Fundusze Unijne

Czytaj więcej

Wyniki wyszukiwania:

Opublikowany: 23, styczeń, 2015, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 1 Nowy Otok

Kontrakt 1  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  – Nowy Otok”

Prace poprawkowe na sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy  Nowy Otok Zachód (kliknij tutaj)

 

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Lokalizacja Kontraktu 1

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

Obszar lokalizacji inwestycji K1

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski ,  tel. 71 303 95 36; e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec

(dawniej ENERGOPOL Południe S.A. ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec)

Od 31.12.2012 r.: „Wodgaz” Sp. z o.o. ul. Partyzancka 54A, 45-820 Opole

III.    Opis ogólny Kontraktu:

Projektowana sieć wodociągowa w dzielnicy Nowy Otok Zachód ma na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców w budynkach istniejących i planowanych. Zasilanie projektowanego wodociągu nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej Fi200 zlokalizowanej w ul. Nowy Otok oraz sieci wodociągowych znajdujących się w rejonie dzielnicy Nowy Otok Zachód. Projektowany układ sieci zwiększa niezawodność dostaw wody w systemie dzięki  połączeniu projektowanych odcinków sieci z istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej w sieć pierścieniową.
Kontrakt obejmuje budowę:

Średnica i materiał Długość
Sieć wodociągowa Nowy Otok Zachód (zadanie 1)  
Projektowana sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10:
– Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 1964 m
– Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 2218 m
– odejścia do hydrantów Dz 90 PE100 HDPE SDR 17 PN10 L=  42 m

W rejonie dzielnicy Nowy Otok Zachód zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z budynków będą doprowadzone do przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do granicy podłączanej posesji i następnie do studni z zaworami opróżniającymi, dalej siecią podciśnieniową transportowane do stacji próżniowo tłocznej, skąd projektowanym kolektorem tłocznym do trójnika na rurociągu tłocznym z przepompowni ścieków P1( zadanie realizowane w ramach Kontraktu 1a). W ramach projektu przewidziano wykonanie monitoringu wszystkich zaworów opróżniających oraz przepompowni ścieków próżniowo-tłocznej wraz z układem automatyki, sterowania i monitoringu drogą radiową z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie.

Średnica i materiał Długość
Sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Nowy Otok Zachód (zadanie 1)  
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 90 mm L=117,33 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L=3236,07 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L=2419,35 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L=1006,98 m
odcinki od studzienki podciśnieniowe do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 343,26 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160mm L=2768,96 m
kolektor ciśnieniowy PEHD Dz 160 mm L= 670,28 m
przepompownia ścieków próżniowo-tłoczna 1 sztuka

W rejonie dzielnicy Nowy Otok Wschód zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z budynków będą doprowadzone do przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do granicy podłączanej posesji i następnie zaprojektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej z rur PVC do kolektorów KG-1 oraz KG-8 i przepompowni ścieków nr P1 realizowanych w ramach Kontraktu 1a.

Średnica i materiał Długość
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla dzielnicy Nowy Otok Wschód (Zadanie 2)  
kanały grawitacyjne PVC SN8 Dz 200 mm L = 2273,7 m
kanały grawitacyjne PVC SN8 Dz 250 mm L =   666,6 m
odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji Dz 160 mm L = 1119,3 m

Dokończenie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” swoim zakresem obejmuje:

–              dokończenie budowy sieci wodociągowej:

średnica i materiał

długość

sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10:  
– Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 153,10 m
– Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 50,8 m
– odejścia do hydrantów Dz 90 PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 4,07 m

–       dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z grawitacyjnymi odcinkami bocznymi:

średnica i materiał

długość

kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L = 67,80 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L = 640,70 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L = 136,76 m
odcinki od studzienki podciśnieniowej do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 118,53 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160mm L = 727,40 m
kolektor ciśnieniowy PEHD Dz 160 mm L = 3,42 m
przepompownia ścieków próżniowo-tłoczna 1      szt.

 –       dokończenie budowy stacji próżniowo – tłocznej wraz z sterowaniem i monitoringiem
z centralnej dyspozytorni wraz z usunięciem usterek części budowlanej;
–       odtworzenie nawierzchni dróg w technologii masy bitumicznej i tłuczniowej w części dotyczącej wykonanych już sieci i przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (wg projektu odtworzenia nawierzchni);
–       usunięcie usterek na wykonanej sieci wodociągowej w zakresie: regulacji posadowienia hydrantów, wymiany hydrantów, wymiany obudów zasuw, zamontowania skrzynek do zasuw i kompletnego oznakowania armatury;
–       usunięcie usterek na sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i odcinkach grawitacyjnych

w zakresie: montażu stopni złazowych, oczyszczenia studni, wymiany uszkodzonych elementów studni, usunięcia nieszczelności studni i nieszczelności grawitacyjnych odcinków kanalizacji sanitarnej;
–       dokonanie rozruchu systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
02.08.2010 r.
– ogłoszenie przetargu,

28.10.2010 r.  – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
03.12.2010 r.  – przekazanie terenu budowy,
10.12.2010 r. – rozpoczęcie robót,
02.07.2012 r. – planowana data ukończenia Robót.
07.03.2012 r. – Wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

30.06.2012 r. – Ogłoszenie przetargu na dokończenie przedmiotowego Kontraktu
21.09.2012 r. – Unieważnienie  postępowania przetargowego z dnia 30.06.2012 r.
05.10.2012 r. – Ponowne ogłoszenie przetargu na dokończenie przedmiotowego Kontraktu.
31.12.2012 r.  – Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą

b) Analiza postępu

15.09.2015 r.
Nowy Otok Zachód
W dniu dzisiejszym Wykonawca przedłożył Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót poprawkowych kolektorów podciśnieniowych w ul. Malachitowej i Diamentowej. Szczegóły nt. realizacji robót poprawkowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód zamieszczane będą tutaj

14.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
W dniu dzisiejszym odbył się odbiór końcowy robót poprawkowych w ul. Wiosennej. Potwierdzono prawidłowe wykonanie robót oraz odbudowę nawierzchni dróg do stanu istniejącego.

03.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zgłosił zakończenie robót poprawkowych w ul. Wiosennej oraz dostarczył Zamawiającemu dokumentację odbiorową. Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji.

01.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zakończył roboty ziemne i montażowe na odcinku S43-S42 oraz przeprowadził inspekcję tv naprawionych odcinków. W dniu dzisiejszym odbyła się próba szczelności odcinka S48-S49.

27.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca realizuje roboty ziemne i montażowe na odcinku S43-S42. Po zakończeniu prac rurociąg zostanie poddany inspekcji tv.

25.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Roboty ziemne i montażowe na odcinkach S36-S37 oraz S48-S49 zostały zakończone. Wykonawca przygotował próbę szczelności studni S32. Celem weryfikacji zagęszczenia gruntu przeprowadzone zostały na zlecenie Zamawiającego badania geotechniczne. W kolejnych dniach Wykonawca przystąpi do realizacji robót poprawkowych na odcinku S43-S42.

20.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
W dniu dzisiejszym wykonano próbę szczelności rurociągu w przelocie S31-S33.

17.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca przystąpił do realizacji robót poprawkowych na odcinku. S36-S37 oraz S48-S49.

13.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Zakończono prace na odcinku S32-S33. Celem weryfikacji zrealizowanych robót wykonano inspekcje tv kanału.

10.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca wykonał ponowny montaż studni S32 wraz z odtworzeniem kaskady. W kolejnych dniach Wykonawca przystąpi do realizacji odcinka S32-S33.

