Organizacja Podmiotu

Baner BIP nowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr II/18/2002 z dnia 25.02.2002 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. W wyniku realizacji tejże uchwały w 22.07.2002 r. podpisano Akt Założycielski Spółki. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miejska w Oławie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami):

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy,

gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji będących w posiadaniu tych przedsiębiorstw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; plany te uchwala rada gminy,

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków; taryfy podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny.

Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada NadzorczaZarząd.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki. Podejmuje między innymi trzy najważniejsze decyzje związane z oceną działalności Spółki:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • podejmowanie uchwały o podziale zysku oraz ustaleniu sposobu pokrywania strat bilansowych,
  • udzielanie absolutorium członkom organów Spółki (Zarządu oraz Rady Nadzorczej) z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

  • coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z tej oceny,
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładanie w tych sprawach opinii Zgromadzeniu Wspólników,
  • przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Autor informacji: Kusiak
Autor ostatniej zmiany: Zienkiewicz
Data ostatniej zmiany: 21 maja 2019
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.