Fundusze Unijne

Czytaj więcej

Wyniki wyszukiwania:

Opublikowany: 23, styczeń, 2015, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 1 Nowy Otok

Kontrakt 1  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  – Nowy Otok”

Prace poprawkowe na sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy  Nowy Otok Zachód (kliknij tutaj)

 

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

Lokalizacja Kontraktu 1

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:

Obszar lokalizacji inwestycji K1

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski ,  tel. 71 303 95 36; e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec

(dawniej ENERGOPOL Południe S.A. ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec)

Od 31.12.2012 r.: „Wodgaz” Sp. z o.o. ul. Partyzancka 54A, 45-820 Opole

III.    Opis ogólny Kontraktu:

Projektowana sieć wodociągowa w dzielnicy Nowy Otok Zachód ma na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców w budynkach istniejących i planowanych. Zasilanie projektowanego wodociągu nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej Fi200 zlokalizowanej w ul. Nowy Otok oraz sieci wodociągowych znajdujących się w rejonie dzielnicy Nowy Otok Zachód. Projektowany układ sieci zwiększa niezawodność dostaw wody w systemie dzięki  połączeniu projektowanych odcinków sieci z istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej w sieć pierścieniową.
Kontrakt obejmuje budowę:

Średnica i materiał Długość
Sieć wodociągowa Nowy Otok Zachód (zadanie 1)  
Projektowana sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10:
– Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 1964 m
– Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 2218 m
– odejścia do hydrantów Dz 90 PE100 HDPE SDR 17 PN10 L=  42 m

W rejonie dzielnicy Nowy Otok Zachód zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z budynków będą doprowadzone do przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do granicy podłączanej posesji i następnie do studni z zaworami opróżniającymi, dalej siecią podciśnieniową transportowane do stacji próżniowo tłocznej, skąd projektowanym kolektorem tłocznym do trójnika na rurociągu tłocznym z przepompowni ścieków P1( zadanie realizowane w ramach Kontraktu 1a). W ramach projektu przewidziano wykonanie monitoringu wszystkich zaworów opróżniających oraz przepompowni ścieków próżniowo-tłocznej wraz z układem automatyki, sterowania i monitoringu drogą radiową z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie.

Średnica i materiał Długość
Sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Nowy Otok Zachód (zadanie 1)  
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 90 mm L=117,33 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L=3236,07 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L=2419,35 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L=1006,98 m
odcinki od studzienki podciśnieniowe do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 343,26 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160mm L=2768,96 m
kolektor ciśnieniowy PEHD Dz 160 mm L= 670,28 m
przepompownia ścieków próżniowo-tłoczna 1 sztuka

W rejonie dzielnicy Nowy Otok Wschód zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ścieki z budynków będą doprowadzone do przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do granicy podłączanej posesji i następnie zaprojektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej z rur PVC do kolektorów KG-1 oraz KG-8 i przepompowni ścieków nr P1 realizowanych w ramach Kontraktu 1a.

Średnica i materiał Długość
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla dzielnicy Nowy Otok Wschód (Zadanie 2)  
kanały grawitacyjne PVC SN8 Dz 200 mm L = 2273,7 m
kanały grawitacyjne PVC SN8 Dz 250 mm L =   666,6 m
odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji Dz 160 mm L = 1119,3 m

Dokończenie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” swoim zakresem obejmuje:

–              dokończenie budowy sieci wodociągowej:

średnica i materiał

długość

sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie PN10:  
– Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 153,10 m
– Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 50,8 m
– odejścia do hydrantów Dz 90 PE100 HDPE SDR 17 PN10 L = 4,07 m

–       dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z grawitacyjnymi odcinkami bocznymi:

średnica i materiał

długość

kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm L = 67,80 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm L = 640,70 m
kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm L = 136,76 m
odcinki od studzienki podciśnieniowej do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm L = 118,53 m
odgałęzienia grawitacyjne PVC Dz 160mm L = 727,40 m
kolektor ciśnieniowy PEHD Dz 160 mm L = 3,42 m
przepompownia ścieków próżniowo-tłoczna 1      szt.

