#

Kontrakt 1 Nowy Otok

Kontrakt 1  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  – Nowy Otok”

Prace poprawkowe na sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy  Nowy Otok Zachód (kliknij tutaj)

 

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Lokalizacja Kontraktu 1

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

Obszar lokalizacji inwestycji K1

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski ,  tel. 71 303 95 36; e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec

(dawniej ENERGOPOL Południe S.A. ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec)

Od 31.12.2012 r.: „Wodgaz” Sp. z o.o. ul. Partyzancka 54A, 45-820 Opole

III.    Opis ogólny Kontraktu:

Projektowana sieć wodociągowa w dzielnicy Nowy Otok Zachód ma na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców w budynkach istniejących i planowanych. Zasilanie projektowanego wodociągu nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej Fi200 zlokalizowanej w ul. Nowy Otok oraz sieci wodociągowych znajdujących się w rejonie dzielnicy Nowy Otok Zachód. Projektowany układ sieci zwiększa niezawodność dostaw wody w systemie dzięki  połączeniu projektowanych odcinków sieci z istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej w sieć pierścieniową.
Kontrakt obejmuje budowę:

Średnica i materiał Długość
Sieć wodociągowa Nowy Otok Zachód (zadanie 1)  
Projektowana sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10:
– Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 1964 m
– Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 2218 m
– odejścia do hydrantów Dz 90 PE100 HDPE SDR 17 PN10 L=  42 m

W rejonie dzielnicy Nowy Otok Zachód zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z budynków będą doprowadzone do przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do granicy podłączanej posesji i następnie do studni z zaworami opróżniającymi, dalej siecią podciśnieniową transportowane do stacji próżniowo tłocznej, skąd projektowanym kolektorem tłocznym do trójnika na rurociągu tłocznym z przepompowni ścieków P1( zadanie realizowane w ramach Kontraktu 1a). W ramach projektu przewidziano wykonanie monitoringu wszystkich zaworów opróżniających oraz przepompowni ścieków próżniowo-tłocznej wraz z układem automatyki, sterowania i monitoringu drogą radiową z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie.

Średnica i materiał Długość
Sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Nowy Otok Zachód (zadanie 1)  
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 90 mm L=117,33 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L=3236,07 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L=2419,35 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L=1006,98 m
odcinki od studzienki podciśnieniowe do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 343,26 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160mm L=2768,96 m
kolektor ciśnieniowy PEHD Dz 160 mm L= 670,28 m
przepompownia ścieków próżniowo-tłoczna 1 sztuka

W rejonie dzielnicy Nowy Otok Wschód zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z budynków będą doprowadzone do przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do granicy podłączanej posesji i następnie zaprojektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej z rur PVC do kolektorów KG-1 oraz KG-8 i przepompowni ścieków nr P1 realizowanych w ramach Kontraktu 1a.

Średnica i materiał Długość
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla dzielnicy Nowy Otok Wschód (Zadanie 2)  
kanały grawitacyjne PVC SN8 Dz 200 mm L = 2273,7 m
kanały grawitacyjne PVC SN8 Dz 250 mm L =   666,6 m
odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji Dz 160 mm L = 1119,3 m

Dokończenie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” swoim zakresem obejmuje:

–              dokończenie budowy sieci wodociągowej:

średnica i materiał

długość

sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10:  
– Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 153,10 m
– Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 50,8 m
– odejścia do hydrantów Dz 90 PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 4,07 m

–       dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z grawitacyjnymi odcinkami bocznymi:

średnica i materiał

długość

kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L = 67,80 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L = 640,70 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L = 136,76 m
odcinki od studzienki podciśnieniowej do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 118,53 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160mm L = 727,40 m
kolektor ciśnieniowy PEHD Dz 160 mm L = 3,42 m
przepompownia ścieków próżniowo-tłoczna 1      szt.