06.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Firma CNT S.A. przystąpiła do usuwania wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej. W ramach ww. robót wykonana zostanie naprawa profilu spadkowego kanału sanitarnego w przelotach S36-S37, S42-S43, S48-S49 oraz S31-S33 wraz z korektą posadowienia studni S32. Ogólnie prace będą realizowane na wysokości posesji nr 17-21, nr 33-39, 59-63 oraz na wysokości działek 1/35 i 1/37 AM-84 obręb Nowy Otok.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty ziemne na odcinku S31-S32 w związku z koniecznością korekty posadowienia studni S32.

27.07.2015 r.
Nowy Otok Zachód
Zamawiający zlecił Projektantowi wykonanie projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. Projekt będzie określał etapy realizacji robót poprawkowych.

09.06.2015 r.
Nowy Otok Zachód
Komisja Inwentaryzacyjna skompletowała dokumentację z odkrywek oraz nieinwazyjnych pomiarów geofizycznych obrazującą faktyczny przebieg profilów kolektorów podciśnieniowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód. W kolejnym etapie ww. dokumentacja zostanie przekazana Projektantowi celem sporządzenia projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. 

23.04.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W dniach 20-23.04.2015 r. zostały wykonane geofizyczne prace terenowe przez firmę Geospectrum z Krakowa. 

02.04.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W toku prac Komisji Inwentaryzacyjnej ustalono, że określenie faktycznego profilu kolektorów podciśnieniowych w drogach asfaltowych zostanie wykonane na podstawie nieinwazyjnych  pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem georadaru. Badanie wykona na zlecenie Wykonawcy firma zatwierdzona przez Zamawiającego.

12.02.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Wykonawca zakończył odkrywki w drogach gruntowych oraz tłuczniowych.

03.02.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W chwili obecnej realizowane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szmaragdowej.

28.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód
W chwili obecnej wykonywane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szafirowej.

27.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej (droga gruntowa).

20-21.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej (gruntowy odcinek drogi).

12-19.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) realizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej.

08-10.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Jantarowej.

07.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

 Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) finalizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Malachitowej.

16-19.12.2014 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) wykonuje odkrywki kolektora podciśnieniowego w ul. Malachitowej. Odbudowa nawierzchni realizowana jest na bieżąco.

13.11.2014 r.
Nowy Otok Zachód

W związku ze stwierdzeniem wadliwego, niezgodnego z przedłożoną dokumentacją powykonawczą,  ułożenia kolektora podciśnieniowego przez Wykonawcę – firmę CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) w ul. Kryształowej wznowiono prace Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania oceny faktycznego przebiegu profilu kolektorów podciśnieniowych we wszystkich ulicach objętych zakresem zadania, wyznaczenia zakresu robót naprawczych oraz dokonania korekty rozliczenia Wykonawcy. Ustalono, że Wykonawca będzie wykonywał odkrywki etapami, w pierwszej kolejności w drogach gruntowych w oparciu o przedstawiony harmonogram. W pierwszej kolejności Wykonawca realizował będzie odkrywki w ul. Malachitowej, Jantarowej oraz Diamentowej. Każdy odkryty punkt sieci zostanie ponownie zamierzony przez uprawnionego geodetę.

07-10.10.2014 r.
Nowy Otok Zachód

W związku z niskimi wartościami podciśnienia notowanymi w sieci kanalizacji podciśnieniowej w ul. Kryształowej i podejrzeniem wadliwego ułożenia rurociągu podciśnieniowego, Wykonawca – firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) został zobowiązany do wykonania punktowych odkrywek celem weryfikacji rzędnych kolektora.

17.12.2012 r.
W dniu 17.12.2012 r. zgodnie z żądaniem Spółki, Wykonawca poinformował o zamiarze przystąpienia do robót poprawkowych w dniu 18.12.2012 r.

14.12.2012 r.
W dniu 14.12.2012 dokonano wyboru najkorzystniejszej Oferty na dokończenie. Spółka przewiduje podpisanie umowy w dniu 28.12.2012. Więcej informacji (tutaj odnośnik do przetargu)

05.12.2012 r.
Wykonawca nie zgodził się na zarzuty Zamawiającego, co do wadliwego wykonania odcinków w ul. Wiosennej i w dalszym ciągu nie przystąpił do robót poprawkowych wobec czego Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do ich realizacji pod rygorem nabycia prawa do zlecenia robót firmie zewnętrznej na koszt Wykonawcy i wyznaczył ostateczny termin do dnia 21.12.2012r.

15.11.2012 r.
W dniu 15.11.2012 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”. W chwili obecnej trwają prace komisji związane z oceną zgodności ofert z wymaganiami SIWZ

12.11.2012 r.
w dniu 12.11.2012 r.po przeanalizowaniu dostarczonego przez Wykonawcę materiału z kamerowania kanału w ul. Wiosennej, Zamawiający wstrzymał prace komisji, ponieważ jego zdaniem po raz kolejny nie zostały one wykonane zgodnie z Kontraktem. Obraz z kamerowania ujawnił lokalne przeciwspadki na kanałach, co w dalszym ciągu nie kwalifikuje kanałów w ul. Wiosennej do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do usunięcia wad w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada 2012r.

26.10.2012 r.
Dnia 22.10.2012 r. firma Energopol zgłosiła gotowość do odbioru robót poprawkowych we wschodniej części dzielnicy Nowy Otok. W dniu 26.10.2012 r. rozpoczęła prace komisja odbiorowa.

22.10.2012 r.
W dniu 22.10.2012 r. zakończono roboty związane z naprawą nawierzchni drogowych w zachodniej części dzielnicy Nowy Otok. Komisja odbiorowa potwierdziła dobrą jakość wykonanych robót.

05.10.2012 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w dniu 05.10.2012 r. ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” więcej TUTAJ (wklej odnośnik do przetargu)

15.10.2012 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty związane z wyrównywaniem nawierzchni drogowych w zakresie dróg tłuczniowych w zachodniej części dzielnicy Nowy Otok. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Tomaszem Kułakowskim pod nr tel. 662-159-074

20.06.2012 r.
Nowy Otok cześć zachodnia – Komisja Inwentaryzacyjna
W dniu 13.06 br. podczas obrad Komisji Inwentaryzacyjnej Wykonawca poinformował, iż w gwarantowanym przez niego terminie tj. do dnia 14.06 r. nie uda mu się wykonać wszystkich czynności na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej w części Nowy Otok zachód wymaganych do oględzin w ramach czynności Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do wykonania prób i sprawdzeń. Wykonawca poprosił Spółkę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o 2 dni. Zgodę taką uzyskał, jednak następnego wystąpił o kolejne wydłużenie terminu o 8 dni do dnia 22.06 br. Spółka wyraziła zgodę na zakończenie prac Wykonawcy w ostatecznym terminie do dnia 18.06 r.
W dniu 18.06 br. Wykonawca poinformował, iż nie wykonał m.in.
– przeglądy studni (za wyjątkiem studni w ul. Diamentowej oraz pojedynczych studni na innych ulicach do których był uniemożliwiony dostęp oraz na odcinku SP42-SP44 na którym wykonywano wcześniej próbę ciśnieniową)
– przegląd wodociągu w ul. Kryształowa i Malachitowa (wodociąg przygotowany był przygotowany do przepięcia, w ul. Malachitowej stwierdzono uszkodzenie wodociągu w rejonie hydrantu Hp8 na sieci)
– wymieniono hydrant Hp 30 na nowy, Hp38, Hp2 zostały podniesione, przy węźle Wz11 wymieniono obudowę na zasuwie z12, wymieniono obudowę przy Hp6
– zaległe próby ciśnieniowe oraz na eksfiltrację za wyjątkiem prób na kolektorze KP1 w obrębie skrzyżowania Rubinowej i Perłowej oraz próby na eksfiltrację układu kanalizacji grawitacyjnej przy SP27
– badania kabli,
– Wykonawca przekazał dokumentację (profile za wyjątkiem ul. Kryształowej – zostanie dostarczona w dniu 20.06.2012)

