#

Kontrakt 14 Nowy Otok Wschód

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Szczegółowa mapa z lokalizacją przedsięwzięcia znajduje się tutaj

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Wykonawca :
Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Południowej 1, 56-400 Oleśnica

 III.    Opis ogólny Kontraktu:

Przedmiot Kontraktu stanowią roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz ze zbiornikową przepompownią ścieków P2 na osiedlu Nowy Otok – Wschód. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Nowy Otok – Wschód stanowi rozbudowę istniejących sieci na osiedlu Nowy Otok.

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna odbiera ścieki sanitarne z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych budynków zlokalizowanych wzdłuż istniejących ulic. Odbiór ścieków realizowany będzie przez wpięcia projektowanych kolektorów do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach Jodłowej i Wiosennej. Dalej ścieki trafiają do istniejącej przepompowni P1 przy ul. Jodłowej, skąd są przetłaczane istniejącym rurociągiem tłocznym do przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego w Oławie. Cała ilość odbieranych ścieków trafi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ok. 4,3 km kanalizacji sanitarnej w Nowym Otoku – Wschód

Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) sieć kanalizacji sanitarnej Nowy Otok Wschód:

średnica i materiał

długość

Kanały grawitacyjne Ø0,20 m PVC SDR 41 SN 8

L = 3312,07 m

Odgałęzienia kanałów grawitacyjnych do granicy posesji Ø0,16 m PVC SDR 41 SN 8

L = 797,08 m

Kanały tłoczne Dz110 mm PEHD100 SDR 17 PN10

L = 213,47 m

Razem:

L = 4322,62 m

Kontrakt obejmuje również wykonanie automatyki, sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków wraz z włączeniem do istniejącego systemu.

Roboty wykonywane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), wydawnictwo SIDIR, w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława – etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
25.10.2013 –
ogłoszenie przetargu
07.03.2014 – podpisanie Kontraktu
15.10.2014 – Czas na Ukończenie

b)    Analiza postępu prac

23.03.2015 r.
W dniu 23.03.2015 r. odbyła się obowiązkowa kontrola budowy przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie. W wyniku kontroli została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. Mieszkańcy obszaru objętego zakresem inwestycji uzyskają możliwość wpięcia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej po uprawomocnieniu decyzji t.j. od dnia 07.04.2015 r.

18.02.2015 r.
W dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał odbioru końcowego wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto także procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowany termin uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i umożliwienia mieszkańcom podłączenia do sieci kanalizacyjnej – I połowa kwietnia 2015 r.

09.02.2015 r.
Zamawiający potwierdził znaczne polepszenie stanu szczelności kanalizacji sanitarnej po usunięciu przez Wykonawcę zlokalizowanych nieszczelności. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że obecny stan kanalizacji sanitarnej umożliwia przystąpienie do odbioru końcowego zadania.

02.02.2015 r.
Wykonawca poinformował, że zlokalizował miejsce nieszczelności na jednym z odrzutów. Nieszczelność w zlokalizowanym punkcie została usunięta. W chwili obecnej Wykonawca sprawdza pod względem szczelności kanalizację sanitarną w rejonie Poziomkowej, Szyszkowej oraz Leśnej.

26.01.2015 r.
Wykonawca nadal jest w trakcie lokalizowania miejsc nieszczelności kanalizacji sanitarnej oraz kompletowania dokumentacji rozliczeniowej i odbiorowej.

19.01.2015 r.
Wykonawca w dalszym ciągu lokalizuje miejsca nieszczelności kanalizacji sanitarnej oraz kompletuje dokumentację rozliczeniową i odbiorową.

12.01.2015 r.
Wykonawca jest w trakcie lokalizowania miejsc nieszczelności kanalizacji sanitarnej oraz kompletowania dokumentacji rozliczeniowej i odbiorowej.