 –       dokończenie budowy stacji próżniowo – tłocznej wraz z sterowaniem i monitoringiem
z centralnej dyspozytorni wraz z usunięciem usterek części budowlanej;
–       odtworzenie nawierzchni dróg w technologii masy bitumicznej i tłuczniowej w części dotyczącej wykonanych już sieci i przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (wg projektu odtworzenia nawierzchni);
–       usunięcie usterek na wykonanej sieci wodociągowej w zakresie: regulacji posadowienia hydrantów, wymiany hydrantów, wymiany obudów zasuw, zamontowania skrzynek do zasuw i kompletnego oznakowania armatury;
–       usunięcie usterek na sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i odcinkach grawitacyjnych

w zakresie: montażu stopni złazowych, oczyszczenia studni, wymiany uszkodzonych elementów studni, usunięcia nieszczelności studni i nieszczelności grawitacyjnych odcinków kanalizacji sanitarnej;
–       dokonanie rozruchu systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
02.08.2010 r.
– ogłoszenie przetargu,

28.10.2010 r.  – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
03.12.2010 r.  – przekazanie terenu budowy,
10.12.2010 r. – rozpoczęcie robót,
02.07.2012 r. – planowana data ukończenia Robót.
07.03.2012 r. – Wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

30.06.2012 r. – Ogłoszenie przetargu na dokończenie przedmiotowego Kontraktu
21.09.2012 r. – Unieważnienie  postępowania przetargowego z dnia 30.06.2012 r.
05.10.2012 r. – Ponowne ogłoszenie przetargu na dokończenie przedmiotowego Kontraktu.
31.12.2012 r.  – Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą

b) Analiza postępu

15.09.2015 r.
Nowy Otok Zachód
W dniu dzisiejszym Wykonawca przedłożył Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót poprawkowych kolektorów podciśnieniowych w ul. Malachitowej i Diamentowej. Szczegóły nt. realizacji robót poprawkowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód zamieszczane będą tutaj

14.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
W dniu dzisiejszym odbył się odbiór końcowy robót poprawkowych w ul. Wiosennej. Potwierdzono prawidłowe wykonanie robót oraz odbudowę nawierzchni dróg do stanu istniejącego.

03.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zgłosił zakończenie robót poprawkowych w ul. Wiosennej oraz dostarczył Zamawiającemu dokumentację odbiorową. Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji.

01.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zakończył roboty ziemne i montażowe na odcinku S43-S42 oraz przeprowadził inspekcję tv naprawionych odcinków. W dniu dzisiejszym odbyła się próba szczelności odcinka S48-S49.

27.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca realizuje roboty ziemne i montażowe na odcinku S43-S42. Po zakończeniu prac rurociąg zostanie poddany inspekcji tv.

25.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Roboty ziemne i montażowe na odcinkach S36-S37 oraz S48-S49 zostały zakończone. Wykonawca przygotował próbę szczelności studni S32. Celem weryfikacji zagęszczenia gruntu przeprowadzone zostały na zlecenie Zamawiającego badania geotechniczne. W kolejnych dniach Wykonawca przystąpi do realizacji robót poprawkowych na odcinku S43-S42.

20.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
W dniu dzisiejszym wykonano próbę szczelności rurociągu w przelocie S31-S33.

17.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca przystąpił do realizacji robót poprawkowych na odcinku. S36-S37 oraz S48-S49.

13.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Zakończono prace na odcinku S32-S33. Celem weryfikacji zrealizowanych robót wykonano inspekcje tv kanału.

10.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca wykonał ponowny montaż studni S32 wraz z odtworzeniem kaskady. W kolejnych dniach Wykonawca przystąpi do realizacji odcinka S32-S33.

06.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Firma CNT S.A. przystąpiła do usuwania wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej. W ramach ww. robót wykonana zostanie naprawa profilu spadkowego kanału sanitarnego w przelotach S36-S37, S42-S43, S48-S49 oraz S31-S33 wraz z korektą posadowienia studni S32. Ogólnie prace będą realizowane na wysokości posesji nr 17-21, nr 33-39, 59-63 oraz na wysokości działek 1/35 i 1/37 AM-84 obręb Nowy Otok.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty ziemne na odcinku S31-S32 w związku z koniecznością korekty posadowienia studni S32.