30.05.2012 r.
Nowy Otok cześć zachodnia – Komisja Inwentaryzacyjna
W dniu 25.05 br. Wykonawca, w odpowiedzi na ponowioną propozycję Spółki, przygotowania do dnia 11.06 br. wykonanej przez niego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej w części Nowy Otok zachód do oględzin w ramach czynności Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do wykonania prób i sprawdzeń, zaproponował wykonanie tych czynności do dnia 04.07.2012 r. Zamawiający, mając na celu dobro mieszkańców Oławy i troskę o jak najszybsze umożliwienie im korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odrzucił tę propozycję zastrzegając iż takim przypadku czynności te będą musiały zostać wykonane przez nowego wykonawcę na koszt Energopol Południe S.A. W odpowiedzi, w dniu 29.05 r. Wykonawca dokonał weryfikacji posiadanych zasobów i zaproponował wykonanie powyższych czynności do dnia 14.06 br. Spółka propozycję przyjęła zastrzegając, iż termin ten jest terminem ostatecznym na wykonanie przez Wykonawcę ww. zakresu prac bez względu na jakiekolwiek czynniki pogodowe czy techniczne. Wszelkie prace nieukończone do dnia 14.06.2012 r. zostaną powierzone innemu wykonawcy.
Po wykonaniu powyższego zakresu Komisja Inwentaryzacyjna dokona inwentaryzacji i wyceny robót umożliwiając jak najszybsze ogłoszenie nowego przetargu na wybór wykonawcy w celu ukończenia przerwanej inwestycji.

03.02.2012 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca w dniu 02.02.2012 r. zgłosił do Inżyniera  zakończenie robót oraz złożył dokumentację powykonawczą. Trwają czynności odbiorowe Planowane ich zakończenie to 29.02.2012 r. W związku z powyższym uzyskanie zgody na użytkowanie planowane jest do końca marca 2012 r. Po tym czasie mieszkańcy będą mogli się przyłączać.
Nowy Otok Zachód
Ze względu na silny mróz roboty zostały wstrzymane do odwołania.

18.01.2012 r
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zadeklarował przekazanie  dokumentacji powykonawczej Inżynierowi Kontraktu do 31.01.2012 r. Po weryfikacji przedłożonej Inżynierowi dokumentacji nastąpi odbiór końcowy zadania  polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicy Nowy Otok Wschód. Planowany termin zgłoszenia sieci kanalizacji do użytkowania to marzec 2012 r.

17.01.2012 r.
Nowy Otok Zachód
Pozostało do wykonania około 150 m kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Rubinowej (w trakcie realizacji) oraz odcinek sieci wodociągowej na ul. Szmaragdowej.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania dróg w stanie umożliwiającym dogodny dojazd i dojście do posesji oraz do prowadzenia prac bez powodowania utrudnień dla mieszkańców.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca nadal przygotowuje dokumentację powykonawczą, ZWIK oczekuje zgłoszenia wykonanych robót  do odbioru końcowego,

08.11.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Wykonawca prowadzi roboty związane z układanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w ul. Rubinowej, Szafirowej, Szmaragdowej .  Wykonano biofiltr na terenie stacji próżniowo – tłocznej. W tym tygodniu rozpocznie się ustawianie zbiornika podciśnieniowego na terenie stacji próżniowo – tłocznej.
Nowy Otok Wschód
Trwają przeglądy studni na kanałach grawitacyjnych.

17.10.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Prowadzone są prace przy budowie stacji próżniowo – tłocznej  przy ul. Szmaragdowej , na ukończeniu są prace budowlane.
Trwają roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej w kierunku ul. Perłowej.

Nowy Otok Wschód
Wykonawca nadal  odtwarza nawierzchnie drogowe po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

04.10.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Prowadzone są prace przy budowie stacji próżniowo – tłocznej  przy ul. Szmaragdowej.
Trwają roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
Nowy Otok Wschód
Wykonawca odtwarza nawierzchnie drogowe po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Opublikowany: 3, luty, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 16 Zakup samochodu*

 Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

2015.11.09 samochód MAN na stronę

I.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2. Dostawca:
SEZAM-INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole

II.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco – płuczącego z systemem odzysku wody do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.  Pojazd będzie umożliwiał czyszczenie i konserwację kanałów przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Dzięki zastosowaniu recyklingu wody proces czyszczenia będzie przebiegał z systemem filtrowania zassanego osadu odzyskując wodę wykorzystywaną dalej do czyszczenia kanalizacji. Proces przebiegać będzie w cyklu ciągłym, który w celu dalszego czyszczenia kanału wykluczy konieczność uzupełniania zbiornika wodą pitną. Jego zastosowanie pozwoli na efektywne oszczędzanie wody zużywanej do czyszczenia kanałów oraz znacznie zmniejszy ilość odprowadzanego szlamu. Dzięki stosowaniu samochodu specjalistycznego zapewniona zostanie ciągła drożność sieci kanalizacyjnych i przepompowni dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej i zmodernizowanej w wyniku realizacji przedmiotowego Projektu.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
19.03.2014 r. – data podpisania Umowy
15.10.2014 r. –
Wymagany termin realizacji Zamówienia

2.    Analiza postępu prac

W dniu 31.10.2014 r. o godzinie 11:00 w Sali Rajców oławskiego Ratusza odbyło się podsumowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było zaprezentowanie przed budynkiem Ratusza zakupionego przez Spółkę nowoczesnego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, zakupionego dzięki środkom unijnym.

04.11.2015 r. – ZWiK dokonał pozytywnego bezusterkowego odbioru usunięcia wad w pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji. Z dniem dzisiejszym została zakończona dostawa przedmiotu umowy.

04.08.2015 r. – podpisano umowę na roboty dodatkowe w zakresie usunięcia wad przyczepności powłoki lakierniczej.

17.07.2015 r. – Firma Sezam-Instal odmówiła podpisania notatki dokumentującej ustalenia poczynione podczas spotkania w dnia 08.06 br. oraz odmówiła podpisania przesłanego przez ZWIK podpisanego porozumienia ws. zakończenia sporu.

08.06.2015 r. – Na zaproszenie ZWIK, w siedzibie Spółki odbyły się rozmowy przedstawicieli Firmy Sezam-Instal i ZWiK mające na celu polubowne zakończenie sporu. Strony przedstawiły swoje stanowiska i warunki rozwiązania sporu. 

27.05.2015r. – ZWiK ponownie zwrócił się do Wykonawcy o zmianę prezentowanego dotychczas stanowiska ws. odmowy usunięcia wad i o przystąpienie do rozmów celem obniżenia ceny pojazdu i polubownego zakończenia sporu.

22.05.2015 r.–  w związku z potwierdzoną wadą powłoki lakierniczej, a także wobec  braku informacji ze strony dostawcy samochodu odnośnie sposobu przygotowania podłoża do malowania, zastosowanych lakierów i podkładów przeprowadzono kolejne oględziny i badanie powłoki lakierniczej przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego. Oględziny i badania bezsprzecznie potwierdziły wadę powłoki lakierniczej na elementach zabudowy bocznej pojazdu (brak właściwej przyczepności podłoża). Dodatkowo potwierdzono niewymalowanie elementów zabudowy 5 warstwami powłok lakierniczych, jakich wymagano w specyfikacji dostawy oraz określono, że przyczyną wady przyczepności są błędy popełnione przez dostawcę pojazdu, w doborze materiałów lub zastosowanie przez niego niewłaściwej technologii wykonania. Istniejąca powłoka lakiernicza nie gwarantuje dobrego zabezpieczenia i winna zostać usunięta podczas wykonywania lakierowania naprawczego. Nikt z przedstawicieli Firmy Sezam-Instal pomimo zaproszenia nie przybył na oględziny.

