#

Kontrakt 8 Oczyszczalnia Ścieków

Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie

I.    Obszar działań Kontraktu:

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Janusz Gęsior ,  tel. 664 979 159;  e-mail: j.gesior@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
AWBUD Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul Reja 4, 42-440 Fugasówka k. Zawiercia.

III.    Opis ogólny Kontraktu:

 1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
– oczyszczalnia jest już zmodernizowana w zakresie separatora i płuczki piasku (nowe, zespolone urządzenie zostało zainstalowane w miejscu starego separatora piasku); nowa płuczka skratek wraz z prasą będzie zainstalowana w istniejących pomieszczeniach w ramach realizowanego obecnie przetargu na wymianę sit. Do wykonania pozostaje nowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia w sieci wody technologiczne,
– modernizacji pompowni osadu nadmiernego,
– adaptacji istniejącego zagęszczacza grawitacyjnych i OKF-u na zbiorniki buforowe,
– budynku mechanicznego zagęszczania osadu i wyposażenie go w instalację z wirówką,
– zbiornika osadu zagęszczonego,
– pompowni osadu zagęszczonego,
– dwóch reaktorów ATSO (autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów),
– instalacji dezaktywacji odorów z reaktorów ATSO,
– pompowni operacyjnej osadu dla procesu ATSO,
– zbiornika magazynowo-schładzającego, z instalacją odzysku ciepła, modernizacji budynku odwadniania osadu, z wymianą urządzeń m.in. prasy taśmowej na wirówkę,
-budowy magazynu osadów w konstrukcji stalowej i betonowym podłożu  – około 1000 m2, wraz z niezbędnymi instalacjami,
-wagi samochodowej,
– nowych przewodów technologicznych,
– budowy układów zasilania w energię elektryczną i sterowania,
– rozbudowy układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni (dróg wewnętrznych, chodników) w zakresie umożliwienia prawidłowej eksploatacji obiektów objętych niniejszym kontraktem.

Oczyszczalnia wymaga modernizacji – w zakresie gospodarki osadowej oraz rozbudowy dla potrzeb przejęcia ścieków z obszarów objętych przygotowywanym przez Spółkę  Projektem FS pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
21.09.2010 r.  –
ogłoszenie przetargu,
17.01 2011 r.    –  data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
05.06.2012 r. –  data Ukończenia Robót.

 b)    Analiza postępu prac:

06.07.2012r.
W dniu 06.07.2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

21.06.2012 r.
•W dniu 14.06.2012r. Komisja Odbiorowa zakończyła prace związane z Odbiorem Końcowym Robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego kontraktu.
•19.06.2012 r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia Robót.
•Okres Zgłaszania Wad zakończy się w dniu 05.06.2013 r.
•Okres Rękojmi zakończy się w dniu 05.06.2015 r.

08.06.2012 r.
• W dniu 28.05.2012r. Wykonawca złożył dokumentację powykonawczą celem akceptacji.
• Trwa weryfikacja złożonej dokumentacji zarówno przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego
• W dniu 31.05.2012r. Wykonawca zgłosił gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Robót przez Komisję Odbiorową, potwierdzając jednocześnie ukończenie robót oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Jednocześnie Wykonawca złożył wniosek o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót przez Zamawiającego.
• W dniu 05.06.2012r. Komisja Odbioru rozpoczęła procedurę Odbioru Końcowego Robót.

29.05.2012 r.
• Trwają prace związane z systemem AKPiA wewnątrz poszczególnych obiektów oraz w obrębie sieci międzyobiektowej.
• Trwają prace w obrębie centralnej dyspozytorni związane z systemem wizualizacji i sterowania dla procesu ATSO i obiektów towarzyszących.
• Trwa rozruch technologiczny obiektów.
 Osiągnięto temperaturę roboczą dla obu reaktorów procesu ATSO.
 Rozpoczęto odwadnianie osadu po procesie ATSO.
• Trwają szkolenia pracowników oczyszczalni ścieków

18.05.2012 r.