27.07.2015 r.
Nowy Otok Zachód
Zamawiający zlecił Projektantowi wykonanie projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. Projekt będzie określał etapy realizacji robót poprawkowych.

09.06.2015 r.
Nowy Otok Zachód
Komisja Inwentaryzacyjna skompletowała dokumentację z odkrywek oraz nieinwazyjnych pomiarów geofizycznych obrazującą faktyczny przebieg profilów kolektorów podciśnieniowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód. W kolejnym etapie ww. dokumentacja zostanie przekazana Projektantowi celem sporządzenia projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. 

23.04.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W dniach 20-23.04.2015 r. zostały wykonane geofizyczne prace terenowe przez firmę Geospectrum z Krakowa. 

02.04.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W toku prac Komisji Inwentaryzacyjnej ustalono, że określenie faktycznego profilu kolektorów podciśnieniowych w drogach asfaltowych zostanie wykonane na podstawie nieinwazyjnych  pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem georadaru. Badanie wykona na zlecenie Wykonawcy firma zatwierdzona przez Zamawiającego.

12.02.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Wykonawca zakończył odkrywki w drogach gruntowych oraz tłuczniowych.

03.02.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W chwili obecnej realizowane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szmaragdowej.

28.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód
W chwili obecnej wykonywane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szafirowej.

27.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej (droga gruntowa).

20-21.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej (gruntowy odcinek drogi).

12-19.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) realizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej.

08-10.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Jantarowej.

07.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

 Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) finalizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Malachitowej.

16-19.12.2014 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) wykonuje odkrywki kolektora podciśnieniowego w ul. Malachitowej. Odbudowa nawierzchni realizowana jest na bieżąco.

13.11.2014 r.
Nowy Otok Zachód

W związku ze stwierdzeniem wadliwego, niezgodnego z przedłożoną dokumentacją powykonawczą,  ułożenia kolektora podciśnieniowego przez Wykonawcę – firmę CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) w ul. Kryształowej wznowiono prace Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania oceny faktycznego przebiegu profilu kolektorów podciśnieniowych we wszystkich ulicach objętych zakresem zadania, wyznaczenia zakresu robót naprawczych oraz dokonania korekty rozliczenia Wykonawcy. Ustalono, że Wykonawca będzie wykonywał odkrywki etapami, w pierwszej kolejności w drogach gruntowych w oparciu o przedstawiony harmonogram. W pierwszej kolejności Wykonawca realizował będzie odkrywki w ul. Malachitowej, Jantarowej oraz Diamentowej. Każdy odkryty punkt sieci zostanie ponownie zamierzony przez uprawnionego geodetę.

07-10.10.2014 r.
Nowy Otok Zachód

W związku z niskimi wartościami podciśnienia notowanymi w sieci kanalizacji podciśnieniowej w ul. Kryształowej i podejrzeniem wadliwego ułożenia rurociągu podciśnieniowego, Wykonawca – firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) został zobowiązany do wykonania punktowych odkrywek celem weryfikacji rzędnych kolektora.

17.12.2012 r.
W dniu 17.12.2012 r. zgodnie z żądaniem Spółki, Wykonawca poinformował o zamiarze przystąpienia do robót poprawkowych w dniu 18.12.2012 r.

14.12.2012 r.
W dniu 14.12.2012 dokonano wyboru najkorzystniejszej Oferty na dokończenie. Spółka przewiduje podpisanie umowy w dniu 28.12.2012. Więcej informacji (tutaj odnośnik do przetargu)

05.12.2012 r.
Wykonawca nie zgodził się na zarzuty Zamawiającego, co do wadliwego wykonania odcinków w ul. Wiosennej i w dalszym ciągu nie przystąpił do robót poprawkowych wobec czego Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do ich realizacji pod rygorem nabycia prawa do zlecenia robót firmie zewnętrznej na koszt Wykonawcy i wyznaczył ostateczny termin do dnia 21.12.2012r.

