Reportaż pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji …”

W związku z reportażem pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Będą podwyżki za wodę?” który został wyemitowany przez Polskie Radio Wrocław i ukazał się na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie poniżej przedstawia swoje stanowisko.

Spółka oświadcza, iż nie jest prawdą to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, iż Spółka obciążała mieszkańców zbyt wysokimi opłatami za przyłączenie do kanalizacji.

Nie jest prawdą również to, co sugeruje przedmiotowy materiał, iż Spółce nakazano zwrotu rzekomo zawyżonych opłat i wysokich kosztów wykonania przyłączy.

Nie polega na prawdzie także teza, iż na realizację powyższych zobowiązań UOKiK uzgodnił termin 31 marca.

Nie można zatem wyciągać, nieuprawnionego wniosku, iż po tym terminie tj. od dnia 1 kwietnia, Spółce grożą „gigantyczne kary w wysokości 10 tys. euro dziennie”.

Wobec popełnionych, przez twórcę reportażu, oczywistych błędów w analizie stanu faktycznego oraz wobec błędnie dobranych do faktów wypowiedzi, zarówno przedstawicieli UOKiK, Spółki, jak i radnego miasta, uprzejmie informujemy, iż termin 31 marca jest dniem, do którego Spółka zadeklarowała wprowadzenie zmian w umowach.

Zmiany te nie wynikają z rzekomych twierdzeń o wysokich kosztach przyłącza. Mają one jedynie charakter porządkujący sferę odpowiedzialności Spółki oraz odbiorców usług. Precyzują sposób dokonywania wzajemnych rozliczeń, wprowadzają uregulowania usprawniające realizację umowy oraz wprowadzają zapisy dotyczące ochrony danych osobowych klientów.

Informujemy, iż deklaracja Spółki już została wypełniona w 100 %. Wszystkie umowy wymagające zmian zostały zmienione i taką informację przekazano już do UOKiK. Nie zachodzą zatem i nigdy nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające nałożenie na Spółkę, po dniu 1 kwietnia, kary w wysokości 10 tys. euro dziennie!

Wskazujemy jednocześnie, że wprowadziliśmy również nowy sposób ustalenia jednorazowej opłaty za przyłączenie do sieci, natomiast podobnie jak inne przedsiębiorstwa stowarzyszone w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie nie zgadzamy się z UOKiK, który nakazuje nam ponoszenie kosztów budowy przyłącza na odcinku od sieci do granicy nieruchomości przyłączanej. Spółka nie broni się przed ich zapłatą, jednakże zgodnie z prawem dotyczącym ustalania cen, koszty takie zmuszona byłaby włączyć do składników kształtujących cenę jednostkową za wodę i ścieki. W rezultacie powyższego, koszty wybudowania przyłącza, zamiast osoby przyłączającej się, musieliby ponosić wszyscy już korzystający z wody i kanalizacji mieszkańcy miasta.

Na tej płaszczyźnie w całym kraju toczonych jest, od wielu lat, przez przedsiębiorstwa wodociągowe i UOKiK wiele sądowych sporów prawnych. Spółka nie zgadza się z takim stanowiskiem, które naszym zdaniem, nie ma podstaw prawnych. Od decyzji, w której wyznaczono Spółce jednorazową karę w wysokości 15 035,10 zł, jeszcze w grudniu ubiegłego roku złożone zostało stosowne odwołanie do Sądu UOKiK w Warszawie. Zaznaczamy, iż na wykonanie takiej decyzji Spółka nie otrzymała żadnego terminu granicznego.

Wobec powyższego, wobec złożoności opisanych problemów i wobec zdecydowanie nadmiernie uproszczonego ich przedstawienia w reportażu Polskiego Radia Wrocław, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie jeszcze raz podkreśla, iż Spółce nie grożą i nigdy nie groziły gigantyczne kary w wysokości 10 tys. euro dziennie.

Więcej o szczegółach decyzji wydanych przez UOKiK i o szczegółowym stanowisku Spółki tutaj.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.