• Budynek sit – obiekt nr 1
Bez zmian do stanu poprzedniego.
• Przepompowni osadu – obiekt nr 2
Trwają prace wykończeniowe.
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
• Zbiornik buforowy – obiekt nr 3
Trwają prace wykończeniowe, m.in. malowanie zbiornika.
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
• Budynek zagęszczania osadów – obiekt nr 4
Trwają prace związane z montażem stolarki drzwiowej.
Trwa montaż urządzeń wchodzących w skład pompy ciepła.
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
• Reaktory ATSO – obiekty 6a i 6b
Zakończono montaż pokrycia z blachy falistej.
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
Napełniono reaktory osadem.
Rozpoczęto rozruch technologiczny reaktorów.
• Pompownia operacyjna –  obiekt nr 7
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
Trwają prace wykończeniowe.
• Stacja dezodoryzacji – obiekt nr 9
Rozpoczęto rozruch technologiczny.
• Zbiornik buforowy – obiekt nr 10
Trwają prace wykończeniowe, m.in. malowanie zbiornika.
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
• Budynek odwadniania osadu – obiekt nr 11
Zakończono montaż systemu wentylacji obiektu.
Trwa rozruch wirówki odwadniającej osad.
Trwają prace w zakresie systemu AKPiA.
• Wiata  – Obiekt nr 11a
Zakończono prace w obrębie obiektu.
• Magazyn osadów – obiekt nr 12
Trwają prace wykończeniowe.
• Waga samochodowa obiekt nr 13
Zakończono prace w obrębie obiektu.
Skalibrowano wagę.
Zamontowano panel sterowniczy.
• Trwają dostawy  i montaż urządzeń.
• Trwają prace związane z odtworzeniem i rozbudową systemu komunikacyjnego oczyszczalni.
• Trwają prace związane z systemem AKPiA wewnątrz poszczególnych obiektów oraz w obrębie sieci międzyobiektowej.
• Rozpoczęto prace w obrębie centralnej dyspozytorni.
• Trwa rozruch technologiczny obiektów.

14.05.2012 r.
•    Budynek sit – obiekt nr 1
Wymieniono drzwi dwuskrzydłowe – zamontowano drzwi ze stali kwasoodpornej.
•    Przepompowni osadu – obiekt nr 2
Wykonano z wynikiem pozytywnym próbę ciśnieniową na rurociągu wód deszczowych.
Podłączono sterowanie do wszystkich elektrozasuw.
Zamontowano żurawik wyciągowy pompy wód deszczowych.
Uruchomiono nowy zestaw hydroforowy na sieci wody technologicznej.
Trwają prace wykończeniowe.
•    Zbiornik buforowy – obiekt nr 3
Wymieniono  rurociąg zasilający.
Wymieniono wszystkie przejścia szczelne.
Wykonano podłączenia do nowych rurociągów technologicznych.
Uruchomiono dekanter.
Trwają prace wykończeniowe, m.in. malowanie zbiornika.
•    Budynek zagęszczania osadów – obiekt nr 4
Zakończono prace związane z montażem wentylacji oraz termoizolacji.
Przeprowadzono z wynikiem pozytywnym próby wydajności wentylacji.
Uruchomiono wirówki zagęszczające.
Trwają prace związane z montażem stolarki drzwiowej.
Trwa montaż urządzeń wchodzących w skład pompy ciepła.
•    Reaktory ATSO – obiekty 6a i 6b
Zamontowano barierki ochronne i drabiny włazowe.
Zakończono prace izolacyjne.
Trwa montaż pokrycia z blachy falistej.
Zamontowano czujniki temperatury i poziomu.
Podłączono sterowanie do wszystkich elektrozasuw.
•    Pompownia operacyjna –  obiekt nr 7
Podłączono sterowanie do wszystkich elektrozasuw.
Zamontowano urządzenia do wentylacji obiektu.
Przeprowadzono z wynikiem pozytywnym próby wydajności wentylacji.
•    Stacja dezodoryzacji – obiekt nr 9
Zakończono prace podłączeniowe i technologiczne.
•    Zbiornik buforowy – obiekt nr 10
Trwają prace wykończeniowe, m.in. malowanie zbiornika.
•    Budynek odwadniania osadu – obiekt nr 11
Zakończono montaż systemu wentylacji obiektu.
Trwa rozruch wirówki odwadniającej osad.
•    Wiata  – Obiekt nr 11a
Zakończono prace w obrębie obiektu.
•    Magazyn osadów – obiekt nr 12
Trwają prace wykończeniowe.
•    Waga samochodowa obiekt nr 13
Zakończono prace w obrębie obiektu.
Skalibrowano wagę.
Zamontowano panel sterowniczy.
•    Trwają dostawy  i montaż urządzeń.
•    Trwają prace związane z odtworzeniem i rozbudową systemu komunikacyjnego oczyszczalni.
•    Trwają prace związane z systemem AKPiA wewnątrz poszczególnych obiektów oraz w obrębie sieci międzyobiektowej.
•    Rozpoczęto prace w obrębie centralnej dyspozytorni.
•    11 maja Komisja Rozruchowa rozpoczęła rozruch technologiczny obiektów.

