Opublikowany: 11, luty, 2013, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Zmiana danych Usługobiorcy.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie informuje, że w przypadku śmierci Usługobiorcy umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wygasa. W związku z tym istnieje konieczność zawarcia nowej umowy z osobą upoważnioną.

Zmiana danych Usługobiorcy może nastąpić w formie pisemnej poprzez:

► złożenie podania o zmianę danych w Biurze Obsługi Klienta, wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych (aktu zgonu, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego);

► przesłanie stosownej informacji pocztą z kserokopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych (aktu zgonu, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego).

Jeżeli zmiana danych nastąpiła w wyniku zmiany:

nazwiska – należy załączyć kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię aktu małżeństwa;

nazwy firmy – należy załączyć aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;

adresu siedziby firmy – należy załączyć aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;

adresu przyłącza – należy załączyć decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych.

Zmiany danych Usługobiorcy zawartych w umowie, może dokonać osoba pisemnie upoważniona przez Usługobiorcę, tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta osobiście bądź telefonicznie pod numerami telefonu: 71 303 95 30, 71 303 95 37.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.