Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zwik.olawa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.(Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji i przeglądu: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki PDF umieszczane na stronie internetowej powstały jako skan wersji papierowych lub z przygotowanych plików Word,
 • elementy nawigacyjne polegają tylko na charakterystykach zmysłowych komponentów,
 • brak mechanizmów ułatwiających nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • dla automatycznie aktualizujących się treści nie przewidziano mechanizmów umożliwiających ich wstrzymanie, zatrzymanie lub ukrycie,
 • nie spełniono wymagania minimalnego kontrastu pomiędzy kolorami przylegającymi.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • cześć plików PDF, powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (analiza własna).

Skróty klawiaturowe

Na stronie można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Zienkiewicz, bok@zwik.olawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 303-95-30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie. posiada obiekty na terenie miasta Oława, które posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba Spółki znajduje się przy ul. 3 Maja 30 w Oławie.

Biuro Obsługi Klienta przy ul. 3 Maja 30 znajduje się na I piętrze, czynne jest od poniedziałku do  piątku w godz. od 7:00 do 16:00.

 1. W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. 3 Maja 30 poprzez budynek portierni.
 2. BOK znajduje się na pierwszym piętrze, wejście schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Do Biuro Obsługi Klienta, można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. Biuro Obsługi Klienta nie posiada tłumacza polskiego języka migowego.
 6. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.
 7. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 Zakład Uzdatniania Wody przy ul. Nowy Otok 23

 1. Obiekt oraz jego architektura nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z jego technicznego przeznaczenia związanego m.in. ujmowaniem, uzdatnianiem wody i jej dystrybucją do odbiorców.
 2. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Na terenie obiektu nie ma możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Rybackiej 31

 1. Obiekt oraz jego architektura nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z jego technicznego przeznaczenia związanego m.in. z usuwaniem nieczystości stałych ze ścieków oraz ich biologicznym oczyszczaniem.
 2. Na teren obiektu nie ma możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Toaleta znajduje się na parterze budynku i nie jest przystosowana dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Autor informacji: Zienkiewicz
Autor ostatniej zmiany: Zienkiewicz
Data ostatniej zmiany: 25 kwietnia 2024
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.