07.05.2012 r.
•    Budynek sit – obiekt nr 1
Wymieniono pompę zestawu hydroforowego.
•    Przepompowni osadu – obiekt nr 2
Wykonano rurociąg wód deszczowych.
Zamontowano żurawik wyciągowy pompy wód deszczowych.
Zamontowano nowy zestaw hydroforowy na sieci wody technologicznej.
•    Zbiornik buforowy – obiekt nr 3
Rozpoczęto wymianę rurociągu zasilającego.
Trwa wymiana przejść szczelnych.
Wykonywane są podłączenia do nowych rurociągów technologicznych.
•    Budynek zagęszczania osadów – obiekt nr 4
Trwają prace wykończeniowe związane z montażem wentylacji oraz termoizolacji. Rozpoczęto prace związane z montażem stolarki drzwiowej.
•    Reaktory ATSO – obiekty 6a i 6b
Zamontowano instalację odgromową.
Trwają prace izolacyjne.
•    Pompownia operacyjna –  obiekt nr 7
Wykonano rurociągi technologiczne wewnątrz pompowni.
•    Stacja dezodoryzacji – obiekt nr 9
Trwają prace podłączeniowe i technologiczne.
•    Zbiornik buforowy – obiekt nr 10
Zamontowano mieszadła i żurawie wyciągowe.
•    Budynek odwadniania osadu – obiekt nr 11
Trwają prace wykończeniowe systemu wentylacji obiektu.
Trwa wymiana stolarki drzwiowej.
Wykonawca rozpoczął próbny rozruch wirówki odwadniającej osad.
•    Wiata  – Obiekt nr 11a
Zakończono prace w obrębie obiektu.
•    Magazyn osadów – obiekt nr 12
Zakończono montaż płyt poliwęglanowych.
Wylano docelową posadzkę magazynu.
Trwają prace wykończeniowe.
•    Waga samochodowa obiekt nr 13
Ułożono betonową kostkę brukową w obrębie wagi samochodowej.
•    Trwają dostawy  i montaż urządzeń.
•    Trwają prace związane z odtworzeniem i rozbudową systemu komunikacyjnego oczyszczalni.
•    Trwają prace związane z systemem AKPiA wewnątrz poszczególnych obiektów oraz w obrębie sieci międzyobiektowej.
W bieżącym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac w obrębie centralnej dyspozytorni.

