Opublikowany: 11, sierpień, 2014, przez: Adam Nowak

ZWiK kontroluje kanalizację sanitarną pod kątem nielegalnego wprowadzania wód opadowych i drenażowych.

Informujemy, że w ramach bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej ZWiK Sp. z o.o.  w Oławie przystępuje do wzmożonych  kontroli celem zbadania przypadków nielegalnych podłączeń, w tym występowania zrzutu deszczówki i wód drenażowych.

Przypominamy, że kanalizacja sanitarna na terenie naszego miasta jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków komunalnych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów, powstających w czasie opadów atmosferycznych. Konsekwencją tego jest lokalne spiętrzenie i wypływ ścieków ze studzienek kanalizacyjnych np. w piwnicach domów, co naraża naszych Usługobiorców na stres i straty materialne. Wzmożone napływy mieszaniny ścieków i wód opadowych do oczyszczalni ścieków powodują trudności w eksploatacji urządzeń. W rezultacie generowane są dodatkowe koszty, które w kolejnym okresie taryfowym powodują wzrost opłat z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zwracamy uwagę, że w zawieranych z ZWiK Sp. z o.o. w Oławie umowach o odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających wodę z dachów, wpustów odwadniających place czy parkingi, kratek ściekowych na zewnątrz budynków, drenaży opaskowych, itp. są niezgodne z prawem (nielegalne) i zabronione zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity z 12 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 4 i ust. 4a tejże ustawy sankcją za to jest ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości do 10 000 zł.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przyłączenia nieruchomości celem wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości przyłączonej zostanie pisemnie wezwany przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie do niezwłocznego trwałego odłączenia rur oraz zostanie on obciążony kosztami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.

Prosimy o sprawdzenie stanu posiadanych podłączeń.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.