#

Kontrakt 13 Nowy Otok Zachód

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

  I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Szczegółowa mapa z lokalizacją przedsięwzięcia znajduje się tutaj

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

 II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Wykonawca :
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

III.    Opis ogólny Kontraktu:

Przedmiotem Kontraktu jest wykonanie ok. 2,96 km sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej stanowiących rozbudowę istniejących sieci na osiedlu Nowy Otok – Zachód w mieście Oława.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i grawitacyjna odbiera ścieki z zachodnio-północnego rejonu osiedla Nowy Otok Zachód. Ścieki z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych budynków odprowadzane są grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wyposażonych w zawory opróżniające. Następnie ścieki ze studzienek zostają zassane do rurociągów podciśnieniowych i przetransportowane do istniejącej sieci na osiedlu Nowy Otok (wpięcia w ul. Szmaragdowej i Perłowej)  i dalej ścieki trafiają do zbiornika podciśnieniowego zlokalizowanego na terenie stacji próżniowo – tłocznej. Stamtąd przetłaczane są istniejącym rurociągiem tłocznym do przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego w Oławie. Cała ilość odbieranych ścieków trafi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie. Kontrakt obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji pracy zaworów podciśnieniowych zamontowanych na budowanej sieci wraz z włączeniem do istniejącego systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji.

średnica i materiał

długość

kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 90 mm L=25,0 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L=291,9 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L=1316,8 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L=225,8 m
odcinki od studzienki podciśnieniowej do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 95,2 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160 mm L=1006,53 m

Roboty wykonywane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), wydawnictwo SIDIR, w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
25.10.2013 –
ogłoszenie przetargu
12.06.2014 – podpisanie Kontraktu
10.12.2014 – Czas na Ukończenie

b)    Analiza postępu prac

23.03.2015 r.
W dniu 23.03.2015 r. odbyła się obowiązkowa kontrola budowy przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie. W wyniku kontroli została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. Mieszkańcy obszaru objętego zakresem inwestycji uzyskają możliwość wpięcia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej po uprawomocnieniu decyzji t.j. od dnia 07.04.2015 r.

18.03.2015 r.
W dniach 12.03.2015 r. – 18.03.2015 r. przeprowadzono czynności związane z odbiorem końcowym robót zrealizowanych w ramach Kontraktu K13. W dniu 18.03.2015 r. Strony podpisały Protokół Obioru Końcowego Robót a Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.

06.03.2015 r.
W dniu dzisiejszym Wykonawca uzupełnił dokumentację odbiorową. Trwa weryfikacja dostarczonych dokumentów.

16.02.2015 r.
W dniu 13.02.2015 r. Zarządca dokonał odbioru dróg miejskich po wykonaniu odbudowy nawierzchni przez Wykonawcę. Trwa weryfikacja dokumentacji odbiorowej. Inżynier w dalszym ciągu oczekuje na uzupełnienie przez Wykonawcę brakujących protokołów zdawczo-odbiorczych. Po potwierdzeniu kompletności w zakresie dokumentacji powykonawczej będzie możliwie przystąpienie do czynności związanych z odbiorem końcowym zadania.

09.02.2015 r.
Wykonawca zakończył z wynikiem pozytywnym rozruchy kanalizacji podciśnieniowej w zakresie hydrauliki oraz monitoringu. Wykonawca dostarczył dokumentację odbiorową Inżynierowi jednak na chwilę obecną jest ona niekompletna bowiem nie zawiera protokołów zadawczo-odbiorczych dróg miejskich. Termin przeprowadzenia odbioru dróg miejskich wyznaczono na piątek bieżącego tygodnia.

02.02.2015 r.
Wykonawca przystąpił do rozruchu kanalizacji podciśnieniowej. Rozruch hydrauliczny studni podciśnieniowych zakończono z wynikiem pozytywnym, natomiast rozruch monitoringu – negatywnym. Wykonawca w bieżącym tygodniu zamierza usunąć przyczynę nieprawidłowego działania systemu monitoringu i ponownie przeprowadzić rozruch w tym zakresie.  Wykonawca poinformował, że nawierzchnie drogowe zostały odbudowane zgodnie z zatwierdzonym Projektem odbudowy nawierzchni.

26.01.2015 r.
W chwili obecnej wykonywane jest obrukowywanie włazów, montaż zaworów w studniach zbiorczo-zaworowych oraz odbudowa nawierzchni dróg.

19.01.2015 r.
W chwili obecnej finalizowana jest regulacja płyt nastudziennych oraz włazów. Do zakończenia regulacji pozostały 4 studnie.
Wykonawca w dalszym ciągu przygotowuje próby szczelności i próby ciśnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęto montaż zaworów podciśnieniowych w studniach zbiorczo-zaworowych.