07.01.2015 r.
Ze względu na obserwowany w dalszym ciągu dopływ wody do przepompowni Wykonawca został zobowiązany do zidentyfikowania miejsc nieszczelności kanalizacji sanitarnej do końca bieżącego tygodnia. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji dostarczonego uzupełniającego materiału z inspekcji tv po raz kolejny wskazał na jego niekompletność i zobowiązał Wykonawcę do natychmiastowego uzupełnienia..

29.12.2014 r.
Wykonawca zlokalizował nieszczelność kanału w ul. Poziomkowej. Od dnia dzisiejszego prowadzi prace związane z likwidacją nieprawidłowości. Roboty liniowe poprawkowe na ww. ulicy, według deklaracji Wykonawcy,zostaną ukończone do 31.12.2104 r.

22.12.2014 r.
Wykonawca poinformował Zamawiającego o wytypowanych na podstawie obserwacji odcinkach, na których prawdopodobnie występują nieszczelności kanału czego konsekwencją jest ciągły dopływ wód do przepompowni (dwa odcinki w rejonie skrzyżowania ul. Cedrowej i Poziomkowej). Zamawiający zalecił obserwację także innych odcinków gdyż problem może być bardziej złożony. Wykonawca poinformował, że w chwili obecnej uzupełniana jest inspekcja video odcinków nie poddanych wcześniej kamerowaniu. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do przekazania kompletnej dokumentacji w tym zakresie do weryfikacji niezwłocznie po sporządzeniu raportów z inspekcji tv.

15.12.2014 r.
Wykonawca w dalszym ciągu bada przyczynę nieszczelności kanalizacji i dopływu wód do przepompowni, przedłożona dokumentacja powykonawcza jest w dalszym ciągu niekompletna.

08.12.2014 r.
Wykonawca zakończył roboty poprawkowe studni. W chwili obecnej prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach poprawkowych oraz kamerowanie odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji. W dalszym ciągu Wykonawca nie skompletował dokumentacji odbiorowej. Zamawiający/Inżynier przekazał wykonawcy uwagi dotyczące dostarczonej przez Wykonawcę partii materiału z inspekcji kanałów.

01.12.2014 r.
Nadal prowadzone są prace odbiorowe Kontraktu. Wykonawca jest w trakcie weryfikowania dokumentacji odbiorowej pod kątem uwag przekazanych przez Zamawiającego/Inżyniera.

24.11.2014 r.
Wykonawca wykonuje roboty odkrywkowe niezgłoszonych do odbioru poprawionych studni. Zamawiający przedstawił uwagi dotyczące zweryfikowanej partii materiału z inspekcji kanałów. Wykonawca w dalszym ciągu nie dostarczył kompletnej dokumentacji odbiorowej.

19.11.2014 r.
Kontynuacja robót poprawkowych wadliwie wykonanych studni. Do chwili obecnej poprawiono 70% wadliwych studni. Wobec niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikowych części studni do odbioru, Zamawiający/Inżynier nakazał wykonanie odkrywek w celu weryfikacji poprawności wykonania robót.

03.11.2014 r.
Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe na wadliwie wykonanych studniach, wykonuje odbudowę nawierzchni dróg oraz kompletuje dokumentację powykonawczą.

20.10.2014 r.
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań w terminie kontraktowych. Od dnia 16.10.2014 r. Wykonawca znajduje się w opóźnieniu. Wykonawca w dalszym ciągu nie skompletował dokumentacji odbiorowej, nie dostarczył kompletnego kamerowania i protokołów odbioru nawierzchni. W dalszym ciągu wykonywane są roboty odtworzeniowe.

13.10.2014 r.
W dniu 09.10.2014 r. odbył się komisyjny rozruch przepompowni przy ul. Leśnej. Wykonawca w dalszym ciągu odtwarza nawierzchnię. Zamawiający/Inżynier zobowiązał Wykonawcę do wykonania robót poprawkowych dotyczących wadliwych studni. W dalszym ciągu kompletowana jest dokumentacja powykonawcza.

