#

Kontrakt 1a Nowy Otok Radosna

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Radosnej do przepompowni ścieków przy ulicy Kutrowskiego

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Spis ulic objęty Kontraktem:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Inżynier Kontraktu:
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Podwale 17B/1A, 50-043 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LITZ” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjnych LITZ Feliks Fietz – Partner Konsorcjum, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz ze zbiornikową przepompownią ścieków w dzielnicy Nowy Otok – Wschód w Oławie od ul. Radosnej do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego. Projektowana kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie Nowego Otoku Wschód od ul. Radosnej, będzie grawitacyjnie odbierać ścieki sanitarne z podłączanych posesji.
Projektowana sieć kanalizacyjna sanitarna nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci w pasie dróg nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona do stanu istniejącego, tereny zielone i chodniki przez które przebiega projektowana sieć zostaną odtworzone do stanu istniejącego.
Kontrakt obejmuje budowę:

Średnica i materiał Długość
Kanał sanitarny – grawitacyjny PVC 200 L=513,5 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny – kamionka DN 300 L=2,73 m
Rurociąg tłoczny z rur PEHD 225 L=2075,8 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny PVC 250 L= 845,6 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny PVC 300 L=48,7 m
Odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji Dz 160 mm L = 170,9 m
przepompownia ścieków 1 sztuka

a)    Kluczowe daty inwestycji:
03.10.2009 r. –
ogłoszenie przetargu
29.03.2010 r. – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
19.04.2010 r. – przekazanie terenu budowy,
24.02.2011 r. – data ukończenia Robót.

 W chwili obecnej mieszkańcy mogą się wpinać do nowowybudowanych sieci

b)    Analiza postępu prac:
24.02.2011 r. Inżynier w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonał odbioru przedmiotowej inwestycji.
W następstwie zostało wystawione i podpisane przez strony Kontraktu Świadectwo Przejęcia Robót

IV.    Galeria

 


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.