#

PROJEKT ETAP II

ZWiK zdobywa kolejne miliony
UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU – ETAP II

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 5.07.2013 r. odbyła się uroczystość podpisania Umowy na realizację kolejnego Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego zakres został opisany poniżej. Uroczystość odbyła w Sali Rajców w Ratuszu Oławskim. Podczas uroczystości uczestniczyli  m.in. Poseł Roman Kaczor, Burmistrz Miasta Oława Pan Franciszek Październik, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Pan Marek Mielczarek, Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich WFOŚiGW we Wrocławiu Zbigniew Mirecki, przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalne media.

Serdecznie dziękujemy przybyłym za  obecność, w szczególności Posłowi Romanowi Kaczorowi za zaangażowanie oraz pomoc w uzyskaniu ww. środków jak również przedstawicielom WFOŚiGW we Wrocławiu za współpracę.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie prowadzi skuteczną jak na chwilę obecną politykę inwestycyjną i realizuje znaczące zadania w zakresie rozbudowy sieci jak i wykorzystania technologii ekologicznych.

Sukces naszej Spółki to zasługa wielu osób. Duże znaczenie ma współpraca z posłem RP Romanem Kaczorem, który konsekwentnie wspiera ZWiK  w zakresie wykorzystania tzw. „środków unijnych”.

W 2012 r. Spółka kontynuowała realizację największego w jej historii zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. W oparciu o zawartą w roku 2010, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, umowę o dofinansowanie wybudowano ok. 19 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoliło to zwiększyć jej długość o ok. 38 %. Wybudowano także ok. 9 km sieci wodociągowej w tym wymieniono 100 % rurociągów stalowych dostarczającej ze studni głębinowych wodę do Stacji Uzdatniania Wody. Wybudowano 9 przepompowni ścieków, dokonano renowacji metodą bezwykopową ok. 6 km kanałów sanitarnych oraz zwiększono dwukrotnie wydajność Stacji Uzdatniania Wody i zmodernizowano gospodarkę osadową oczyszczalni ścieków dzięki wybudowaniu instalacji ATSO (Autotermicznej Tlenowej Stabilizacji Osadów).
Po zakończeniu wszystkich robót długość sieci kanalizacji sanitarnej wzrośnie do ok. 77 km a długość sieci wodociągowej do ok. 69 km.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 56,8 mln zł brutto z czego 24,7 mln zł to dofinansowanie ze Środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. – Konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009.
W styczniu br. Spółka zawarła aneks rozszerzający zakres inwestycji objęty dotychczasową umową o dofinansowanie, dzięki któremu na osiedlu Zaodrze wymienionych zostanie 147 zaworów podciśnieniowych wraz z renowacją betonowych studni zbiorczo-zaworowych i wykonany zostanie system monitoringu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Jako kontynuacja przeprowadzonej w 2011 r. bezwykopowej renowacji ok. 5,9 km kanalizacji sanitarnej odcinków leżących w centrum miasta metodą zostanie przeprowadzona renowacja kolejnych ok. 6,2 km sieci. Po zakończeniu prac ilość poddanej renowacji kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 26 % całkowitej długości sieci sprzed jej rozbudowy w oparciu o środki unijne.
Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 5,3 mln zł. z czego ok. 3,4 mln zł to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej. Planowany termin wykonania robót to koniec listopada br.

W czerwcu 2012 r. Spółka złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w konkursie zamkniętym nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). Projekt przewiduje budowę ok. 7,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu Nowy Otok. W wyniku pozytywnej oceny wniosku, w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczną I i II stopnia, w dniu 20.05.2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazano Spółce potwierdzenie przyznania kolejnych środków unijnych
Wartość zadań objętych projektem wynosi ponad 9,3 mln zł przy dofinansowaniu  w wysokości ok. 4.1 mln zł. Planowany termin wykonania robót to koniec 2014 r.
Dzięki powyższym inwestycjom po ich zakończeniu osiągniemy wartość skanalizowania obszaru miasta Oława na poziomie 98,79 % a zwodociągowania w 99,15 %.

Podczas ww. uroczystości obecni byli Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Marek Mielczarek, Burmistrz Miasta Oława Pan Franciszek Październik, Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o.  w Oławie Pan Krzysztof Pękala oraz przedstawiciele mediów.

Przedmiotem projektu  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława – Etap II” jest przygotowanie i wdrożenie:
1. dwóch (2) kontraktów na roboty w zakresie inwestycji liniowych (budowa sieci z kanalizacyjnej realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe z projektowaniem przez zamawiającego):
       – Kontrakt 13 – Budowa sieci  kanalizacyjnej – Nowy Otok – Zachód
       – Kontrakt 14 – Budowa sieci kanalizacyjnej – Nowy Otok – Wschód
2. jednego (1) kontraktu usługowego (usługi nadzoru nad realizowanymi robotami):
– Kontrakt 15 – Inżynier kontraktu

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach:
• Kontraktu 13 – Budowa sieci  kanalizacyjnej – Nowy Otok – Zachód obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części następujących ulic:
– Brylantowa,
– Ametystowa,
– Alabastrowa,
– Agatowa,
– Nefrytowa,
– Kwarcowa,
– Rubinowa,
– Koralowa.

• Kontrakt 14 – Budowa sieci kanalizacyjnej – Nowy Otok – Wschód  obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części następujących ulic:
– Sosnowa,
– Poziomkowa,
– Jeżynowa,
– Szyszkowa,
– Gajowa,
– Leśna,
– Jagodowa,
– Cedrowa,
– Świerkowa,
– Złota,
– Srebrna.

Szczegółowe informacje o ujęciu poszczególnych nieruchomości w ww. zakres udzielane są w naszym Biurze Obsługi Klienta. Ponadto o postępie robót będziemy Państwa informowali na niniejszej stronie do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.