15.11.2012 r.
W dniu 15.11.2012 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”. W chwili obecnej trwają prace komisji związane z oceną zgodności ofert z wymaganiami SIWZ

12.11.2012 r.
w dniu 12.11.2012 r.po przeanalizowaniu dostarczonego przez Wykonawcę materiału z kamerowania kanału w ul. Wiosennej, Zamawiający wstrzymał prace komisji, ponieważ jego zdaniem po raz kolejny nie zostały one wykonane zgodnie z Kontraktem. Obraz z kamerowania ujawnił lokalne przeciwspadki na kanałach, co w dalszym ciągu nie kwalifikuje kanałów w ul. Wiosennej do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do usunięcia wad w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada 2012r.

26.10.2012 r.
Dnia 22.10.2012 r. firma Energopol zgłosiła gotowość do odbioru robót poprawkowych we wschodniej części dzielnicy Nowy Otok. W dniu 26.10.2012 r. rozpoczęła prace komisja odbiorowa.

22.10.2012 r.
W dniu 22.10.2012 r. zakończono roboty związane z naprawą nawierzchni drogowych w zachodniej części dzielnicy Nowy Otok. Komisja odbiorowa potwierdziła dobrą jakość wykonanych robót.

05.10.2012 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w dniu 05.10.2012 r. ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” więcej TUTAJ (wklej odnośnik do przetargu)

15.10.2012 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty związane z wyrównywaniem nawierzchni drogowych w zakresie dróg tłuczniowych w zachodniej części dzielnicy Nowy Otok. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Tomaszem Kułakowskim pod nr tel. 662-159-074

20.06.2012 r.
Nowy Otok cześć zachodnia – Komisja Inwentaryzacyjna
W dniu 13.06 br. podczas obrad Komisji Inwentaryzacyjnej Wykonawca poinformował, iż w gwarantowanym przez niego terminie tj. do dnia 14.06 r. nie uda mu się wykonać wszystkich czynności na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej w części Nowy Otok zachód wymaganych do oględzin w ramach czynności Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do wykonania prób i sprawdzeń. Wykonawca poprosił Spółkę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o 2 dni. Zgodę taką uzyskał, jednak następnego wystąpił o kolejne wydłużenie terminu o 8 dni do dnia 22.06 br. Spółka wyraziła zgodę na zakończenie prac Wykonawcy w ostatecznym terminie do dnia 18.06 r.
W dniu 18.06 br. Wykonawca poinformował, iż nie wykonał m.in.
– przeglądy studni (za wyjątkiem studni w ul. Diamentowej oraz pojedynczych studni na innych ulicach do których był uniemożliwiony dostęp oraz na odcinku SP42-SP44 na którym wykonywano wcześniej próbę ciśnieniową)
– przegląd wodociągu w ul. Kryształowa i Malachitowa (wodociąg przygotowany był przygotowany do przepięcia, w ul. Malachitowej stwierdzono uszkodzenie wodociągu w rejonie hydrantu Hp8 na sieci)
– wymieniono hydrant Hp 30 na nowy, Hp38, Hp2 zostały podniesione, przy węźle Wz11 wymieniono obudowę na zasuwie z12, wymieniono obudowę przy Hp6
– zaległe próby ciśnieniowe oraz na eksfiltrację za wyjątkiem prób na kolektorze KP1 w obrębie skrzyżowania Rubinowej i Perłowej oraz próby na eksfiltrację układu kanalizacji grawitacyjnej przy SP27
– badania kabli,
– Wykonawca przekazał dokumentację (profile za wyjątkiem ul. Kryształowej – zostanie dostarczona w dniu 20.06.2012)