13.04.2012r.
Trwają prace w obrębie Przepompowni osadu – obiekt nr 2.
Trwa montaż rurociągów technologicznych.
Zamontowano szafę sterowniczą zasuw.
Wymieniono przejście szczelne układu pompowego nr 2.
Rozpoczęto wymianę przejścia szczelnego układu pompowego nr 2.
• W obiekcie nr 4 – Budynek zagęszczania osadów.
Wykonano instalację ogrzewania podłogowego.
Zakończono montaż okablowania i układów sterowniczych wirówek.
Trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz na stropo-dachu.
• W obiekcie nr 11 – Budynek odwadniania osadu.
Zakończono montaż okablowania i urządzeń sterowniczych.
Na przyszły tydzień zaplanowano rozruch technologiczny stacji odwadniania.
• Obiekt nr 11a – Wiata.
Zakończono montaż konstrukcji stalowej wiaty.
Trwa montaż blacho dachówki i obróbek blacharskich.
• W obiekcie nr 7 – Pompownia operacyjna.
Wykonano rurociągi technologiczne wewnątrz pompowni.
• Obiekt nr 12 – Magazyn osadów.
Trwa montaż konstrukcji stalowej dachu na obiekcie.
Rozpoczęto montaż połaci dachowej z płyt poliwęglanowych.
• W obrębie reaktorów ATSO – obiekty 6a i 6b.
Wykonano wewnętrzne wężownice w zbiornikach.
• Obiekt nr 9 – Stacja dezodoryzacji.
Bez zmian w stosunku do ostatniego wpisu.
• Obiekt nr 13 – Waga samochodowa.
Zakończono montaż betonowych elementów prefabrykowanych wagi.
• Trwają dostawy urządzeń.

29.03.2012 r.
-Trwają prace w obrębie Przepompowni osadu – obiekt nr 2.
-Zamontowano pompę deszczową dużą.
-Zamontowano pompę deszczową małą.
-Wykonano rurociąg wydzielający wody deszczowe.
-Rozpoczęto wymianę przejścia szczelnego układu pompowego nr 2.
-W obiekcie nr 4 – Budynek zagęszczania osadów.
-Zamontowano dwie wirówki wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
-Trwa montaż okablowania i układów sterowniczych wirówek.
-W obiekcie nr 11 – Budynek odwadniania osadu.
-Zamontowano wirówkę wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
-Trwa montaż okablowania i urządzeń sterowniczych.
-Zamontowano stację polielektrolitu.
-Zamontowano przenośnik ślimakowy osadu.
-Obiekt nr 11a – Wiata.
-Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej wiaty.
-W obiekcie nr 7 – Pompownia operacyjna.
-Dokonano z wynikiem pozytywnym rozruchu próbnego pomp.
-Trwają prace związane z połączeniem pomp ze zbiornikami osadowymi.
-Trwa montaż konstrukcji stalowej dachu na obiekcie nr 12 – Magazyn osadów.
-W obrębie reaktorów ATSO – obiekty 6a i 6b.
-Zamontowano urządzenia  będące wyposażeniem reaktorów.
-Dokonano z wynikiem pozytywnym rozruchu próbnego zamontowanych urządzeń.
-Obiekt nr 9 – Stacja dezodoryzacji.
-Dostarczono urządzenia będące wyposażeniem stacji.
-Dokonano z wynikiem pozytywnym rozruchu próbnego urzadzeń.
-Obiekt nr 13 – Waga samochodowa.
-Rozpoczęto montaż betonowych elementów prefabrykowanych wagi.
-Trwają dostawy urządzeń.

14.03.2012r.
•Trwają prace w obrębie Przepompowni osadu – obiekt nr 2.
•Wykonano rurociąg tłoczny pompy deszczowej „dużej”, osadzono gniazdo i prowadnice pompy.
•Wykonywany jest rurociąg tłoczny pompy deszczowej „małej”, osadzono gniazdo
i prowadnice pompy.
•Wykonywane są rurociągi wewnętrzne pompowni.
•W obiekcie nr 4 – Budynek zagęszczania osadów rozpoczęto montaż wirówek zagęszczających osad.
•W obiekcie nr 11 – Budynek odwadniania osadu zakończono prace związane z renowacją konstrukcji stalowej.
Rozpoczęto montaż wirówki odwadniania końcowego.
•Trwają dostawy urządzeń.
•W obiekcie nr 7 – Pompownia operacyjna osadzono na postumentach pompy suche.
•Trwa montaż konstrukcji stalowej dachu na obiekcie nr 12 – Magazyn osadów.
•Trwają prace spawalnicze w obrębie reaktorów ATSO – obiekty 6a i 6b.
•Wykonywane są sieci technologiczne łączące obiekty oczyszczalni.
•Zatwierdzono Projekty Wykonawcze branży AKPiA.