21.05.2015 r. – Firma Sezam–Instal ponownie odrzuciła żądanie ZWiK ws. obniżenia ceny zakupu pojazdu i wady powłoki lakierniczej.

20.05.2015 r.- ZWiK ponownie wystąpił do Firmy Sezam-Instal z żądaniem obniżenia ceny zakupu pojazdu wobec  konieczności poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu usunięcia wad w pojeździe oraz zastrzegając prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu wady powłoki lakierniczej.

05.05.2015 r. – w obecności certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego Ministra Transportu odbyły się oględziny pojazdu w zakresie występującej wady powłoki lakierniczej. Oględziny potwierdziły występowanie zgłoszonej wady powłoki lakierniczej (niewłaściwa przyczepność do podłoża). Nikt z przedstawicieli Firmy Sezam-Instal pomimo zaproszenia nie przybył na oględziny.

04.05.2015 r.– Firma Sezam–Instal odrzuciła żądanie ZWiK ws. obniżenia ceny zakupu pojazdu podtrzymując twierdzenie o braku jakichkolwiek wad w pojeździe, a jako przyczynę wady powłoki lakierniczej uznała zły sposób ściągania foliowych elementów wyklejenia pojazdu.

29.04.2015 r. – w trakcie usuwania wad stwierdzono niewystarczającą przyczepność powłoki lakierniczej na zabudowie pojazdu. Zdejmowana folia odchodziła z zabudowy wraz z lakierem. Powyższą wadę ukrytą, zgłoszono Firmie Sezam-Instal, jednocześnie zapraszając do siedziby firmy usuwającej wady celem dokonania komisyjnych oględzin.  

22.04.2015 r. – w związku z odmową usunięcia wad w pojeździe specjalistycznym, wystąpiono do Firmy Sezam-Instal z żądaniem obniżenia ceny zakupu pojazdu z tytułu kosztów za usunięcie wad w pojeździe, przetłumaczenie na język polski części dokumentacji powykonawczej, dokończenie szkolenia z obsługi pojazdu pracowników ZWiK, kosztów opinii biegłego.

17.04.2015 r. – podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego na usunięcie wad w pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

09.03.2015 r. – ZWiK przedstawia swoje stanowisko wobec zarzutów Sezam Instal. Informacja tutaj.

03.03.2015 r. – potwierdzenie przez niezależnego biegłego sądowego wystąpienia wad zapisanych w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu z 21.10.2014 roku.

27.02.2015 r. – ZWiK ogłosił postępowanie przetargowe na usuniecie wad i nieprawidłowości w dostarczonym pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

16.02.2015 r. – w związku ze złożonym w grudniu 2014 roku do Sądu Rejonowego w Oławie wnioskiem o zabezpieczenie dowodu przez powołanie biegłego sądowego z dziedziny motoryzacji, w dniu dzisiejszym w obecności Wykonawcy, powołany przez sąd biegły dokonał oględzin i opisu pojazdu.

12.01.2015 r. – ZWiK odsyła ponownie wystawioną w dniu 28.10.2014 roku fakturę jako wystawioną niezgodnie z zapisami Umowy.

09.01.2015 r. – w związku z kolejną odmową przez wykonawcę usunięcia wad, ZWiK przystąpił do procedury ich zabezpieczania, określenia ich wartości, a w konsekwencji zmierzających do ich usunięcia przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy.

05.01.2015 r. ZWiK ponownie otrzymuje fakturę za dostarczony samochód.

23.12.2014 r. – w związku z nieusunięciem, do wyznaczonego terminu tj. 19.12.2014 r. wad dostarczonego pojazdu, ZWiK ponownie wzywa wykonawcę do realizacji zobowiązań umownych wyznaczając wykonawcy nowy termin na usunięcie wad – 09.01.2015r.

Producent pojazdu – firma KROLL nie odpowiedziała na zapytanie ZWIK, nie złożyła oferty
i również nie podała żadnych przyczyn odmowy przeprowadzenia szkolenia obsługi wyprodukowanego przez siebie pojazdu.

17.12.2014 r. – ponowne wystąpienie do firmy KROLL o przedłożenie oferty na szkolenie pracowników ZWIK.

05.12.2014 r. – wystąpienie do producenta pojazdu firmy KROLL z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki spowodowane odmową wypełnienia, przyjętego przez firmę Sezam-Instal, zobowiązania do przeprowadzenia szkolenia pracowników.

02.12.2014 r. – kolejne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

27.11.2014 r. – częściowe usunięcie wad – wykonawca dostarcza pojazd po przemalowaniu 6 elementów dolnej części pojazdu.

24.11.2014 r. – ponowne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

21.11. 2014 r. – kolejne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

14.11.2014r. – ponowne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

07.11.2014 r. – w związku z nie realizowaniem zapisów protokołu odbioru i nie kontynuowaniem szkolenia z zakresu obsługi pojazdu, ZWiK wzywa wykonawcę do wypełnienia swoich zobowiązań i kontynuowanie szkolenia. Samochód bez przeszkolenia personelu ZWIK nie może być użytkowany.

31.10.2014 r. ZWiK otrzymuje fakturę od wykonawcy za dostarczony pojazd. Faktura zostaje odesłana jako wystawiona przedwcześnie tj. przed usunięciem wskazanych w protokole wad ponieważ, zgodnie z zapisami umowy, podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru, a na chwilę obecną brak podstaw do wystawienia takiego protokołu.

30.10.2014 r. – wezwanie wykonawcy do realizacji przyjętego zobowiązania tj. usunięcia wszystkich wad wskazanych w protokole zdawczo – odbiorczym i rozwiązania wady związanej z zrzutem ścieków z modułu sanitarnego bezpośrednio pod samochód.

21.10.2014 r. – podpisanie przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego z wskazanymi odstępstwami i zobowiązaniem wykonawcy do usunięcia wszystkich wad w terminie do dnia 19.12.2014 r. Równocześnie z momentem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wykonawca zobowiązał się do dokończenia szkolenia i dostarczenia dowodów dokumentujących szkolenie.

21.10.2014 r. – zakończenie procedury odbiorowej pojazdu. Podczas odbioru stwierdzono odstępstwa od wymagań określonych w Umowie:

–      ścieki z modułu sanitarnego zrzucane są bezpośrednio pod samochód,

–      nie dostarczono wymaganego umową projektu wymalowania pojazdu,

–      niezgodności dotyczące wymalowania pojazdu m.in. na podstawie opinii rzeczoznawcy samochodowego analiza pomiarów grubości powłok lakierniczych wykazała, że zewnętrze ściany boczne i górne pokrywy nie zostały polakierowane wymaganą  ilością warstw,

–      zgodnie z umową po uzgodnieniu projektu pojazd powinien zostać wymalowany, a nie jak przedstawiony do odbioru oklejony foliami,

–      pomimo niezgodnego z umową oklejenia pojazdu dokonano jego oceny jakościowej:

  • sposób oklejenia: dyskwalifikujący, niedbały,
  • naniesione na pojazd elementy graficzne są niezgodne nawet z przesłaną propozycją wykonawcy,
  • oklejenie pojazdu wykonano bez zatwierdzenia projektu przez ZWiK,
  • podczas przygotowania materiałów do wyklejenia nie uwzględniono różnych rodzajów kształtów powierzchni oklejanej (wypukłości, wklęsłości, owale). Cały wydruk wykonano na materiale przeznaczonym do klejenia wyłącznie powierzchni płaskich. Skutkiem tego stwierdzono odklejające się elementy na przetłoczeniach i innych kształtach niż płaskie;
  • stwierdzono liczne niedokładności w spasowaniach arkuszy. Próby spasowania doprowadziły do nieestetycznego i wadliwego wyklejenia grafiki, które stwarza możliwość rozsunięcia się folii w ciągu kilku miesięcy pod wpływem zmian temperatury otoczenia;
  • stwierdzono naderwanie fragmentów brytów folii, widoczne próby maskowania uszkodzeń folii, niedopracowanie wykończenia łączeń, przycięć, zawinięć folii,  nierówne docięcia brytów górnych i dolnych, nierówne docięcia zakończeń folii, brak starannego formowania zakończeń narożnych, niestaranne wykończenia folii wokół elementów typu zamki, zawiasy oraz zmarszczenia, pęknięcia i przecięcia folii podczas jej wyklejania;

Dodatkowo w trakcie odbioru stwierdzono odstępstwa w zakresie zabudowy modułu socjalnego, długości i średnicy węża, dokumentacji odbiorowej jak i kilku spraw technicznych.

20.10.2014 r. – rozpoczęcie przez wykonawcę szkolenia personelu ZWiK z zakresu budowy
i eksploatacji dostarczonego pojazdu (zobowiązanie umowne).

15.10.2014 r. – wykonawca Firma Sezam-Instal z Opola zgłasza do odbioru pojazd specjalistyczny produkcji firmy KROLL. Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej w skład której wchodzą z ramienia ZWiK certyfikowany rzeczoznawca samochodowy oraz specjalista
z zakresu technik graficznych.

19.03.2014 r. – podpisanie umowy na zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej z terminem dostawy do 15.10.2014r. .

 

19.03.2014 r.
W dniu dzisiejszym została podpisana Umowę na realizację niniejszego Kontrataku.

3.    Galeria

Opublikowany: 21, październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 13 Nowy Otok Zachód

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

  I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Szczegółowa mapa z lokalizacją przedsięwzięcia znajduje się tutaj

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

 II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Wykonawca :
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

III.    Opis ogólny Kontraktu:

Przedmiotem Kontraktu jest wykonanie ok. 2,96 km sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej stanowiących rozbudowę istniejących sieci na osiedlu Nowy Otok – Zachód w mieście Oława.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i grawitacyjna odbiera ścieki z zachodnio-północnego rejonu osiedla Nowy Otok Zachód. Ścieki z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych budynków odprowadzane są grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wyposażonych w zawory opróżniające. Następnie ścieki ze studzienek zostają zassane do rurociągów podciśnieniowych i przetransportowane do istniejącej sieci na osiedlu Nowy Otok (wpięcia w ul. Szmaragdowej i Perłowej)  i dalej ścieki trafiają do zbiornika podciśnieniowego zlokalizowanego na terenie stacji próżniowo – tłocznej. Stamtąd przetłaczane są istniejącym rurociągiem tłocznym do przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego w Oławie. Cała ilość odbieranych ścieków trafi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie. Kontrakt obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji pracy zaworów podciśnieniowych zamontowanych na budowanej sieci wraz z włączeniem do istniejącego systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji.

średnica i materiał

długość

kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 90 mm L=25,0 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L=291,9 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L=1316,8 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L=225,8 m
odcinki od studzienki podciśnieniowej do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 95,2 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160 mm L=1006,53 m

Roboty wykonywane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), wydawnictwo SIDIR, w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
25.10.2013 –
ogłoszenie przetargu
12.06.2014 – podpisanie Kontraktu
10.12.2014 – Czas na Ukończenie

b)    Analiza postępu prac

23.03.2015 r.
W dniu 23.03.2015 r. odbyła się obowiązkowa kontrola budowy przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie. W wyniku kontroli została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. Mieszkańcy obszaru objętego zakresem inwestycji uzyskają możliwość wpięcia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej po uprawomocnieniu decyzji t.j. od dnia 07.04.2015 r.

18.03.2015 r.
W dniach 12.03.2015 r. – 18.03.2015 r. przeprowadzono czynności związane z odbiorem końcowym robót zrealizowanych w ramach Kontraktu K13. W dniu 18.03.2015 r. Strony podpisały Protokół Obioru Końcowego Robót a Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.

06.03.2015 r.
W dniu dzisiejszym Wykonawca uzupełnił dokumentację odbiorową. Trwa weryfikacja dostarczonych dokumentów.

16.02.2015 r.
W dniu 13.02.2015 r. Zarządca dokonał odbioru dróg miejskich po wykonaniu odbudowy nawierzchni przez Wykonawcę. Trwa weryfikacja dokumentacji odbiorowej. Inżynier w dalszym ciągu oczekuje na uzupełnienie przez Wykonawcę brakujących protokołów zdawczo-odbiorczych. Po potwierdzeniu kompletności w zakresie dokumentacji powykonawczej będzie możliwie przystąpienie do czynności związanych z odbiorem końcowym zadania.

09.02.2015 r.
Wykonawca zakończył z wynikiem pozytywnym rozruchy kanalizacji podciśnieniowej w zakresie hydrauliki oraz monitoringu. Wykonawca dostarczył dokumentację odbiorową Inżynierowi jednak na chwilę obecną jest ona niekompletna bowiem nie zawiera protokołów zadawczo-odbiorczych dróg miejskich. Termin przeprowadzenia odbioru dróg miejskich wyznaczono na piątek bieżącego tygodnia.

02.02.2015 r.
Wykonawca przystąpił do rozruchu kanalizacji podciśnieniowej. Rozruch hydrauliczny studni podciśnieniowych zakończono z wynikiem pozytywnym, natomiast rozruch monitoringu – negatywnym. Wykonawca w bieżącym tygodniu zamierza usunąć przyczynę nieprawidłowego działania systemu monitoringu i ponownie przeprowadzić rozruch w tym zakresie.  Wykonawca poinformował, że nawierzchnie drogowe zostały odbudowane zgodnie z zatwierdzonym Projektem odbudowy nawierzchni.

26.01.2015 r.
W chwili obecnej wykonywane jest obrukowywanie włazów, montaż zaworów w studniach zbiorczo-zaworowych oraz odbudowa nawierzchni dróg.

19.01.2015 r.
W chwili obecnej finalizowana jest regulacja płyt nastudziennych oraz włazów. Do zakończenia regulacji pozostały 4 studnie.
Wykonawca w dalszym ciągu przygotowuje próby szczelności i próby ciśnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęto montaż zaworów podciśnieniowych w studniach zbiorczo-zaworowych.

12.01.2015 r.
Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi docelową regulację płyt nastudziennych oraz włazów. W okresie od 07.01.2015 r. wykonano regulację 15 kolejnych studni. Wykonywany jest ponadto montaż przewodów do celu monitoringu w rurach osłonowych typu AROT (zaawansowanie ok. 85%) oraz przygotowywane są próby szczelności i próby ciśnieniowe kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu dzisiejszym Wykonawca planuje rozpocząć montaż zaworów podciśnieniowych w studniach zbiorczo-zaworowych.

07.01.2015
Wykonawca kontynuuje próby szczelności oraz prowadzi montaż przewodów do celów monitoringu zaworów oraz regulację włazów studni. Po ustąpieniu mrozów Wykonawca planuje przystąpić do docelowej odbudowy nawierzchni drogowych.

29.12.2014
Wykonawca nadal prowadzi prace odtworzeniowe i porządkowe. Ponadto kontynuuje próby szczelności dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz prowadzi prace przygotowawcze pod kątem prób szczelności dla sieci kanalizacji podciśnieniowej.