06.10.2014
Zamawiający/Inżynier w obecności Wykonawcy dokonał przeglądu studni i zgłosił swoje uwagi ze względu na zauważone przypadki nieszczelności oraz niezgodne z kontraktem oklejenie złączy. Wykonawca został zobowiązany do wykonania robót poprawkowych poprzez wymianę uszczelek, wykonanie prawidłowego montażu kręgów i zgłoszenia do odbioru robót zanikowych. Wykonawca w dalszym ciągu kompletuje dokumentacje odbiorową, prowadzi roboty odtworzeniowe dróg oraz kamerowanie wykonanych kanałów.

29.09.2014
Wykonawca zakończył roboty montażowe kanalizacji sanitarnej oraz zgłosił gotowość do przeglądu studni. Prowadzone są roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni, inspekcja wideo kanalizacji oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy przepompowni.

22.09.2014 r.
Wykonawca zakończył roboty sieciowe.  W chwili obecnej prowadzi prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg.

8.09.2014 r.
Wykonawca kontynuuje prace w ulicy Złotej oraz Srebrnej, ukończeniu są prace w ul. Sosnowej. Ponadto prowadzi prace przygotowawcze związane z montażem przepompowni.

2.09.2014 r.
W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace na ul. Cedrowej i Poziomkowej oraz w ul. Złotej oraz Srebrnej. Na bieżąco prowadzi prace porządkowe teren po wykonanych robotach.  Do chwili obecnej Wykonawca wbudował ok. 3,3 km sieci.

25.08.2014 r.
Wykonawca prowadzi roboty w ul. Srebrnej , Złotej, Cedrowej oraz Poziomkowej. Ponadto posadowił przepompownie – jest w trakcie porządkowana terenu w rejonie przepompowni. Do chwili obecnej Wykonawca wbudował ok. 3,1 km sieci.

18.08.2014 r.
Wykonawca prowadzi roboty w ul. Srebrnej , Złotej, Cedrowej oraz Poziomkowej. Ponadto przygotował front robót dla posadowienia przepompowni oraz jest w trakcie przygotowywania wykonanych odcinków do odbioru. Do chwili obecnej Wykonawca wbudował ok. 2,7 km sieci.

21.07.2014 r.
Wykonawca w chwili obecnej prowadzi roboty w ul. Poziomkowej, Cedrowej oraz Srebrnej. W ubiegłym tygodniu wykonał ok 185 m sieci oraz dokonano odbioru prób szczelności dla odcinków w ul. Jeżynowej, Gajowej oraz części ul. Poziomkowej, Szyszkowej. W ubiegłym tygodniu

07.07.2014 r.
Wykonawca w ubiegłym tygodniu  wykonał ok. 180 m sieci. W chwili obecnej prowadzone są roboty w ul. Jodłowej, Leśnej i Świerkowej. Równolegle prowadzone są prace odwodnieniowe w ul. Cedrowej. Ponadto Wykonawca wykonuje kamerowanie wykonanych odcinków.

01.07.2014 r.
 Wykonawca zrealizował część robót w ul. Szyszkowej, Świerkowej w ul. Poziomkowej. W chwili obenej Wykonawca realizuje roboty w ul. Świerkowej, Jeżynowej, Poziomkowej. Ponadto wykonuje kamerownia wykonanych odcinków i gromadzenia dokumentacji odbiorowych. W ubiegłym tygodniu wykonano ok. 200m kanalizacji sanitarnej. Łącznie zrealizowano 1200 m sieci kanalizacji sanitarnej.

23.06.2014 r.
W chwili obecnej realizowane są roboty w ul. Jeżynowej, Poziomkowej, Leśnej. Zakończono roboty w ul. Gajowej, Szyszkowej. Do dnia dzisiejszego wykonano łącznie 840 m kanalizacji sanitarnej

26.05.2014 r.
 W chwili obecnej wykonano ok. 230 m. sieci. Prace prowadzone są w ul. Gajowej, Poziomkowej oraz ul. Szyszkowej. Na bieżąco prowadzone są roboty odtworzeniowe oraz odwodnieniowe. Harmonogram robót zamieszczony został poniżej.

