Poradnik

Jak oszczędzać wodę?
1. Zakręcajmy wodę podczas mycia zębów, golenia i innych podobnych czynności wykonywanych przy umywalce.
2. Używajmy do kąpieli natrysku, zamiast wanny lub używajmy małej ilości wody do kąpieli. Napełniajmy wannę w 1/3 po zatkaniu odpływu korkiem.
3. Unikajmy zbędnego spłukiwania toalety np. po wrzucaniu do niej śmieci, niedopałków papierosów, chusteczek higienicznych itp.
4. Uszczelnijmy spłuczki w toaletach oraz nieszczelne baterie przy umywalkach, zlewozmywakach i wannach. Naprawiajmy kapiące krany wymieniając uszczelki.
5. Wymieńmy wszystkie nieoszczędzające wody krany, przez zainstalowanie napowietrzaczy (aeratorów) z ogranicznikiem strumienia.
6. Używajmy programów oszczędnościowych w pralkach i zmywarkach, jeżeli nie załadowujemy pełnego wsadu, albo gdy odpowiednio ubrania/naczynia są lekko zabrudzone.
7. Kiedy zmywamy ręcznie, napełniajmy jedną komorę zlewu lub miskę wodą z płynem. Spłukujmy szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.
8. Nie wylewajmy wody, kiedy można jej użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania.
9. Nie używajmy bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażajmy jedzenie przez noc w lodówce lub mikrofalówce.
10. Trawnik podlewajmy oszczędnie. Ogólną regułą jest to, że trawa potrzebuje podlewania latem co 5 – 7 dni. Obfity deszcz eliminuje konieczność podlewania nawet do 2 tygodni. Podlewać trawniki należy wczesnym rankiem, kiedy temperatura i prędkość wiatru są najniższe. To redukuje straty wynikłe na skutek parowania.
11. Myjmy samochód w myjni, która stosuje recykling wody.
12. Unikajmy instalacji fontann, jeśli nie mają zamkniętego obiegu wody.
13. Uświadamiajmy dzieci jak ważna jest ochrona wody.
14. Unikajmy zakupu wodnych zabawek.
15. Sprawdźmy instalacje wodociągowe czy nie mają przecieków. Odczytajcie swój wodomierz przed i po dwugodzinnym niekorzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego, mamy przeciek.

Jak prawidłowo użytkować kanalizację? 

Wielu z nas traktuje zlewy i muszle ustępowe jak kosz na śmieci. Bez zastanowienia wylewamy lub wrzucamy wszystko co się do nich zmieści i spłukujemy. Niestety odpady te stanowią nie lada problemem, ponieważ zanieczyszczają kanalizację, powodują spowolnienie odpływu oraz jej zapychanie. Odpady wrzucane do kanalizacji przyczyniają się do powstawania zatorów w przyłączach i kanałach, awarii urządzeń na przepompowniach i oczyszczalni ścieków, przez co generowane są dodatkowe koszty, które bezpośrednio wpływają na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Pamiętajmy i nie wrzucajmy do zlewów i toalet:

 1. Środków higieny osobistej (podpasek, tamponów, patyczków higienicznych, chusteczek, pieluch).
 2. Emulsji, smarów, lakierów, klejów, mieszanin cementowych i wszelkich płynów niemieszających się z wodą.
 3. Przeterminowanych lekarstw i toksycznych substancji.
 4. Resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych.
 5. Wszelkiego rodzaju olejów, popiołu, gruzu, plastików, folii, włosów, szmat i innych odpadów, które powinny zostać przekazane na wysypisko śmieci, a nie wrzucone do kanalizacji.