22.12.2014
Wykonawca finalizuje roboty ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej. W okresie przedświątecznym Wykonawca został zobowiązany do uporządkowania terenu budowy i wykonania odtworzenia nawierzchni drogowych. W bieżącym tygodniu działania Wykonawcy ukierunkowane będą głównie na roboty odtworzeniowe i porządkowe. Ponadto planowane jest przeprowadzenie próby szczelności na kanałach sanitarnych grawitacyjnych.

15.12.2014
Wykonawca poinformował, że w zakresie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pozostało do zamontowania ok. 40m sieci.  W chwili obecnej prowadzi prace związane z porządkowaniem dróg.Ponadto prowadzi prace organizacyjne pod kątem przeprowadzenia prób szczelności. 

8.12.2014
Wykonawca realizuje roboty w ul. Ametystowej oraz ul. Alabastrowej. Do wykonania  zakresu liniowego budowanej kanalizacji sanitarnej pozostało około 100m oraz zamontowanie 7 studni. W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje przystąpić do wykonania prób na wybudowanych kanałach (prób szczelności oraz inspekcji tv)

1.12.2014
Wykonawca został zobligowany do pilnej naprawy nawierzchni dróg.

24.11.2014
Wykonawca prowadzi roboty w ul. Rubinowej  Brylantowej, Alabastrowej  Koralowej. W ciągu ostatniego tygodnia wykonano ok. 200m sieci kanalizacji sanitarnej i zamontowano 19 studni. Zaawansowanie robót liniowych wynosi ok. 88%.

17.11.2014
W ciągu ostatnich pięciu dni Wykonawca zrealizował łącznie 170 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej  Brylantowej, Agatowej, Ametystowej. Obecne zaawansowanie robót liniowych wynosi ok. 80%. Wykonawca realizuje ponadto roboty obiektowe związane z montażem studni.

12.11.2014
Zaawansowanie rzeczowe robót liniowych na chwilę obecną wynosi ok. 75%. W ostatnim tygodniu wykonano łącznie 392,67m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca prowadzi roboty w ul. Rubinowej
i Brylantowej.

03.11.2014 r.
Wykonawca nadal prowadzi prace w ul. Agatowej,Nefrytowej, Rubinowej. Do dnia dzisiejszego Wykonawca wykonał ponad 1,4 km sieci kanalizacji podciśnieniowej oraz ok 380 m sieci kanalizacji grawitacyjnej. Obecne zaawansowanie Kontraktu wynosi 62%.

20.10.2014 r.
Zgodnie z informacjami przekazanymi na naradzie technicznej zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy wynosi ok. 45 %. wykonał ponad 1 km sieci sanitarnej podciśnieniwowej oraz ponad 380 m sieci kanalziacji sanitarnej grawitacyjnej. Obecnie Wykonawca realizuje roboty w ul. Agatowej, Rubinmowej, Szmaragdowej

22.09.2014 r.
Wykonawca nadal prowadzi prace w ul. Ametystowej ul Koralowej oraz w ul. Nefrytowej i przygotowuje front robót dla rozpoczęcia prac w ul.Kwarcowej.

8.09.2014 r.
Wykonawca kontynuuje prace budowlane w ul Ametystowej oraz od ul. Koralowej,

2.09.2014 r.
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane od ul. Ametystowej oraz od ul. Koralowej. Ponadto przy ul.Brylantowej zostało zorganizowane zaplecze budowy Wykonawcy.

25.06.2014 r.
Wykonawca prowadzi prace organizacyjne związane z rozpoczęciem robót. 

III.   Galeria:

 

 

19.01.2015 r.

W chwili obecnej finalizowana jest regulacja płyt nastudziennych oraz włazów. Do zakończenia regulacji pozostały 4 studnie.

Wykonawca w dalszym ciągu przygotowuje próby szczelności i próby ciśnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęto montaż zaworów podciśnieniowych w studniach zbiorczo-zaworowych.

Opublikowany: 21, październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 14 Nowy Otok Wschód

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Szczegółowa mapa z lokalizacją przedsięwzięcia znajduje się tutaj

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Wykonawca :
Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Południowej 1, 56-400 Oleśnica

 III.    Opis ogólny Kontraktu:

Przedmiot Kontraktu stanowią roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz ze zbiornikową przepompownią ścieków P2 na osiedlu Nowy Otok – Wschód. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Nowy Otok – Wschód stanowi rozbudowę istniejących sieci na osiedlu Nowy Otok.

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna odbiera ścieki sanitarne z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych budynków zlokalizowanych wzdłuż istniejących ulic. Odbiór ścieków realizowany będzie przez wpięcia projektowanych kolektorów do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach Jodłowej i Wiosennej. Dalej ścieki trafiają do istniejącej przepompowni P1 przy ul. Jodłowej, skąd są przetłaczane istniejącym rurociągiem tłocznym do przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego w Oławie. Cała ilość odbieranych ścieków trafi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ok. 4,3 km kanalizacji sanitarnej w Nowym Otoku – Wschód

Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) sieć kanalizacji sanitarnej Nowy Otok Wschód:

średnica i materiał

długość

Kanały grawitacyjne Ø0,20 m PVC SDR 41 SN 8

L = 3312,07 m

Odgałęzienia kanałów grawitacyjnych do granicy posesji Ø0,16 m PVC SDR 41 SN 8

L = 797,08 m

Kanały tłoczne Dz110 mm PEHD100 SDR 17 PN10

L = 213,47 m

Razem:

L = 4322,62 m

Kontrakt obejmuje również wykonanie automatyki, sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków wraz z włączeniem do istniejącego systemu.

Roboty wykonywane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), wydawnictwo SIDIR, w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława – etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
25.10.2013 –
ogłoszenie przetargu
07.03.2014 – podpisanie Kontraktu
15.10.2014 – Czas na Ukończenie

b)    Analiza postępu prac

23.03.2015 r.
W dniu 23.03.2015 r. odbyła się obowiązkowa kontrola budowy przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie. W wyniku kontroli została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu. Mieszkańcy obszaru objętego zakresem inwestycji uzyskają możliwość wpięcia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej po uprawomocnieniu decyzji t.j. od dnia 07.04.2015 r.

18.02.2015 r.
W dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał odbioru końcowego wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto także procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowany termin uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i umożliwienia mieszkańcom podłączenia do sieci kanalizacyjnej – I połowa kwietnia 2015 r.

09.02.2015 r.
Zamawiający potwierdził znaczne polepszenie stanu szczelności kanalizacji sanitarnej po usunięciu przez Wykonawcę zlokalizowanych nieszczelności. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że obecny stan kanalizacji sanitarnej umożliwia przystąpienie do odbioru końcowego zadania.

02.02.2015 r.
Wykonawca poinformował, że zlokalizował miejsce nieszczelności na jednym z odrzutów. Nieszczelność w zlokalizowanym punkcie została usunięta. W chwili obecnej Wykonawca sprawdza pod względem szczelności kanalizację sanitarną w rejonie Poziomkowej, Szyszkowej oraz Leśnej.

26.01.2015 r.
Wykonawca nadal jest w trakcie lokalizowania miejsc nieszczelności kanalizacji sanitarnej oraz kompletowania dokumentacji rozliczeniowej i odbiorowej.

19.01.2015 r.
Wykonawca w dalszym ciągu lokalizuje miejsca nieszczelności kanalizacji sanitarnej oraz kompletuje dokumentację rozliczeniową i odbiorową.

12.01.2015 r.
Wykonawca jest w trakcie lokalizowania miejsc nieszczelności kanalizacji sanitarnej oraz kompletowania dokumentacji rozliczeniowej i odbiorowej.