06.03.2012 r.
•Przeprowadzono z wynikiem pozytywnym próby szczelności na zbiornikach:
6a (Reaktor ATSO) i 8b (Zbiornik magazynowy duży).
•Trwają prace w obrębie Przepompowni osadu – obiekt nr 2.
Została wykonana docelowa ścianka w zbiorniku oraz podest.
Wykonywane są rurociągi wewnętrzne oraz zewnętrzny rurociąg wód deszczowych.
•Wykonano odwodnienie w obrębie obiektu nr 13 – Waga samochodowa.
•Trwają prace wykończeniowe w obiekcie nr 4 – Budynek zagęszczania osadów.
położone kafelki na ścianach, wykańczane są ściany i sufity.
•Trwają prace w obiekcie nr 11 – Budynek odwadniania osadu.
Zdemontowano dotychczasowe wyposażenie obiektu.
Trwa czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej.
Wykonano postumenty pod wirówkę.
•Na koronie zbiornika nr 3 zamontowano dekanter.
•Rozpoczęły się dostawy urządzeń – pompy.

24.02.2012 r.
• W dniu 23.02.2012 r. rozpoczęto próbę szczelności na zbiornikach: 6a (Reaktor ATSO) i 8b (Zbiornik magazynowy duży).
• Trwają prace w obrębie Przepompowni osadu – obiekt nr 2. Zazbrojono i wylano ścianę dzielącą dotychczasową komorę pompowni. Trwają prace wewnątrz budynku pompowni związane z wymianą rurociągów i armatury. Wymieniono jedno z przejść szczelnych – rurociąg ssawny pompy suchej. Osadzono jedną z nowych pomp, wylano postument pod pompę suchą.
• Wykonywane jest odwodnienie w obrębie obiektu nr 13 – Waga samochodowa.
• Trwają prace wykończeniowe w obiekcie nr 4 – Budynek zagęszczania osadów.
• Rozpoczęto prace w obiekcie nr 11 – Budynek odwadniania osadu. Zdemontowano dotychczasowe wyposażenie obiektu. Rozpoczęto czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej.

15.02.2012 r.
• W dniu 14.02.2012 r. rozpoczęto prace w obrębie budynku odwadniania osadu – obiekt nr11. Trwa demontaż „starych” urządzeń i instalacji wewnętrznych.
• Trwają prace w obrębie przepompowni osadu – obiekt nr 2.
• Wykonywane są rurociągi przesyłowe osadu łączące ze sobą nowopowstałe obiekty.
• Na bieżąco odtwarzany jest teren po zasypaniu prac ziemnych ulegających przykryciu.
• Z uwagi na warunki atmosferyczne część prac została wstrzymana przez Wykonawcę.

06.02.2012 r.
•Zakończono przygotowywanie siatek zbrojeniowych właściwej płyty posadzki magazynu osadów – obiekt nr 12.
•Zakończono prace związane z wykonaniem izolacji termicznej ścian i stropodachu budynku zagęszczania wstępnego – obiekt nr 4.
•Rozpoczęto prace w obrębie pompowni osadu nadmiernego – obiekt nr 2.
•Odbyła się próba szczelności reaktora ATSO – obiekt nr 6b zakończona wynikiem pozytywnym.
•Została wykonana sieć kanalizacji deszczowej w rejonie magazynu osadu.
•Na bieżąco odtwarzany jest teren po zasypaniu prac ziemnych ulegających przykryciu.
•Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych branży elektrycznej i AKPiA.
•Z uwagi na warunki atmosferyczne część prac została wstrzymana przez Wykonawcę.

