#

Kontrakt 16 Zakup samochodu*

 Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

2015.11.09 samochód MAN na stronę

I.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2. Dostawca:
SEZAM-INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole

II.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco – płuczącego z systemem odzysku wody do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.  Pojazd będzie umożliwiał czyszczenie i konserwację kanałów przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Dzięki zastosowaniu recyklingu wody proces czyszczenia będzie przebiegał z systemem filtrowania zassanego osadu odzyskując wodę wykorzystywaną dalej do czyszczenia kanalizacji. Proces przebiegać będzie w cyklu ciągłym, który w celu dalszego czyszczenia kanału wykluczy konieczność uzupełniania zbiornika wodą pitną. Jego zastosowanie pozwoli na efektywne oszczędzanie wody zużywanej do czyszczenia kanałów oraz znacznie zmniejszy ilość odprowadzanego szlamu. Dzięki stosowaniu samochodu specjalistycznego zapewniona zostanie ciągła drożność sieci kanalizacyjnych i przepompowni dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej i zmodernizowanej w wyniku realizacji przedmiotowego Projektu.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
19.03.2014 r. – data podpisania Umowy
15.10.2014 r. –
Wymagany termin realizacji Zamówienia

2.    Analiza postępu prac

W dniu 31.10.2014 r. o godzinie 11:00 w Sali Rajców oławskiego Ratusza odbyło się podsumowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było zaprezentowanie przed budynkiem Ratusza zakupionego przez Spółkę nowoczesnego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, zakupionego dzięki środkom unijnym.

04.11.2015 r. – ZWiK dokonał pozytywnego bezusterkowego odbioru usunięcia wad w pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji. Z dniem dzisiejszym została zakończona dostawa przedmiotu umowy.

04.08.2015 r. – podpisano umowę na roboty dodatkowe w zakresie usunięcia wad przyczepności powłoki lakierniczej.

17.07.2015 r. – Firma Sezam-Instal odmówiła podpisania notatki dokumentującej ustalenia poczynione podczas spotkania w dnia 08.06 br. oraz odmówiła podpisania przesłanego przez ZWIK podpisanego porozumienia ws. zakończenia sporu.

08.06.2015 r. – Na zaproszenie ZWIK, w siedzibie Spółki odbyły się rozmowy przedstawicieli Firmy Sezam-Instal i ZWiK mające na celu polubowne zakończenie sporu. Strony przedstawiły swoje stanowiska i warunki rozwiązania sporu. 

27.05.2015r. – ZWiK ponownie zwrócił się do Wykonawcy o zmianę prezentowanego dotychczas stanowiska ws. odmowy usunięcia wad i o przystąpienie do rozmów celem obniżenia ceny pojazdu i polubownego zakończenia sporu.

22.05.2015 r.–  w związku z potwierdzoną wadą powłoki lakierniczej, a także wobec  braku informacji ze strony dostawcy samochodu odnośnie sposobu przygotowania podłoża do malowania, zastosowanych lakierów i podkładów przeprowadzono kolejne oględziny i badanie powłoki lakierniczej przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego. Oględziny i badania bezsprzecznie potwierdziły wadę powłoki lakierniczej na elementach zabudowy bocznej pojazdu (brak właściwej przyczepności podłoża). Dodatkowo potwierdzono niewymalowanie elementów zabudowy 5 warstwami powłok lakierniczych, jakich wymagano w specyfikacji dostawy oraz określono, że przyczyną wady przyczepności są błędy popełnione przez dostawcę pojazdu, w doborze materiałów lub zastosowanie przez niego niewłaściwej technologii wykonania. Istniejąca powłoka lakiernicza nie gwarantuje dobrego zabezpieczenia i winna zostać usunięta podczas wykonywania lakierowania naprawczego. Nikt z przedstawicieli Firmy Sezam-Instal pomimo zaproszenia nie przybył na oględziny.

21.05.2015 r. – Firma Sezam–Instal ponownie odrzuciła żądanie ZWiK ws. obniżenia ceny zakupu pojazdu i wady powłoki lakierniczej.

20.05.2015 r.- ZWiK ponownie wystąpił do Firmy Sezam-Instal z żądaniem obniżenia ceny zakupu pojazdu wobec  konieczności poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu usunięcia wad w pojeździe oraz zastrzegając prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu wady powłoki lakierniczej.

