną i sporządzania na ich podstawie deklaracji i sprawozdań finansowych opisujących sytuację majątkową i finansową spółki w sposób jasny i rzetelny.

 

 1. Stosowane procesy

Przygotowanie deklaracji podatkowych

Pracownicy działu księgowości wprowadzają faktury do systemu księgowego. Faktury są uprzednio weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym i opatrzone podpisem osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe zakwalifikowanie do kosztów. Wystawcy faktur są weryfikowani w wykazie podatników VAT, tzw. „biała lista”.  W wyznaczonych ustawami terminach sporządzane są deklaracje podatkowe i dokonywane są stosowne rozliczenia wynikających z tego tytułu zobowiązań. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku odpowiada Główny księgowy Spółki.

W przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z nieprawidłowym wypełnieniem obowiązków dotyczących przygotowania deklaracji podatkowych Spółka składa korektę pliku JPK_VAT i korektę deklaracji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Procesy wspomagające prawidłowość rozliczeń podatkowych

W sytuacji budzącej wątpliwość poprawności właściwego kwalifikowania zdarzeń z punktu widzenia podatków, Spółka występuje o opinię do zewnętrznych doradców podatkowych. Spółka przyjmuje proponowane przez doradców stanowisko. Jeśli jednak organy podatkowe nie przyjęły ugruntowanego poglądu w sytuacji budzącej wątpliwość Spółki, zwracamy się o wydanie interpretacji indywidualnej i/lub przyjmujemy stanowisko prezentowane przez utrwaloną linię orzeczniczą.

 

Struktura organizacyjna w zakresie rozliczeń podatkowych

Spółka na bieżąco korzysta z wszelkich możliwości rozwinięcia kompetencji pracowników w zakresie możliwych ryzyk podatkowych i ich wpływy na funkcjonowanie firmy. Cel ten realizuje poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń i warsztatów realizujących powyższą tematykę.

Spółka dokłada wszelkich starań w terminowej realizacji zobowiązań publicznoprawnych poprzez:

 1. Zapłatę – jako jednostka dominująca – zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych PGK ZWIK w Oławie
 2. Składa comiesięcznie pliki JPK_VAT oraz reguluje wynikające z tego zobowiązania podatkowe lub wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy
 3. W ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne.
 4. Jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych – w ustawowych terminach realizuje zapłatę podatku PIT oraz przesyła do organów podatkowych właściwe deklaracje
 5. Terminowo realizuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń i związanych z nimi obciążeń ZUS.

W strukturze ZWiK Sp. z o.o. w Oławie funkcjonuje Dział Finansowy odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe spółki w zakresie:

 1. Podatku od towarów i usług – VAT
 2. Podatku dochodowego od osób prawnych – CIT (PGK ZWIK w Oławie)
 3. Podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT
 4. Podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu
 5. Pozostałych zobowiązań publicznoprawnych.

Osobą uprawnioną do prowadzenia kontaktu jest Główny Księgowy i/lub wyznaczone przez niego osoby.

 

Nadzór wewnętrzny.

Kontrola wewnętrzna ma charakter funkcjonalny. Zarząd i kierownictwo Spółki zapewniają w całej organizacji przestrzeganie przepisów prawa, w tym podatkowego. W związku z dynamiką zmian prawa  podatkowego, pracownicy na bieżąco korzystają ze szkoleń, mają dostęp do systemów informacji prawnej, a w razie konieczności korzystają z usług doradców.

W Spółce, w ramach procedury nadzoru wewnętrznego i kontroli funkcjonalnej jest opracowana Instrukcja obiegu dokumentów. Instrukcja wskazuje osoby (stanowiska), które weryfikują faktury pod wzglądem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Wdrażane rozwiązania informatyczne dla celów podatkowych, zapewniają prawidłowe przygotowanie plików JPK, deklaracji podatkowych, wyliczenie należności i zobowiązań, sprawozdań finansowych. Dostawcy usług informatycznych na bieżąco dostosowują programy do obowiązujących przepisów.

 

 1. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

Indywidualne rozstrzygnięcia w zakresie przedstawionych organom podatkowym zapytań w sprawie interpretacji prawa podatkowego.

W  grudniu 2017 roku ZWIK Sp. z o.o. w Oławie zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretację taką otrzymaliśmy 5 kwietnia 2018 roku, a  27 kwietnia 2018 wnieśliśmy skargę na tę Interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd wyrokiem z dnia 26 września 2018 roku, sygn. akt I SA/Wr 525/18, uchylił interpretację w zaskarżonej części. Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 7 września, sygn.. akt II FSK 216/19, skargę kasacyjną oddalił.

W następstwie powyższego Dyrektor KIS ponownie rozpatrzył wniosek i 15 lutego 2022 roku została wydana interpretacja indywidualna w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uwzględniająca wyrok WSA we Wrocławiu.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej.