30.05.2012 r.
Nowy Otok cześć zachodnia – Komisja Inwentaryzacyjna
W dniu 25.05 br. Wykonawca, w odpowiedzi na ponowioną propozycję Spółki, przygotowania do dnia 11.06 br. wykonanej przez niego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej w części Nowy Otok zachód do oględzin w ramach czynności Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do wykonania prób i sprawdzeń, zaproponował wykonanie tych czynności do dnia 04.07.2012 r. Zamawiający, mając na celu dobro mieszkańców Oławy i troskę o jak najszybsze umożliwienie im korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odrzucił tę propozycję zastrzegając iż takim przypadku czynności te będą musiały zostać wykonane przez nowego wykonawcę na koszt Energopol Południe S.A. W odpowiedzi, w dniu 29.05 r. Wykonawca dokonał weryfikacji posiadanych zasobów i zaproponował wykonanie powyższych czynności do dnia 14.06 br. Spółka propozycję przyjęła zastrzegając, iż termin ten jest terminem ostatecznym na wykonanie przez Wykonawcę ww. zakresu prac bez względu na jakiekolwiek czynniki pogodowe czy techniczne. Wszelkie prace nieukończone do dnia 14.06.2012 r. zostaną powierzone innemu wykonawcy.
Po wykonaniu powyższego zakresu Komisja Inwentaryzacyjna dokona inwentaryzacji i wyceny robót umożliwiając jak najszybsze ogłoszenie nowego przetargu na wybór wykonawcy w celu ukończenia przerwanej inwestycji.

03.02.2012 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca w dniu 02.02.2012 r. zgłosił do Inżyniera  zakończenie robót oraz złożył dokumentację powykonawczą. Trwają czynności odbiorowe Planowane ich zakończenie to 29.02.2012 r. W związku z powyższym uzyskanie zgody na użytkowanie planowane jest do końca marca 2012 r. Po tym czasie mieszkańcy będą mogli się przyłączać.
Nowy Otok Zachód
Ze względu na silny mróz roboty zostały wstrzymane do odwołania.

18.01.2012 r
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zadeklarował przekazanie  dokumentacji powykonawczej Inżynierowi Kontraktu do 31.01.2012 r. Po weryfikacji przedłożonej Inżynierowi dokumentacji nastąpi odbiór końcowy zadania  polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicy Nowy Otok Wschód. Planowany termin zgłoszenia sieci kanalizacji do użytkowania to marzec 2012 r.

17.01.2012 r.
Nowy Otok Zachód
Pozostało do wykonania około 150 m kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Rubinowej (w trakcie realizacji) oraz odcinek sieci wodociągowej na ul. Szmaragdowej.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania dróg w stanie umożliwiającym dogodny dojazd i dojście do posesji oraz do prowadzenia prac bez powodowania utrudnień dla mieszkańców.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca nadal przygotowuje dokumentację powykonawczą, ZWIK oczekuje zgłoszenia wykonanych robót  do odbioru końcowego,

08.11.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Wykonawca prowadzi roboty związane z układanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w ul. Rubinowej, Szafirowej, Szmaragdowej .  Wykonano biofiltr na terenie stacji próżniowo – tłocznej. W tym tygodniu rozpocznie się ustawianie zbiornika podciśnieniowego na terenie stacji próżniowo – tłocznej.
Nowy Otok Wschód
Trwają przeglądy studni na kanałach grawitacyjnych.

17.10.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Prowadzone są prace przy budowie stacji próżniowo – tłocznej  przy ul. Szmaragdowej , na ukończeniu są prace budowlane.
Trwają roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej w kierunku ul. Perłowej.

Nowy Otok Wschód
Wykonawca nadal  odtwarza nawierzchnie drogowe po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

04.10.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Prowadzone są prace przy budowie stacji próżniowo – tłocznej  przy ul. Szmaragdowej.
Trwają roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
Nowy Otok Wschód
Wykonawca odtwarza nawierzchnie drogowe po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.