Zabezpieczenie przed mrozem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Pamiętaj, aby w okresie zimowym:
– zabezpieczyć wodomierze i miejsca ich zainstalowania przed skutkami działania niskich temperatur w sposób zapewniający ich odczyt,
– usunąć zalegającą wodę ze studzienek wodomierzowych,
– zabezpieczyć termicznie instalacje wod.–kan. w miejscach narażonych na spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza,
– niedopuszczać do oblodzenia uzbrojenia ulicznej sieci wod.–kan. znajdującej się w pasie ulicy przed nieruchomościami, tj. hydrantów, zasuw, studni rewizyjnych i kratek ściekowych oraz nieukładać na nich śniegu i lodu.

W przypadku uszkodzeń w wyniku nie dostosowania się do w/w zaleceń, koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele.

Procedura podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, krok po kroku: 

 1. Złóż w Biurze Obsługi Klienta (BOK) wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i dołącz do niego plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (19. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci).
 2. Odbierz w BOK opracowane warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.
 3. Wybierz projektanta do wykonania projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Możesz również skorzystać z oferty ZWiK – Kompleksowe wykonanie przyłączy wod.-kan. (10. Wniosek o wycenę wykonania przyłącza; 1. Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 4. Złóż w BOK dwa egzemplarze projektów przyłącza w formie papierowej oraz dodatkowo jedną wersję projektu zapisaną na płycie CD, pliki w formacie pdf (8. Wniosek o uzgodnienie projektu).
 5. Odbierz uzgodniony projekt przyłącza pod względem technicznym.
 6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zgłoś rozpoczęcie budowy przyłącza w Starostwie Powiatowym w Oławie.
 7. Zleć prace budowlane uprawnionej firmie. Możesz skorzystać również z usług ZWiK (1. Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 8. W przypadku przyłącza wodociągowego zleć ZWiK wykonanie załączenia do sieci wodociągowej (14. Wniosek o złączenie z miejską siecią wodociągową).
 9. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej zgłoś w BOK dokonanie przeglądu technicznego przyłącza celem odbioru (3. Wniosek o odbiór techniczny częściowy).
 10. Po otrzymaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza złóż w BOK wniosek o odbiór techniczny końcowy (6. Wniosek o odbiór techniczny końcowy).
 11. Po protokolarnym odbiorze przyłącza wodociągowego dokonywana jest instalacja wodomierza głównego.
 12. Złóż w BOK wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (13. Wniosek o zawarcie umowy), oraz niezbędne oświadczenia (16. Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ).
 13. Podpisz przygotowaną w BOK umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (18. Ogólny wzór umowy o zaopatrzenie w wodę lub oprowadzanie ścieków).
 14. Zapoznaj się z obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Oława Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków) oraz obowiązującą taryfą.
 15. Uruchom Internetowe Biuro Obsługi Klienta by móc podawać stany wodomierzy oraz zarejestruj się w Bezpłatnym Automatycznym Systemie Informowania o Awariach (BASIA)

Wszystkie niezbędne druki dostępne w zakładce „Obsługa klienta„.
Pytania prosimy kierować do:
Biuro Obsługi Klienta (BOK)
55-200 Oława, ul. 3 Maja 30
Tel. 303-95-30, 303-95-37
Godziny pracy BOK:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00.

Podstawowe  zasady  montażu  podlicznika na cele ogrodowe

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowej instalacji z wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem) zachęcamy Państwa do przeanalizowania rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z dodatkowym wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakupu, montażu i wymiany wodomierza – co 5 lat – dokonują Państwo własnym staraniem i  na własny koszt.

 –  Odbiorca może zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużytej do podlewania ogrodu przydomowego lub trawnika (12. Wniosek o zamontowanie wodomierza ogrodowego),

 –  podlicznik ogrodowy montuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem ogrodowym nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do sytemu kanalizacji sanitarnej,

 –  podlicznik ogrodowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu,

 –  niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między podlicznikiem ogrodowym a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,

 –  podlicznik ogrodowy należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,

 –  sposób zabudowy wodomierza nie powinien powodować naprężeń w instalacji, w miejscu jego zabudowy. Zalecany wodomierz:

średnica nominalna DN 15 mm ( 1/2 cala ),

nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.