05.05.2015 r. – w obecności certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego Ministra Transportu odbyły się oględziny pojazdu w zakresie występującej wady powłoki lakierniczej. Oględziny potwierdziły występowanie zgłoszonej wady powłoki lakierniczej (niewłaściwa przyczepność do podłoża). Nikt z przedstawicieli Firmy Sezam-Instal pomimo zaproszenia nie przybył na oględziny.

04.05.2015 r.– Firma Sezam–Instal odrzuciła żądanie ZWiK ws. obniżenia ceny zakupu pojazdu podtrzymując twierdzenie o braku jakichkolwiek wad w pojeździe, a jako przyczynę wady powłoki lakierniczej uznała zły sposób ściągania foliowych elementów wyklejenia pojazdu.

29.04.2015 r. – w trakcie usuwania wad stwierdzono niewystarczającą przyczepność powłoki lakierniczej na zabudowie pojazdu. Zdejmowana folia odchodziła z zabudowy wraz z lakierem. Powyższą wadę ukrytą, zgłoszono Firmie Sezam-Instal, jednocześnie zapraszając do siedziby firmy usuwającej wady celem dokonania komisyjnych oględzin.  

22.04.2015 r. – w związku z odmową usunięcia wad w pojeździe specjalistycznym, wystąpiono do Firmy Sezam-Instal z żądaniem obniżenia ceny zakupu pojazdu z tytułu kosztów za usunięcie wad w pojeździe, przetłumaczenie na język polski części dokumentacji powykonawczej, dokończenie szkolenia z obsługi pojazdu pracowników ZWiK, kosztów opinii biegłego.

17.04.2015 r. – podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego na usunięcie wad w pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

09.03.2015 r. – ZWiK przedstawia swoje stanowisko wobec zarzutów Sezam Instal. Informacja tutaj.

03.03.2015 r. – potwierdzenie przez niezależnego biegłego sądowego wystąpienia wad zapisanych w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu z 21.10.2014 roku.

27.02.2015 r. – ZWiK ogłosił postępowanie przetargowe na usuniecie wad i nieprawidłowości w dostarczonym pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

16.02.2015 r. – w związku ze złożonym w grudniu 2014 roku do Sądu Rejonowego w Oławie wnioskiem o zabezpieczenie dowodu przez powołanie biegłego sądowego z dziedziny motoryzacji, w dniu dzisiejszym w obecności Wykonawcy, powołany przez sąd biegły dokonał oględzin i opisu pojazdu.

12.01.2015 r. – ZWiK odsyła ponownie wystawioną w dniu 28.10.2014 roku fakturę jako wystawioną niezgodnie z zapisami Umowy.

09.01.2015 r. – w związku z kolejną odmową przez wykonawcę usunięcia wad, ZWiK przystąpił do procedury ich zabezpieczania, określenia ich wartości, a w konsekwencji zmierzających do ich usunięcia przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy.

05.01.2015 r. ZWiK ponownie otrzymuje fakturę za dostarczony samochód.

23.12.2014 r. – w związku z nieusunięciem, do wyznaczonego terminu tj. 19.12.2014 r. wad dostarczonego pojazdu, ZWiK ponownie wzywa wykonawcę do realizacji zobowiązań umownych wyznaczając wykonawcy nowy termin na usunięcie wad – 09.01.2015r.

Producent pojazdu – firma KROLL nie odpowiedziała na zapytanie ZWIK, nie złożyła oferty
i również nie podała żadnych przyczyn odmowy przeprowadzenia szkolenia obsługi wyprodukowanego przez siebie pojazdu.

17.12.2014 r. – ponowne wystąpienie do firmy KROLL o przedłożenie oferty na szkolenie pracowników ZWIK.

05.12.2014 r. – wystąpienie do producenta pojazdu firmy KROLL z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki spowodowane odmową wypełnienia, przyjętego przez firmę Sezam-Instal, zobowiązania do przeprowadzenia szkolenia pracowników.

02.12.2014 r. – kolejne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

27.11.2014 r. – częściowe usunięcie wad – wykonawca dostarcza pojazd po przemalowaniu 6 elementów dolnej części pojazdu.

24.11.2014 r. – ponowne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

21.11. 2014 r. – kolejne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

14.11.2014r. – ponowne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

07.11.2014 r. – w związku z nie realizowaniem zapisów protokołu odbioru i nie kontynuowaniem szkolenia z zakresu obsługi pojazdu, ZWiK wzywa wykonawcę do wypełnienia swoich zobowiązań i kontynuowanie szkolenia. Samochód bez przeszkolenia personelu ZWIK nie może być użytkowany.