07.01.2015 r.
Ze względu na obserwowany w dalszym ciągu dopływ wody do przepompowni Wykonawca został zobowiązany do zidentyfikowania miejsc nieszczelności kanalizacji sanitarnej do końca bieżącego tygodnia. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji dostarczonego uzupełniającego materiału z inspekcji tv po raz kolejny wskazał na jego niekompletność i zobowiązał Wykonawcę do natychmiastowego uzupełnienia..

29.12.2014 r.
Wykonawca zlokalizował nieszczelność kanału w ul. Poziomkowej. Od dnia dzisiejszego prowadzi prace związane z likwidacją nieprawidłowości. Roboty liniowe poprawkowe na ww. ulicy, według deklaracji Wykonawcy,zostaną ukończone do 31.12.2104 r.

22.12.2014 r.
Wykonawca poinformował Zamawiającego o wytypowanych na podstawie obserwacji odcinkach, na których prawdopodobnie występują nieszczelności kanału czego konsekwencją jest ciągły dopływ wód do przepompowni (dwa odcinki w rejonie skrzyżowania ul. Cedrowej i Poziomkowej). Zamawiający zalecił obserwację także innych odcinków gdyż problem może być bardziej złożony. Wykonawca poinformował, że w chwili obecnej uzupełniana jest inspekcja video odcinków nie poddanych wcześniej kamerowaniu. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do przekazania kompletnej dokumentacji w tym zakresie do weryfikacji niezwłocznie po sporządzeniu raportów z inspekcji tv.

15.12.2014 r.
Wykonawca w dalszym ciągu bada przyczynę nieszczelności kanalizacji i dopływu wód do przepompowni, przedłożona dokumentacja powykonawcza jest w dalszym ciągu niekompletna.

08.12.2014 r.
Wykonawca zakończył roboty poprawkowe studni. W chwili obecnej prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach poprawkowych oraz kamerowanie odcinków nie poddanych wcześniej inspekcji. W dalszym ciągu Wykonawca nie skompletował dokumentacji odbiorowej. Zamawiający/Inżynier przekazał wykonawcy uwagi dotyczące dostarczonej przez Wykonawcę partii materiału z inspekcji kanałów.

01.12.2014 r.
Nadal prowadzone są prace odbiorowe Kontraktu. Wykonawca jest w trakcie weryfikowania dokumentacji odbiorowej pod kątem uwag przekazanych przez Zamawiającego/Inżyniera.

24.11.2014 r.
Wykonawca wykonuje roboty odkrywkowe niezgłoszonych do odbioru poprawionych studni. Zamawiający przedstawił uwagi dotyczące zweryfikowanej partii materiału z inspekcji kanałów. Wykonawca w dalszym ciągu nie dostarczył kompletnej dokumentacji odbiorowej.

19.11.2014 r.
Kontynuacja robót poprawkowych wadliwie wykonanych studni. Do chwili obecnej poprawiono 70% wadliwych studni. Wobec niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikowych części studni do odbioru, Zamawiający/Inżynier nakazał wykonanie odkrywek w celu weryfikacji poprawności wykonania robót.

03.11.2014 r.
Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe na wadliwie wykonanych studniach, wykonuje odbudowę nawierzchni dróg oraz kompletuje dokumentację powykonawczą.

20.10.2014 r.
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań w terminie kontraktowych. Od dnia 16.10.2014 r. Wykonawca znajduje się w opóźnieniu. Wykonawca w dalszym ciągu nie skompletował dokumentacji odbiorowej, nie dostarczył kompletnego kamerowania i protokołów odbioru nawierzchni. W dalszym ciągu wykonywane są roboty odtworzeniowe.

13.10.2014 r.
W dniu 09.10.2014 r. odbył się komisyjny rozruch przepompowni przy ul. Leśnej. Wykonawca w dalszym ciągu odtwarza nawierzchnię. Zamawiający/Inżynier zobowiązał Wykonawcę do wykonania robót poprawkowych dotyczących wadliwych studni. W dalszym ciągu kompletowana jest dokumentacja powykonawcza.

06.10.2014
Zamawiający/Inżynier w obecności Wykonawcy dokonał przeglądu studni i zgłosił swoje uwagi ze względu na zauważone przypadki nieszczelności oraz niezgodne z kontraktem oklejenie złączy. Wykonawca został zobowiązany do wykonania robót poprawkowych poprzez wymianę uszczelek, wykonanie prawidłowego montażu kręgów i zgłoszenia do odbioru robót zanikowych. Wykonawca w dalszym ciągu kompletuje dokumentacje odbiorową, prowadzi roboty odtworzeniowe dróg oraz kamerowanie wykonanych kanałów.

29.09.2014
Wykonawca zakończył roboty montażowe kanalizacji sanitarnej oraz zgłosił gotowość do przeglądu studni. Prowadzone są roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni, inspekcja wideo kanalizacji oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy przepompowni.

22.09.2014 r.
Wykonawca zakończył roboty sieciowe.  W chwili obecnej prowadzi prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg.

8.09.2014 r.
Wykonawca kontynuuje prace w ulicy Złotej oraz Srebrnej, ukończeniu są prace w ul. Sosnowej. Ponadto prowadzi prace przygotowawcze związane z montażem przepompowni.

2.09.2014 r.
W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace na ul. Cedrowej i Poziomkowej oraz w ul. Złotej oraz Srebrnej. Na bieżąco prowadzi prace porządkowe teren po wykonanych robotach.  Do chwili obecnej Wykonawca wbudował ok. 3,3 km sieci.

25.08.2014 r.
Wykonawca prowadzi roboty w ul. Srebrnej , Złotej, Cedrowej oraz Poziomkowej. Ponadto posadowił przepompownie – jest w trakcie porządkowana terenu w rejonie przepompowni. Do chwili obecnej Wykonawca wbudował ok. 3,1 km sieci.

18.08.2014 r.
Wykonawca prowadzi roboty w ul. Srebrnej , Złotej, Cedrowej oraz Poziomkowej. Ponadto przygotował front robót dla posadowienia przepompowni oraz jest w trakcie przygotowywania wykonanych odcinków do odbioru. Do chwili obecnej Wykonawca wbudował ok. 2,7 km sieci.

21.07.2014 r.
Wykonawca w chwili obecnej prowadzi roboty w ul. Poziomkowej, Cedrowej oraz Srebrnej. W ubiegłym tygodniu wykonał ok 185 m sieci oraz dokonano odbioru prób szczelności dla odcinków w ul. Jeżynowej, Gajowej oraz części ul. Poziomkowej, Szyszkowej. W ubiegłym tygodniu

07.07.2014 r.
Wykonawca w ubiegłym tygodniu  wykonał ok. 180 m sieci. W chwili obecnej prowadzone są roboty w ul. Jodłowej, Leśnej i Świerkowej. Równolegle prowadzone są prace odwodnieniowe w ul. Cedrowej. Ponadto Wykonawca wykonuje kamerowanie wykonanych odcinków.

01.07.2014 r.
 Wykonawca zrealizował część robót w ul. Szyszkowej, Świerkowej w ul. Poziomkowej. W chwili obenej Wykonawca realizuje roboty w ul. Świerkowej, Jeżynowej, Poziomkowej. Ponadto wykonuje kamerownia wykonanych odcinków i gromadzenia dokumentacji odbiorowych. W ubiegłym tygodniu wykonano ok. 200m kanalizacji sanitarnej. Łącznie zrealizowano 1200 m sieci kanalizacji sanitarnej.

