Prezes UOKiK ma wątpliwości

Prezes UOKiK ma wątpliwości

Odpowiadając na pojawiające się wśród naszych klientów komentarze i opinie dotyczące przeprowadzonego w ubiegłym roku w naszej Spółce postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje.

Decyzją z dnia 10.11.2015 r. UOKiK uznał za bezpodstawne nakładanie przez ZWiK na odbiorców obowiązku ponoszenia części kosztów wykonania fragmentu wodociągu od granicy posesji do miejsca włączenia do sieci i nałożył na ZWiK karę w wysokości 15.035,10 zł.

Zdaniem UOKiK, to ZWiK powinien ponosić opłaty związane z wykonaniem fragmentu wodociągu od granicy posesji do miejsca włączenia do sieci.

Spółka nie zgodziła się z tym zarzutem, odmówiła zapłaty kary i odwołała się od decyzji Prezesa do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W swoim stanowisku wskazaliśmy na liczne błędy UOKiK w interpretacji przepisów prawa. Ponadto informowaliśmy UOKiK i opinię publiczną o niekorzystnych konsekwencjach podporządkowania się żądaniom urzędu. Wskazywaliśmy, że w przypadku wykonania przez Spółkę decyzji UOKiK, koszty wybudowanych przyłączy finalnie ponieśliby wszyscy mieszkańcy Oławy płacąc wyższą cenę za dostarczaną wodę.

Zaskakującym dla ZWiK potwierdzeniem słuszności naszego stanowiska i odmowy zapłaty nałożonej decyzją kary, jest wystąpienie Prezesa UOKiK do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W piśmie, do którego dotarła Spółka, skierowanym w dniu 07.01.2016 r. do jednego z przedsiębiorstw wodociągowych, Departament Prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wątpliwościach Prezesa UOKiK co do prezentowanego dotychczas poglądu, iż „przyłączem jest wyłącznie odcinek przewodu położony w obrębie nieruchomości, zaś przewody znajdujące się poza nieruchomością stanowią odcinek sieci”.

Z lektury pisma czytamy, że „w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa UOKiK prezentowany był pogląd, iż przyłączem jest wyłącznie odcinek przewodu położony w obrębie nieruchomości, zaś przewody znajdujące się poza nieruchomością stanowią sieci. W związku z tym nakładanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne obowiązku pokrywania kosztów budowy odcinka przewodu wodociągowego albo kanalizacyjnego od sieci do granicy nieruchomości przyłączanej uznawane było przez te podmioty za przejaw nadużywania pozycji dominującej na lokalnym rynku zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. Stosując powyższą wykładnię Prezes UOKiK kwestionował także pobieranie przez przedsiębiorstwa wodociągowo i kanalizacyjne opłat z tytułu wykonania kosztów połączenia sieci i przyłącza – kosztów użytych materiałów oraz robocizny”.

W przedmiotowych wyjaśnieniach Prezes UOKiK zwrócił ponadto uwagę, że w orzecznictwie sądowym prezentowane są odmienne poglądy, potwierdzające występujące wątpliwości prawne i brak należytej dbałości legislacyjnej ustawodawcy w tworzeniu definicji pojęć przyłączy.

Jak poinformował Departament Prawny UOKiK, biorąc pod uwagę istniejące w orzecznictwie rozbieżności, w dniu 1 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismo, w którym wskazał na potrzebę interwencji w celu „wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, co pozwoliłoby zagwarantować uczestnikom obrotu gospodarczego pewność prawną poprzez jasne rozdzielenie obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych oraz właścicieli nieruchomości przyłączanych do sieci”.

Ponadto poinformowano, że „obecnie, uwzględniając przedstawione wątpliwości, a także brak jednolitego orzecznictwa sądowego, które jednoznacznie przesądzałoby o zakresie praw i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych wynikających z obowiązku budowy sieci, Prezes UOKiK wstrzymuje się z podejmowaniem interwencji w tym zakresie.

Powyższe stanowisko UOKiK wskazuje więc bezsprzecznie na zasadność odwołania ZWiK od nałożonej decyzji i potwierdza wątpliwości jakie przedstawiała Spółka argumentując swoje decyzje. Spółka działa zgodnie z prawem i nie może godzić się na niemające uzasadnienia w jego przepisach przerzucanie kosztów budowy nowych przyłączy, na wszystkich mieszkańców naszego miasta do czego próbuje nakłonić ją Prezes UOKiK.

Przedmiotowe pismo UOKiK zamieszczamy poniżej.

Stanowisko UOKiK str1

Stanowisko UOKiK str2

Stanowisko UOKiK str3

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.