#

Kontrakt 2 Nowy Górnik

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Górnik

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:


2.    Spis ulic objęty Kontraktem:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski ,  tel. 71 303 95 36; e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
P.U.P. SANBUD– E. Rataj
ul. Karpacka 12
62-800 Kalisz

III.    Opis ogólny Kontraktu:

hair extensions    |
hair extensions    |
hair extensions    |
hair-extensions-luxy    |
hair-extensions-me    |
hair-extensions-hid    |
hair-extensions-cash    |
hair-extensions-lace    |
hair-extensions-buy    |
hair-extensions-don    |
peruvian hair
remy hair
malaysian hair
hair weave
milky way hair

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Projektowana sieć wodociągowa stanowi rozbudowę istniejącego miejskiego wodociągu  w Oławie na osiedlu Nowy Górnik. Ma ona za zadanie umożliwienie zaopatrzenia w wodę planowanego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: J. Korczaka, G. Zapolskiej, Z. Nałkowskiej i planowanej zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ulicy M. Rodziewiczówny oraz zwiększenie pewności dostaw wody do istniejącej zabudowy poprzez łączenie istniejących odcinków sieci wodociągowej w sieć pierścieniową.

Średnica i materiał Długość
Wodociąg  z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10 L=1456,78 m.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna ma umożliwić odbiór ścieków sanitarnych od mieszkańców  dzielnicy Nowy Górnik oraz rejonu ulicy Kochanowskiego. Zaprojektowano odgałęzienia kanałów grawitacyjnych kończące się na granicy podłączanej posesji. W ramach projektu przewidziano wykonanie 3 przepompowni ścieków wraz z układem automatyki, sterowania i monitoringu drogą radiową z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie

Średnica i materiał Długość
– kanał sanitarny – grawitacyjny Ø0,20 m PVC SN 8 L = 2952,10 m
– odgałęzienia kanałów grawitacyjnych do granicy  posesji Ø0,16 m  PVC SN 8 L =   757,81 m
– kanały tłoczne Ø0,09 m PEHD100 SDR 17 PN10 L =   463,35 m
przepompownia ścieków 3 sztuka

a)    Kluczowe daty inwestycji:
31.12.2010 r. –
data ogłoszenia przetargu,
12.04.2011 r. –data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
15.12. 2011 r. – data ukończenia Robót:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że została zakończona procedura związana z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.

W związku z powyższym mieszkańcy ulic Nowy Górnik, Twardowskiego, Krasińskiego, Rodziewiczówny, Korczaka, Zapolskiej, Nałkowskiej i Kochanowskiego mogą wpinać się do nowo wybudowanych sieci


IV.    Galeria
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.