Rozstrzygnięcie ZWiK versus UOKiK

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie na skutek odwołania złożonego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie od decyzji prezesa UOKiK stwierdzającej stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję i nakładającej z tego tytułu karę pieniężną na Spółkę.

Sąd uznał argumenty Spółki oraz przedstawioną przez nią definicję przyłączy, uchylił decyzję prezesa UOKiK i uchylił nałożoną karę pieniężną.

W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania antymonopolowego prezes UOKiK zarzucił Spółce nadużywanie pozycji dominującej i nakładanie na odbiorców, bez prawnego uzasadnienia, obowiązku wykonania fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia do sieci. Prezes UOKiK uważał, iż koszt robót związanych z budową przewodu wodociągowego od granicy nieruchomości osoby przyłączanej do miejsca włączenia do istniejącej sieci głównej (w tym koszty włączenia do sieci) nie stanowią – co do zakresu – kosztów prac związanych z budową przyłącza wodociągowego. Twierdził, że koszty tych robót powinny obciążać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a w razie ich poniesienia przez osobę przyłączaną powinno przysługiwać jej roszczenie do przedsiębiorstwa o nabycie ich własności za odpowiednim wynagrodzeniem.

Spółka nie zgodziła się z zarzutami UOKiK i złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Podobne odwołanie było przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w czerwcu 2017 r. w sprawie złożonej z powództwa Wodociągów Krakowskich. Wówczas Sąd Najwyższy podjął uchwałę utwierdzającą ZWIK o słuszności jego stanowiska.

W dniu dzisiejszym Sąd przyznał rację ZWiK Sp. z o.o. w Oławie i uchylił decyzję UOKiK w powyższym zakresie. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sprawa była szeroko i gorąco komentowana w dolnośląskich mediach i lokalnej prasie oraz na sesji Rady Miejskiej w Oławie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższymi odniesieniami:

Reportaż pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji …”

Sprawa przyłączy powraca

W czyim interesie działa ZWiK?

Prezes UOKiK ma wątpliwości

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.