 –  woda pobierana za podlicznikiem ogrodowym może być przeznaczona tylko i wyłącznie do podlewania ogrodu lub trawnika,

 –  podlicznik ogrodowy (wodomierz) bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy wynosi 5 lat). Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) podlicznika ogrodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

 –  w przypadku braku ważnej legalizacji (cechy legalizacyjnej) ZWiK Sp. z o.o. w Oławie ma prawo do nie rozliczania podlicznika ogrodowego,

 –  dostęp do podlicznika ogrodowego powinien być swobodny i bezpieczny, zapewniający odczytywanie stanu wodomierza,

–  w zależności od układu instalacji należy przewidzieć możliwość spustu wody z instalacji na okres zimowy,

 –  wszelkie koszty związane z przygotowaniem instalacji i wykonaniem podejścia podlicznika ogrodowego oraz montażu urządzenia pomiarowego ponosi Odbiorca usług.

Faktura za odbiór/zaplombowanie podlicznika ogrodowego wysyłana jest na wskazany przez Odbiorcę adres korespondencyjny. Opłata zgodna jest z obowiązującym aktualnie cennikiem ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. Pozostałe prace instalacyjne, łącznie z zakupem podlicznika ogrodowego, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat) wykonuje Odbiorca na własny koszt.

Gdy podlicznik wymaga tzw. odczytu tradycyjnego obowiązek podawania stanów podlicznika do celów ogrodowych spoczywa na Odbiorcy usług.

Wyliczenie faktury za zużytą wodę i zrzucone ścieki polega na obciążeniu należnością za zmierzoną wodę przez podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (zużyta woda i zrzucone ścieki).

Pobór wody do wykonania badania parametrów fizykochemicznych lub mikrobiologicznych.

Pobieranie próbek przez nasze laboratorium jest jedną z czynności objętych zakresem akredytacji, w związku z tym musi przebiegać według ściśle określonych reguł. Czego można się spodziewać, gdy nasz próbkobiorca pojawi się w Waszym mieszkaniu lub siedzibie firmy?

Przede wszystkim będzie on wyposażony w zestaw pojemników, który odpowiada przewidywanemu zakresowi badania. Chodzi o to, że różne wskaźniki wymagają zupełnie różnych metod. Niektóre próbki zostaną poddane analizie od razu po przywiezieniu do laboratorium, inne muszą zostać utrwalone przez dodanie konkretnego odczynnika.Tak samo pobieranie wody przebiega według szczegółowo ustalonych zasad. Po pierwsze wybiera się kran lub zawór położony jak najbliżej wodomierza. Przed puszczeniem wody z kranu zdejmuje się wszystkie urządzenia: filtry, perlatory, a nawet sitka i zeskrobuje ewentualne zanieczyszczenia. Następnie odkręca się wodę i pozwala jej spływać przez co najmniej 2-3 minuty, żeby pozbyć się stojącej wody z rur i ewentualnego osadu, który mógł zalegać w nieużywanej części instalacji. Dopiero wtedy napełnia się pojemniki ok. 2-3 litrami wody. Bezpośrednio po pobraniu każda próbka zostaje dokładnie opisana, by umożliwić jej identyfikację. Wreszcie wszystkie miejsca i punkty pobierania próbek opisywane są w protokole, który będzie dołączony do próbki.

W niektórych przypadkach przy badaniu parametrów fizykochemicznych zleceniodawcy mogą sami dokonać poboru próbki i dostarczyć ją do naszego laboratorium. Wystarczy do tego napełnienie półtoralitrowej butelki po dowolnej klarownej wodzie mineralnej (niegazowanej). Warto jednak wcześniej skontaktować się z nami i uzgodnić szczegóły, telefon do laboratorium (71) 313 97 65. Zlecenie na wykonanie badania wody/ścieków po jego wypełnieniu można dostarczyć do Biura Obsługi Klienta osobiście lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: bok@zwik.olawa.pl

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.