31.10.2014 r. ZWiK otrzymuje fakturę od wykonawcy za dostarczony pojazd. Faktura zostaje odesłana jako wystawiona przedwcześnie tj. przed usunięciem wskazanych w protokole wad ponieważ, zgodnie z zapisami umowy, podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru, a na chwilę obecną brak podstaw do wystawienia takiego protokołu.

30.10.2014 r. – wezwanie wykonawcy do realizacji przyjętego zobowiązania tj. usunięcia wszystkich wad wskazanych w protokole zdawczo – odbiorczym i rozwiązania wady związanej z zrzutem ścieków z modułu sanitarnego bezpośrednio pod samochód.

21.10.2014 r. – podpisanie przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego z wskazanymi odstępstwami i zobowiązaniem wykonawcy do usunięcia wszystkich wad w terminie do dnia 19.12.2014 r. Równocześnie z momentem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wykonawca zobowiązał się do dokończenia szkolenia i dostarczenia dowodów dokumentujących szkolenie.

21.10.2014 r. – zakończenie procedury odbiorowej pojazdu. Podczas odbioru stwierdzono odstępstwa od wymagań określonych w Umowie:

–      ścieki z modułu sanitarnego zrzucane są bezpośrednio pod samochód,

–      nie dostarczono wymaganego umową projektu wymalowania pojazdu,

–      niezgodności dotyczące wymalowania pojazdu m.in. na podstawie opinii rzeczoznawcy samochodowego analiza pomiarów grubości powłok lakierniczych wykazała, że zewnętrze ściany boczne i górne pokrywy nie zostały polakierowane wymaganą  ilością warstw,

–      zgodnie z umową po uzgodnieniu projektu pojazd powinien zostać wymalowany, a nie jak przedstawiony do odbioru oklejony foliami,

–      pomimo niezgodnego z umową oklejenia pojazdu dokonano jego oceny jakościowej:

  • sposób oklejenia: dyskwalifikujący, niedbały,
  • naniesione na pojazd elementy graficzne są niezgodne nawet z przesłaną propozycją wykonawcy,
  • oklejenie pojazdu wykonano bez zatwierdzenia projektu przez ZWiK,
  • podczas przygotowania materiałów do wyklejenia nie uwzględniono różnych rodzajów kształtów powierzchni oklejanej (wypukłości, wklęsłości, owale). Cały wydruk wykonano na materiale przeznaczonym do klejenia wyłącznie powierzchni płaskich. Skutkiem tego stwierdzono odklejające się elementy na przetłoczeniach i innych kształtach niż płaskie;
  • stwierdzono liczne niedokładności w spasowaniach arkuszy. Próby spasowania doprowadziły do nieestetycznego i wadliwego wyklejenia grafiki, które stwarza możliwość rozsunięcia się folii w ciągu kilku miesięcy pod wpływem zmian temperatury otoczenia;
  • stwierdzono naderwanie fragmentów brytów folii, widoczne próby maskowania uszkodzeń folii, niedopracowanie wykończenia łączeń, przycięć, zawinięć folii,  nierówne docięcia brytów górnych i dolnych, nierówne docięcia zakończeń folii, brak starannego formowania zakończeń narożnych, niestaranne wykończenia folii wokół elementów typu zamki, zawiasy oraz zmarszczenia, pęknięcia i przecięcia folii podczas jej wyklejania;

Dodatkowo w trakcie odbioru stwierdzono odstępstwa w zakresie zabudowy modułu socjalnego, długości i średnicy węża, dokumentacji odbiorowej jak i kilku spraw technicznych.

20.10.2014 r. – rozpoczęcie przez wykonawcę szkolenia personelu ZWiK z zakresu budowy
i eksploatacji dostarczonego pojazdu (zobowiązanie umowne).

15.10.2014 r. – wykonawca Firma Sezam-Instal z Opola zgłasza do odbioru pojazd specjalistyczny produkcji firmy KROLL. Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej w skład której wchodzą z ramienia ZWiK certyfikowany rzeczoznawca samochodowy oraz specjalista
z zakresu technik graficznych.

19.03.2014 r. – podpisanie umowy na zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej z terminem dostawy do 15.10.2014r. .

 

19.03.2014 r.
W dniu dzisiejszym została podpisana Umowę na realizację niniejszego Kontrataku.

3.    Galeria

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.