Dodatkowe informacje w sprawie taryf na 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.02.2017 r. weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tutaj treść uchwały Rady Miejskiej w Oławie.

Proces zatwierdzania taryf (czyli cen za dostawę wody i za odbiór ścieków) jest sformalizowany i opisany w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz o zbiorowym odbiorze ścieków.

Nasza Spółka co roku dokonuje kalkulacji kosztów i przychodów z uwzględnieniem planowanych inwestycji i, w terminie do 21 listopada każdego roku, propozycję nowych cen wraz z uzasadnieniem w postaci wniosku, przedstawia Burmistrzowi.

W 15 letniej historii Spółki nie zdarzyło się jeszcze, żeby przedstawione Burmistrzowi taryfy nie zostały przez niego pozytywnie zweryfikowane i żeby Burmistrz kiedykolwiek podważył zgodność opracowania taryf z prawem.

Sprawdzone pod takim kątem taryfy w dalszej kolejności Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w projekcie uchwały o ich zatwierdzenie, którą Rada Miejska jest zobowiązana podjąć w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.

Po podjęciu uchwały taryfy wchodzą w życie z dniem 1 lutego roku kolejnego.

Nie podjęcie przez Radę Miejską uchwały w ustawowym, 45 dniowym terminie, nie spowoduje odrzucenia nowych taryf i tego, że ceny na kolejny okres pozostaną na dotychczasowym poziomie. W takiej sytuacji bowiem, taryfy wejdą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie, w treści złożonej Burmistrzowi.

Również głosowanie radnych przeciwko zatwierdzeniu nowych taryf nie spowoduje skutku w postaci pozostawienia cen na dotychczasowym poziomie.

Kiedy Spółka spełniła wszystkie wymagania prawa, dochowała przewidzianej procedury,  i gdy wniosek taryfowy został pozytywnie zweryfikowany przez Burmistrza (a tak było zawsze w historii Spółki), Rada Miejska nie może odmówić jego zatwierdzenia. W przeciwnym przypadku uchwała o niezatwierdzeniu taryf byłaby uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego i taryfy weszłyby w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewody.

Ustalanie stawek (ich prawidłowe wyliczenie) za dostarczenie wody i odbiór ścieków  jest wyłączną kompetencją Spółki. Rada Miejska, nie ma wpływu na ich wysokość,  ani na ich zmianę. Radni mogą podjąć uchwałę o zatwierdzeniu lub o odmowie zatwierdzenia taryf jednakże tylko w przypadku, gdyby taryfy były dotknięte wadą formalną w postaci niezgodności z przepisami prawa, co nigdy w Oławie nie miało miejsca.

Celem Spółki jest takie prowadzenie działalności gospodarczej, aby utrzymywać koszty i ceny na jak najniższym poziomie. Dzięki stabilnej polityce cenowej udało się w latach (2014 – 2016) utrzymać ceny wody i ścieków na jednym poziomie, a intensywnie realizowana działalność pozataryfowa spowodowała, że dopiero w czwartym roku, ceny uległy zmianie o 0,44 zł brutto za 1 m3 wody i ścieków.

ceny-wody-w-latach

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.