17.01.2012 r.
•Zakończono wylewanie górnych części słupów żelbetowych – magazyn osadów.
•Rozpoczęto przygotowywanie siatek zbrojeniowych właściwej płyty-posadzki magazynu.
•Prowadzone są prace wewnątrz budynku zagęszczania wstępnego.
•Trwają prace związane z ociepleniem budynku zagęszczania wstępnego.
•Wykonano nowe przewody technologiczne przesyłu osadu pomiędzy przepompownią osadu nadmiernego a zbiornikiem buforowym.
•Przeprowadzono z wynikiem pozytywnym  ciśnieniową próbę szczelności nowych rurociągów osadowych.
•Napełniono zbiorniki obiektów zblokowanych (obiekty nr: 5, 7, 8a, 8b). Rozpoczęcie przeprowadzania próby szczelności przeniesiono na miesiąc styczeń, nie określono jeszcze dokładnego terminu przeprowadzenia próby.
•Trwają prace wewnątrz pompowni obiektów zblokowanych (obiekty nr: 5, 7, 8a, 8b).
•Trwają prace wykończeniowe na zb. nr 3 i 10 (dawne  OKF-y) oraz prace związane
z montażem instalacji zasilania i sterowania nowymi urządzeniami.
•Trwa montaż reaktorów ATSO.
•Na bieżąco odtwarzany jest teren po zasypaniu prac ziemnych ulegających przykryciu.
•Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

23.12.2011 r.
• Wylewane są górne części słupów żelbetowych – magazyn osadów.
• Prowadzone są prace wewnątrz budynku zagęszczania wstępnego oraz przy stropodachu budynku.
• Wykonywane są nowe przewody technologiczne.
• Dla zbiorników obiektów zblokowanych (obiekty nr: 5, 7, 8a, 8b) zaplanowano na 27.12.2011r. rozpoczęcie przeprowadzania próby szczelności.
• Trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Rozpoczęto montaż reaktorów ATSO.
• Wykonano stopy fundamentowe pod konstrukcję wiaty budynku zagęszczania końcowego osadu.
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

15.12.2011 r.
• Wykonano beton podkładowy pod płytę – magazyn osadów.
• Prowadzone są prace wewnątrz budynku zagęszczania wstępnego oraz przy stropodachu budynku.
• Wykonywane są nowe przewody technologiczne.
• Zakończono prace „mokre” w obrębie obiektów zblokowanych (obiekty nr: 5, 7, 8a, 8b).
• Trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Wykonano docisk szkła piankowego (izolacji) na fundamentach pod reaktory ATSO.
• Rozpoczęto prace przy wiacie budynku zagęszczania końcowego osadu.
• Wylano fundament pod wagę samochodową.
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

09.12.2011 r.
• Rozpoczęto wylewanie betonu podkładowego w obszarze magazynu osadów.
• Prowadzone są prace wewnątrz budynku zagęszczania wstępnego – wypełnienie piaskiem, wylano postumenty pod nowe urządzenia.
• Wykonywane są nowe przewody technologiczne.
• Prowadzone są prace „mokre” w obrębie obiektów zblokowanych (obiekty nr: 5, 7, 8a, 8b).
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Na zb. Nr 3 zamontowano żurawiki wyciągowe, mieszadła z prowadnicami i dekanter (urządzenie do wyszukiwania i wypompowywania pokładów wody międzyosadowej                   i nadosadowej).
• Zamontowano izolację ze szkła piankowego na fundamentach pod reaktory ATSO.
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

05.12.2011 r.
• Zakończono wylewanie ściany oporowej magazynu osadów.
• Zakończono murowanie ścian budynku zagęszczania wstępnego, wylano część postumentów pod nowe urządzenia.
• Wykonywano wpięcie do sieci wodociągowej.
• Zakończono zalewanie ścian i stropu obiektów zblokowanych (obiekty nr: 5, 7, 8a, 8b)
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y). Zamontowano przejścia szczelne na zb. Nr 3.
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

28.11.2011 r.
• Wylano część ściany oporowej magazynu osadów (prace nadal trwają).
• Zagęszczono teren magazynu osadów i rozpoczęto prace przygotowawcze do wylania betonu podkładowego na całej powierzchni magazynu.
• Rozpoczęto murowanie ścian budynku zagęszczania wstępnego.
• Wykonywane są nowe przewody technologiczne umożliwiające podłączenie do instalacji zb. Nr 3 (przejęcie funkcji zb. Nr 10).
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.
Dla uszczegółowienia ww. prac poniżej został zamieszczony filmik:

