Obsługa klienta

 BASIA – Bezpłatny Automatyczny System Informowania o Awariach __________________________________

W celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w sprawie rozliczeń za sprzedaż wody lub odbiór ścieków prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego Usługobiorcy (Nabywcy). Numer znajduje się w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz na wystawionej fakturze.

Kontakt: Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 30 w Oławie – 1  piętro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00 tel. (71) 303 95 30 tel. (71) 303 95 37,  kom. 664 979 153 e-mail: bok@zwik.olawa.pl

Sposób załatwiania spraw __________________________________

Taryfikator za wodę i odprowadzanie ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława – Uchwała nr XXVIII_178_20 Rady Miejskiej w Oławie

Decyzja Nr WR.RZT.070.69.2019.MS  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława na okres 3 lat – z taryfą obowiązującą od 05.09.2019r.

Decyzja Nr WR.RET.070.213.2018.MK  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława na okres 3 lat – z taryfą obowiązującą do 04.09.2019r.

Cennik usług

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan będących w posiadaniu ZWiK na lata 2018-2023

Regulamin zamówień sektorowych udzielanych przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci wi-fi ZWiK

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin korzystania z terenu ul. Zaciszna-Iwaszkiewicza ze stacją podwyższania ciśnienia ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Akty prawne związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków

 


19. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

20. Protokół zdawczo-odbiorczy

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.