23.06.2014 r.
W chwili obecnej realizowane są roboty w ul. Jeżynowej, Poziomkowej, Leśnej. Zakończono roboty w ul. Gajowej, Szyszkowej. Do dnia dzisiejszego wykonano łącznie 840 m kanalizacji sanitarnej

26.05.2014 r.
 W chwili obecnej wykonano ok. 230 m. sieci. Prace prowadzone są w ul. Gajowej, Poziomkowej oraz ul. Szyszkowej. Na bieżąco prowadzone są roboty odtworzeniowe oraz odwodnieniowe. Harmonogram robót zamieszczony został poniżej.

22.05.2014 r.
Wykonawca kontynuuje prace w ul. Gajowej. Zorganizowane zostało zaplecze budowy, które mieści się na ul. Cedrowej.

12.04.2014 r.
Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., rozpoczął roboty ziemne i montażowe w ul. Gajowej. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem kolejność wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej będzie następująca: 1. Ul. Gajowa, Poziomkowa, Szyszkowa, Jeżynowa – maj 2014 r. 2. Ul. Jeżynowa c.d., Leśna, Jagodowa – czerwiec 2014 r., 3. Leśna c.d., Jagodowa, 3. Ul. Cedrowa, Świerkowa, Poziomkowa c.d., Sosnowa – lipiec 2014 r. 4. Ul. Poziomkowa c.d., Sosnowa c.d., Srebrna, Złota – sierpień 2014 r. 5. Srebrna c.d., Złota c.d. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w ruchu związane z wprowadzeniem organizacji zastępczej na czas prowadzenia robót.

07.04.2014 r.
Wykonawca nadal prowadzi prace organizacyjne związane z rozpoczęciem robót.

20.03.2014 r.
Zamawiający przekazał Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca prowadzi prace organizacyjne związane z rozpoczęciem robót.

07.03.2014 r.
W dniu dzisiejszym Spółka podpisała Umowę  na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

c) Galeria 

01.12.2014 r.

Nadal prowadzone są prace odbiorowe Kontraktu. Wykonawca jest w trakcie weryfikowania dokumentacji odbiorowej pod kątem uwag przekazanych przez Zamawiającego/Inżyniera.

24.11.2014 r.

Wykonawca wykonuje roboty odkrywkowe niezgłoszonych do odbioru poprawionych studni. Zamawiający przedstawił uwagi dotyczące zweryfikowanej partii materiału z inspekcji kanałów. Wykonawca w dalszym ciągu nie dostarczył kompletnej dokumentacji odbiorowej.

19.11.2014 r.

Kontynuacja robót poprawkowych wadliwie wykonanych studni. Do chwili obecnej poprawiono 70% wadliwych studni. Wobec niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikowych części studni do odbioru, Zamawiający/Inżynier nakazał wykonanie odkrywek w celu weryfikacji poprawności wykonania robót.

03.11.2014 r.

Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe na wadliwie wykonanych studniach, wykonuje odbudowę nawierzchni dróg oraz kompletuje dokumentację powykonawczą.

20.10.2014 r. – Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań w terminie kontraktowych. Od dnia 16.10.2014 r. Wykonawca znajduje się w opóźnieniu. Wykonawca w dalszym ciągu nie skompletował dokumentacji odbiorowej, nie dostarczył kompletnego kamerowania i protokołów odbioru nawierzchni. W dalszym ciągu wykonywane są roboty odtworzeniowe.

13.10.2014 r.

W dniu 09.10.2014 r. odbył się komisyjny rozruch przepompowni przy ul. Leśnej. Wykonawca w dalszym ciągu odtwarza nawierzchnię. Zamawiający/Inżynier zobowiązał Wykonawcę do wykonania robót poprawkowych dotyczących wadliwych studni. W dalszym ciągu kompletowana jest dokumentacja powykonawcza.

06.10.2014

Zamawiający/Inżynier w obecności Wykonawcy dokonał przeglądu studni i zgłosił swoje uwagi ze względu na zauważone przypadki nieszczelności oraz niezgodne z kontraktem oklejenie złączy. Wykonawca został zobowiązany do wykonania robót poprawkowych poprzez wymianę uszczelek, wykonanie prawidłowego montażu kręgów i zgłoszenia do odbioru robót zanikowych. Wykonawca w dalszym ciągu kompletuje dokumentacje odbiorową, prowadzi roboty odtworzeniowe dróg oraz kamerowanie wykonanych kanałów.

29.09.2014

Wykonawca zakończył roboty montażowe kanalizacji sanitarnej oraz zgłosił gotowość do przeglądu studni. Prowadzone są roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni, inspekcja wideo kanalizacji oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy przepompowni.

Opublikowany: 28, sierpień, 2012, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 1a Nowy Otok Radosna

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Radosnej do przepompowni ścieków przy ulicy Kutrowskiego

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Spis ulic objęty Kontraktem:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Inżynier Kontraktu:
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Podwale 17B/1A, 50-043 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LITZ” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjnych LITZ Feliks Fietz – Partner Konsorcjum, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz ze zbiornikową przepompownią ścieków w dzielnicy Nowy Otok – Wschód w Oławie od ul. Radosnej do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego. Projektowana kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie Nowego Otoku Wschód od ul. Radosnej, będzie grawitacyjnie odbierać ścieki sanitarne z podłączanych posesji.
Projektowana sieć kanalizacyjna sanitarna nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci w pasie dróg nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona do stanu istniejącego, tereny zielone i chodniki przez które przebiega projektowana sieć zostaną odtworzone do stanu istniejącego.
Kontrakt obejmuje budowę:

Średnica i materiał Długość
Kanał sanitarny – grawitacyjny PVC 200 L=513,5 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny – kamionka DN 300 L=2,73 m
Rurociąg tłoczny z rur PEHD 225 L=2075,8 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny PVC 250 L= 845,6 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny PVC 300 L=48,7 m
Odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji Dz 160 mm L = 170,9 m
przepompownia ścieków 1 sztuka

a)    Kluczowe daty inwestycji:
03.10.2009 r. –
ogłoszenie przetargu
29.03.2010 r. – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
19.04.2010 r. – przekazanie terenu budowy,
24.02.2011 r. – data ukończenia Robót.

 W chwili obecnej mieszkańcy mogą się wpinać do nowowybudowanych sieci

b)    Analiza postępu prac:
24.02.2011 r. Inżynier w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonał odbioru przedmiotowej inwestycji.
W następstwie zostało wystawione i podpisane przez strony Kontraktu Świadectwo Przejęcia Robót

IV.    Galeria

 


Opublikowany: 15, lipiec, 2015, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Kontrakt ul. Serdeczna, ul. Łagodna

26.08.2015 r.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie informuje, że zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej zostało zakończone. Od dnia 26.08.2015 r. mieszkańcy ww. rejonu mają możliwość podłączania swoich nieruchomości do do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

15.07.2015 r.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu wczorajszym ZWiK dokonał posadowienia zbiornika przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Serdecznej. Dzięki temu możliwość odbioru ścieków uzyskają nieruchomości z rejonu ul. Serdecznej oraz części ul. Łagodnej.

Roboty wykonywane były w szczególnie trudnych warunkach ze względu na 6 metrową głębokość wykopu oraz wysoki poziom i napływ wód gruntowych. Do montażu niezbędne było zastosowanie zestawu igłofiltrów oraz szalowanie ścian za pomocą szalunków słupowych. Zbiornik z polimerobetonu, o wadze 3 ton, wysokości 6 m i średnicy 1200 mm, w ciągu kilku godzin został sprawnie posadowiony na żelbetonowej płycie fundamentowej grubości 15 cm i obetonowany.

W kolejnych dniach zostanie zamontowane wyposażenie pompowni a następnie dokonamy złączenia przepompowni z wykonaną już wcześniej siecią kanalizacji sanitarnej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.