Informacja o zmianach w umowie

W związku z prowadzonym procesem dokonywania zmian w umowach i zapytaniami kierowanymi do nas przez Odbiorców usług w sprawie zmiany zapisów dotyczących odpowiedzialności za przyłącza, ZWiK Sp. z o.o. w Oławie poniżej przedstawia dodatkowe informacje w celu wyjaśnienia konieczności ich wprowadzenia.

Obecny, przedstawiany naszym odbiorcom, wzór umowy powstał w wyniku analizy stosowanych zapisów umów oraz zdobytych doświadczeń Spółki. Analiza ta wykazała, iż z powodu występujących różnic w interpretacji postanowień umów powstała m.in. konieczność doprecyzowania zapisów wskazujących na odpowiedzialność za przyłącze. Dotychczasowe brzmienie umowy w jednym miejscu wskazywało na odpowiedzialność za przyłącze na Usługodawcę, a w innym na Usługobiorcę. Z tego względu w porozumieniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał nowy wzór, który precyzuje tę kwestię.

Równolegle z wprowadzonymi zmianami, dostosowano do zgodności z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) nazewnictwo poprzez zmianę pojęć: Usługodawca na Przedsiębiorstwo oraz Usługobiorca na Odbiorcę.

Odpowiadając na wymagania § 15 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, iż:

„Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza  głównego  i urządzenia  pomiarowego  zapewnia  na  własny  koszt  osoba  ubiegająca  się  o przyłączenie  nieruchomości do sieci”

wprowadzono zapis, według którego odpowiedzialność za dany odcinek infrastruktury nałożono na jego właściciela nie rozstrzygając wprost, kto nim jest.

W konsekwencji powyższego, istotna jest odpowiedź na pytanie: kto w chwili obecnej jest właścicielem przyłącza. W przypadku, kiedy dany odcinek przyłącza, po jego wybudowaniu, został przekazany prawnie na własność Przedsiębiorstwa (ZWiK Sp. z o.o. w Oławie), to koszty jego utrzymania, a więc napraw, remontów oraz konserwacji będą spoczywały na Przedsiębiorstwie. W sytuacji zaś, gdy takiego przekazania nie było, właścicielem przyłącza najprawdopodobniej będzie obecny właściciel nieruchomości, która poprzez przyłącze jest włączona do sieci. Wówczas koszty napraw, remontów oraz konserwacji będą spoczywały na Odbiorcy.

Niezależnie od powyższego, koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, zawsze pokrywać będzie Przedsiębiorstwo, a koszty urządzenia pomiarowego, mierzącego ilość odprowadzanych ścieków, Odbiorca.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.