22.05.2014 r.
Wykonawca kontynuuje prace w ul. Gajowej. Zorganizowane zostało zaplecze budowy, które mieści się na ul. Cedrowej.

12.04.2014 r.
Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., rozpoczął roboty ziemne i montażowe w ul. Gajowej. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem kolejność wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej będzie następująca: 1. Ul. Gajowa, Poziomkowa, Szyszkowa, Jeżynowa – maj 2014 r. 2. Ul. Jeżynowa c.d., Leśna, Jagodowa – czerwiec 2014 r., 3. Leśna c.d., Jagodowa, 3. Ul. Cedrowa, Świerkowa, Poziomkowa c.d., Sosnowa – lipiec 2014 r. 4. Ul. Poziomkowa c.d., Sosnowa c.d., Srebrna, Złota – sierpień 2014 r. 5. Srebrna c.d., Złota c.d. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w ruchu związane z wprowadzeniem organizacji zastępczej na czas prowadzenia robót.

07.04.2014 r.
Wykonawca nadal prowadzi prace organizacyjne związane z rozpoczęciem robót.

20.03.2014 r.
Zamawiający przekazał Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca prowadzi prace organizacyjne związane z rozpoczęciem robót.

07.03.2014 r.
W dniu dzisiejszym Spółka podpisała Umowę  na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

c) Galeria 

01.12.2014 r.

Nadal prowadzone są prace odbiorowe Kontraktu. Wykonawca jest w trakcie weryfikowania dokumentacji odbiorowej pod kątem uwag przekazanych przez Zamawiającego/Inżyniera.

24.11.2014 r.

Wykonawca wykonuje roboty odkrywkowe niezgłoszonych do odbioru poprawionych studni. Zamawiający przedstawił uwagi dotyczące zweryfikowanej partii materiału z inspekcji kanałów. Wykonawca w dalszym ciągu nie dostarczył kompletnej dokumentacji odbiorowej.

19.11.2014 r.

Kontynuacja robót poprawkowych wadliwie wykonanych studni. Do chwili obecnej poprawiono 70% wadliwych studni. Wobec niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikowych części studni do odbioru, Zamawiający/Inżynier nakazał wykonanie odkrywek w celu weryfikacji poprawności wykonania robót.

03.11.2014 r.

Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe na wadliwie wykonanych studniach, wykonuje odbudowę nawierzchni dróg oraz kompletuje dokumentację powykonawczą.

20.10.2014 r. – Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań w terminie kontraktowych. Od dnia 16.10.2014 r. Wykonawca znajduje się w opóźnieniu. Wykonawca w dalszym ciągu nie skompletował dokumentacji odbiorowej, nie dostarczył kompletnego kamerowania i protokołów odbioru nawierzchni. W dalszym ciągu wykonywane są roboty odtworzeniowe.

13.10.2014 r.

W dniu 09.10.2014 r. odbył się komisyjny rozruch przepompowni przy ul. Leśnej. Wykonawca w dalszym ciągu odtwarza nawierzchnię. Zamawiający/Inżynier zobowiązał Wykonawcę do wykonania robót poprawkowych dotyczących wadliwych studni. W dalszym ciągu kompletowana jest dokumentacja powykonawcza.

06.10.2014

Zamawiający/Inżynier w obecności Wykonawcy dokonał przeglądu studni i zgłosił swoje uwagi ze względu na zauważone przypadki nieszczelności oraz niezgodne z kontraktem oklejenie złączy. Wykonawca został zobowiązany do wykonania robót poprawkowych poprzez wymianę uszczelek, wykonanie prawidłowego montażu kręgów i zgłoszenia do odbioru robót zanikowych. Wykonawca w dalszym ciągu kompletuje dokumentacje odbiorową, prowadzi roboty odtworzeniowe dróg oraz kamerowanie wykonanych kanałów.

29.09.2014

Wykonawca zakończył roboty montażowe kanalizacji sanitarnej oraz zgłosił gotowość do przeglądu studni. Prowadzone są roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni, inspekcja wideo kanalizacji oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy przepompowni.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.