W 2022 roku Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Spółka realizowała transakcje, zarówno w ramach PGK ZWiK w Oławie, jak i z właścicielem Gminą Miejską w Oławie. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży jednostkom powiązanym wyniosła w 2022 roku 1 276 568,88 zł netto, co stanowi 1,05% sumy bilansowej aktywów.

 

Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

W 2022 roku Spółka nie podejmowała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki i/ lub jednostek powiązanych.

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lun w krajach stosujących szkodliwą konkurencję fiskalną.

W roku podatkowym 2022, ani w latach poprzednich Spółka nie dokonywała transakcji na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Informacja o liczbie przekazanych schematów podatkowych.

W 2022 roku Spółka nie przekazywała informacji o schematach podatkowych.

 

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2022 roku Spółka nie podejmowała tego rodzaju działalności.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

W 2022 roku ZWiK Sp. z o.o. w Oławie realizowała swoją podstawową działalność, tj. zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Oławy. Prowadzono również działalność dodatkową w zakresie pozyskiwania i wykonywania zleceń budowy sieci i przyłączy.

W roku sprawozdawczym 2022 kontynuowano budowę stacjonarnego zdalnego systemu odczytu wodomierzy w technologii LoraWan w oparciu o własną sieć Spółki oraz instalację 16 gateway i 2 dedykowanych do tego serwerów. Przeprowadzono modernizację głównych węzłów komunikacyjnych systemu LoraWan Spółki jak i wprowadzono modyfikację  w oprogramowaniu systemu pod kątem poszerzenia bazy wodomierzy o wodomierze z zewnętrznymi antenami nadawczo – odbiorczymi. Dzięki ww. pracom, Spółka zachowuje ciągłość instalacji wodomierzy ze zdalnym odczytem oraz utrzymuje stabilną infrastrukturę komunikacyjną swojego systemu LoraWan na obszarze całego miasta. Do końca 2022 r. zamontowano już około 2700 sztuk wodomierzy, umożliwiających ich zdalny odczyt.

W roku sprawozdawczym 2022 rozpoczęła swoje funkcjonowanie Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK). Spółkami tworzącymi Podatkową Grupę Kapitałową  są:

1.ZWIK Sp. z o.o. w Oławie

2.MZEC Sp. z o.o.

3.Baseny Miejskie  ”Termy Jakuba”.

Spółka uzyskała decyzję Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej pod nazwa „PGK ZWiK w Oławie” na okres trzech lat podatkowych tj., na rok 2022, 2023, 2024.

Rok 2022 przyniósł olbrzymi wzrost kosztów wynikający z inflacji. Wynik na sprzedaży zmniejszył się z 1 397 tys. zł w 2021 r. do 1,3 tys. zł w roku 2022 (tysiąckrotnie). Spółka poniosła konsekwencje znacznego wzrostu kosztów zakupu towarów i usług przy niezmienionych cenach na usługi dostarczania wody i odbioru ścieków dla odbiorców taryfowych. W 2022 roku Spółka dwukrotnie składała do Wód Polskich wniosek o podwyższenie cen na świadczone usługi i dwukrotnie otrzymała decyzję odmowną.

W roku 2022 kontynuowano działalność w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii własnymi siłami montując kolejne instalacje na swoich obiektach.

Rok 2022 był kolejnym rokiem realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie na lata 2018 – 2023. Utrzymująca się od 2020 roku trudna sytuacja ekonomiczna spowodowana pandemią, wysoką inflacją, kilkukrotnym wzrostem cen energii elektrycznej oraz wojną spowolniła znacznie dynamikę inwestycji. Pomimo zaistniałych trudności zakończono rozpoczęte inwestycje oraz przystąpiono do przygotowania dokumentacji pod kolejne ujęte w Planie.

Biorąc pod uwagę wyniki Spółki osiągnięte w 2022 roku Zarząd Spółki stwierdza, że nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności Spółki w roku 2023 i latach następnych.

 

W 2022 roku Spółka nie posiadała instrumentów finansowych, oddziałów, udziałów własnych, nie prowadziła również prac badawczo- rozwojowych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strategia podatkowa obowiązuje z dniem jej ogłoszenia przez Zarząd Spółki.

Strategia podatkowa podlega umieszczeniu na stronie internetowej Spółki.

W roku 2022 Spółka działała zgodnie z przyjętą strategią podatkową. Podmiot wykonał wszelkie działania prawidłowo. Nie wystąpił okoliczności, które miałyby wpływ na niewykonanie strategii lub konieczność jej zmiany.

ZWiK Sp. z o.o. nie przewiduje, aby w kolejnym roku podatkowym miały nastąpić zdarzenia, które wymuszą zmianą przyjętej strategii podatkowej.

Krzysztof Pękala

Prezes Zarządu

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.