#

Kontrakt 3 Kutrowskiego

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kutrowskiego

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

 

 2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski ,  tel. 71 303 95 36; e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
„WODGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 54A, 45-802 Opole.

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Całość sieci projektuje się w systemie ciśnieniowym z rur PE. Jako połączenia przewidziano kształtki uniwersalne elektrooporowe. Przewidziano wpięcie nowoprojektowanej sieci wodociągowej Fi 160 PEHD do istniejącej sieci wodociągowej de 160 PEHD w ulicy Kutrowskiego poprzez wstawienie trójnika elektrooporowego równoprzelotowego.

Średnica i materiał Długość
– Wodociąg z  rur  Ø 160 PEHD PN 10 L= 936,0 m
– Wodociąg z  rur  Ø 110 PEHD PN 10 L= 294,0 m
– Wodociąg z  rur    Ø 90 PEHD PN 10 L= 64,0   m
– Wodociąg z  rur   Ø 40 PEHD PN 10 L= 163,0 m

W rozwiązaniach kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego przyjęto system grawitacyjno-ciśnieniowy. Trasy kanałów poprowadzono w pasie dróg gminnych. Ścieki z zabudowań położonych w rejonie ulicy Kutrowskiego zostaną doprowadzone poprzez kanalizację grawitacyjno – ciśnieniową do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Kutrowskiego i dalej do oczyszczalni ścieków. W ramach projektu przewidziano wykonanie przepompowni ścieków wraz z układem automatyki, sterowania i monitoringu drogą radiową z centralnej dyspozytorni

na oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie.

Średnica i materiał Długość
Zlewnia istniejącej kanalizacji:
– rury kanalizacyjne PVC – U lite Dz 315 mm SN8 L = 259 ,0 m
– rury kanalizacyjne PVC – U lite Dz 200 mm SN8 L = 430 ,0 m
– rury kanalizacyjne PVC – U lite Dz 160 mm SN8 L =  329,0 m
Zlewnia P – 1:
– rury kanalizacyjne PVC – U lite Dz 315 mm SN8 L =  9.0   m
– rury kanalizacyjne PVC – U lite Dz 200  mm SN8 L =  620, 0 m
– rury kanalizacyjne PVC – U lite Dz 160 mm SN8 L =  293,0  m
Kanalizacja Ciśnieniowa
– Rury ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej PE 100 SDR 17  Ø 160 L = 102, 0 m
Przepompownia ścieków 1 sztuka

a)    Kluczowe daty inwestycji:
02.12.2010 r. –
Ogłoszenie przetargu,
07.03.2011 r. –
data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
15.12.2011 r.   – data zakończenia inwestycji,

W dniu 12.04.2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.  W chwili obecnej mieszkańcy mogą się wpinać do nowowybudowanych sieci.

28.03.2012r.
W dniu 29.03.2012r. odbędzie się obowiązkowa kontrola na terenie budowy z udziałem przedstawicieli powiatowego nadzoru budowlanego, na podstawie której wydana zostanie decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.