18.11.2011 r.
• Trwają prace związane ze zbrojeniem i wylewaniem ścian zbiornika pompowni operacyjnej oraz ściany oporowej i słupów magazynu osadów.
• Wyprowadzono do poziomu „zero” budynek zagęszczania wstępnego.
• Wykonano odcinek rurociągu wody technologicznej do planowanej stacji hydroforowej.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem nowych przewodów technologicznych.
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.
Szczegóły tutaj

07.11.2011 r.
• Trwają prace związane ze zbrojeniem i wylewaniem ścian zbiornika pompowni operacyjnej oraz ściany oporowej magazynu osadów.
• Wykonano wykop pod ułożenie części rurociągu wody technologicznej.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

27.10.2011 r.
• Wylano fundamenty pod reaktory systemu ATSO, oraz część obiektów  towarzyszących.
• Trwa zbrojenie i wylewki pod konstrukcję magazynu osadów.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.
Dla uszczegółowienia ww. prac poniżej został zamieszczony filmik:
tutaj

20.10.2011 r.
• Trwają prace związane ze zbrojeniem i wylewaniem fundamentów pod reaktory systemu ATSO, obiekty towarzyszące, oraz pod konstrukcję magazynu osadów.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

07.10.2011r.
• 
Wykonawca rozpoczął wylewanie betonu podkładowo-wyrównawczego pod fundamenty zbiorników systemu ATSO.
• Trwają prace ziemne związane z budową magazynu osadów.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.

30.09.2011r.
• Wykonawca rozpoczął wykonywanie prac ziemnych pod konstrukcję zbiorników systemu ATSO.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• W dalszym ciągu trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.
Dla uszczegółowienia ww. prac poniżej został zamieszczony filmik:
2011 09 30 prace ziemne

22.09.2011r.
• W dniu 22.09.2011 r. nastąpiło przekazanie Terenu Budowy pod wykonanie kluczowych obiektów.
• Nadal trwają prace remontowe i wykończeniowe na zb. Nr 3 i 10 (dawne  OKF-y).
• Trwa weryfikacja i zatwierdzanie Projektów Wykonawczych.
• W najbliższym czasie Wykonawca rozpocznie prace ziemne pod obiekty dla których zatwierdzono PW.

16.09.2011r.
1. W dniu 06.09.2011 została wydana Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla zadania „rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Oławie przy ul. Rybackiej 31”.
2. Nadal trwa remont zbiorników nr 3 i nr 10 (dawne OKF-y) – prace na zgłoszenie.
3. Trwają prace projektowe polegające na sporządzaniu Projektów Wykonawczych.
4. Trwa weryfikacja i zatwierdzanie sporządzonych już PW.
5. We wrześniu planowane jest przekazanie terenu budowy pod wykonanie kluczowych obiektów.

05.09.2011 r.
Obecnie trwają prace polegające na skuwaniu tynków ze zbiornika buforowego nr 2, oraz piaskowanie i zabezpieczanie powłoką antykorozyjną konstrukcji stalowych: barierek, schodów, podestów i galerii, prowadzone równolegle na obu zbiornikach.

sierpień 2011 r.
19.08.2011 r.
Wykonawca złożył do Starostwa Powiatowego w Oławie Projekt Budowlany w celu uzyskanie Pozwolenia na Budowę.

05.08.2011 r.
Nadal trwają prace remontowe: wymiana tynków, obróbek blacharskich i demontaż starej instalacji (rurociągów).

lipiec 2011 r.
W dniu 14 lipca 2011 roku miało miejsce przekazanie Terenu Budowy dla wykonania Remontu Otwartych Komór Fermentacyjnych (OKF) na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie.
Obecnie trwają prace związane z remontem OKF-ów.

czerwiec 2011
Obecnie trwają prace projektowe dla część technologicznej i budowlanej m.in dotyczące ostatecznej koncepcji Wykonawcy, na bazie której powstanie projekt budowlany.
Prace projektowe maja zakończyć się w lipcu br.

IV.    Galeria


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.