12.01.2015 r.
Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi docelową regulację płyt nastudziennych oraz włazów. W okresie od 07.01.2015 r. wykonano regulację 15 kolejnych studni. Wykonywany jest ponadto montaż przewodów do celu monitoringu w rurach osłonowych typu AROT (zaawansowanie ok. 85%) oraz przygotowywane są próby szczelności i próby ciśnieniowe kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu dzisiejszym Wykonawca planuje rozpocząć montaż zaworów podciśnieniowych w studniach zbiorczo-zaworowych.

07.01.2015
Wykonawca kontynuuje próby szczelności oraz prowadzi montaż przewodów do celów monitoringu zaworów oraz regulację włazów studni. Po ustąpieniu mrozów Wykonawca planuje przystąpić do docelowej odbudowy nawierzchni drogowych.

29.12.2014
Wykonawca nadal prowadzi prace odtworzeniowe i porządkowe. Ponadto kontynuuje próby szczelności dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz prowadzi prace przygotowawcze pod kątem prób szczelności dla sieci kanalizacji podciśnieniowej.

22.12.2014
Wykonawca finalizuje roboty ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej. W okresie przedświątecznym Wykonawca został zobowiązany do uporządkowania terenu budowy i wykonania odtworzenia nawierzchni drogowych. W bieżącym tygodniu działania Wykonawcy ukierunkowane będą głównie na roboty odtworzeniowe i porządkowe. Ponadto planowane jest przeprowadzenie próby szczelności na kanałach sanitarnych grawitacyjnych.

15.12.2014
Wykonawca poinformował, że w zakresie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pozostało do zamontowania ok. 40m sieci.  W chwili obecnej prowadzi prace związane z porządkowaniem dróg.Ponadto prowadzi prace organizacyjne pod kątem przeprowadzenia prób szczelności. 

8.12.2014
Wykonawca realizuje roboty w ul. Ametystowej oraz ul. Alabastrowej. Do wykonania  zakresu liniowego budowanej kanalizacji sanitarnej pozostało około 100m oraz zamontowanie 7 studni. W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje przystąpić do wykonania prób na wybudowanych kanałach (prób szczelności oraz inspekcji tv)

1.12.2014
Wykonawca został zobligowany do pilnej naprawy nawierzchni dróg.

24.11.2014
Wykonawca prowadzi roboty w ul. Rubinowej  Brylantowej, Alabastrowej  Koralowej. W ciągu ostatniego tygodnia wykonano ok. 200m sieci kanalizacji sanitarnej i zamontowano 19 studni. Zaawansowanie robót liniowych wynosi ok. 88%.

17.11.2014
W ciągu ostatnich pięciu dni Wykonawca zrealizował łącznie 170 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej  Brylantowej, Agatowej, Ametystowej. Obecne zaawansowanie robót liniowych wynosi ok. 80%. Wykonawca realizuje ponadto roboty obiektowe związane z montażem studni.

12.11.2014
Zaawansowanie rzeczowe robót liniowych na chwilę obecną wynosi ok. 75%. W ostatnim tygodniu wykonano łącznie 392,67m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca prowadzi roboty w ul. Rubinowej
i Brylantowej.

03.11.2014 r.
Wykonawca nadal prowadzi prace w ul. Agatowej,Nefrytowej, Rubinowej. Do dnia dzisiejszego Wykonawca wykonał ponad 1,4 km sieci kanalizacji podciśnieniowej oraz ok 380 m sieci kanalizacji grawitacyjnej. Obecne zaawansowanie Kontraktu wynosi 62%.

20.10.2014 r.
Zgodnie z informacjami przekazanymi na naradzie technicznej zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy wynosi ok. 45 %. wykonał ponad 1 km sieci sanitarnej podciśnieniwowej oraz ponad 380 m sieci kanalziacji sanitarnej grawitacyjnej. Obecnie Wykonawca realizuje roboty w ul. Agatowej, Rubinmowej, Szmaragdowej

22.09.2014 r.
Wykonawca nadal prowadzi prace w ul. Ametystowej ul Koralowej oraz w ul. Nefrytowej i przygotowuje front robót dla rozpoczęcia prac w ul.Kwarcowej.

8.09.2014 r.
Wykonawca kontynuuje prace budowlane w ul Ametystowej oraz od ul. Koralowej,

2.09.2014 r.
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane od ul. Ametystowej oraz od ul. Koralowej. Ponadto przy ul.Brylantowej zostało zorganizowane zaplecze budowy Wykonawcy.

25.06.2014 r.
Wykonawca prowadzi prace organizacyjne związane z rozpoczęciem robót. 

III.   Galeria:

 

 

19.01.2015 r.

W chwili obecnej finalizowana jest regulacja płyt nastudziennych oraz włazów. Do zakończenia regulacji pozostały 4 studnie.

Wykonawca w dalszym ciągu przygotowuje próby szczelności i próby ciśnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęto montaż zaworów podciśnieniowych w studniach zbiorczo-zaworowych.

Ta strona została wyświetlona już 7405 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.