Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000136724, NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 70 896 000,00 zł.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

  1. W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy.
  2. W celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
  3. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie.
  4. Na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

Odbiorcą danych będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia
i realizacji umowy niezbędne.

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1781 z póź. zm.)

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Pawłem Jakubiakiem można się kontaktować pisemnie na podany wyżej adres siedziby Spółki, lub drogą elektroniczną: IOD-serwis@imns.pl lub telefonicznie pod numerem 691 230 430.

Autor informacji: Zienkiewicz
Autor ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany: 22 czerwca 2023
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.