 –       dokończenie budowy stacji próżniowo – tłocznej wraz z sterowaniem i monitoringiem
z centralnej dyspozytorni wraz z usunięciem usterek części budowlanej;
–       odtworzenie nawierzchni dróg w technologii masy bitumicznej i tłuczniowej w części dotyczącej wykonanych już sieci i przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (wg projektu odtworzenia nawierzchni);
–       usunięcie usterek na wykonanej sieci wodociągowej w zakresie: regulacji posadowienia hydrantów, wymiany hydrantów, wymiany obudów zasuw, zamontowania skrzynek do zasuw i kompletnego oznakowania armatury;
–       usunięcie usterek na sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i odcinkach grawitacyjnych

w zakresie: montażu stopni złazowych, oczyszczenia studni, wymiany uszkodzonych elementów studni, usunięcia nieszczelności studni i nieszczelności grawitacyjnych odcinków kanalizacji sanitarnej;
–       dokonanie rozruchu systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
02.08.2010 r.
– ogłoszenie przetargu,

28.10.2010 r.  – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
03.12.2010 r.  – przekazanie terenu budowy,
10.12.2010 r. – rozpoczęcie robót,
02.07.2012 r. – planowana data ukończenia Robót.
07.03.2012 r. – Wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

30.06.2012 r. – Ogłoszenie przetargu na dokończenie przedmiotowego Kontraktu
21.09.2012 r. – Unieważnienie  postępowania przetargowego z dnia 30.06.2012 r.
05.10.2012 r. – Ponowne ogłoszenie przetargu na dokończenie przedmiotowego Kontraktu.
31.12.2012 r.  – Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą

b) Analiza postępu

15.09.2015 r.
Nowy Otok Zachód
W dniu dzisiejszym Wykonawca przedłożył Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót poprawkowych kolektorów podciśnieniowych w ul. Malachitowej i Diamentowej. Szczegóły nt. realizacji robót poprawkowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód zamieszczane będą tutaj

14.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
W dniu dzisiejszym odbył się odbiór końcowy robót poprawkowych w ul. Wiosennej. Potwierdzono prawidłowe wykonanie robót oraz odbudowę nawierzchni dróg do stanu istniejącego.

03.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zgłosił zakończenie robót poprawkowych w ul. Wiosennej oraz dostarczył Zamawiającemu dokumentację odbiorową. Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji.

01.09.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zakończył roboty ziemne i montażowe na odcinku S43-S42 oraz przeprowadził inspekcję tv naprawionych odcinków. W dniu dzisiejszym odbyła się próba szczelności odcinka S48-S49.

27.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca realizuje roboty ziemne i montażowe na odcinku S43-S42. Po zakończeniu prac rurociąg zostanie poddany inspekcji tv.

25.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Roboty ziemne i montażowe na odcinkach S36-S37 oraz S48-S49 zostały zakończone. Wykonawca przygotował próbę szczelności studni S32. Celem weryfikacji zagęszczenia gruntu przeprowadzone zostały na zlecenie Zamawiającego badania geotechniczne. W kolejnych dniach Wykonawca przystąpi do realizacji robót poprawkowych na odcinku S43-S42.

20.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
W dniu dzisiejszym wykonano próbę szczelności rurociągu w przelocie S31-S33.

17.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca przystąpił do realizacji robót poprawkowych na odcinku. S36-S37 oraz S48-S49.

13.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Zakończono prace na odcinku S32-S33. Celem weryfikacji zrealizowanych robót wykonano inspekcje tv kanału.

10.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca wykonał ponowny montaż studni S32 wraz z odtworzeniem kaskady. W kolejnych dniach Wykonawca przystąpi do realizacji odcinka S32-S33.

06.08.2015 r.
Nowy Otok Wschód
Firma CNT S.A. przystąpiła do usuwania wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej. W ramach ww. robót wykonana zostanie naprawa profilu spadkowego kanału sanitarnego w przelotach S36-S37, S42-S43, S48-S49 oraz S31-S33 wraz z korektą posadowienia studni S32. Ogólnie prace będą realizowane na wysokości posesji nr 17-21, nr 33-39, 59-63 oraz na wysokości działek 1/35 i 1/37 AM-84 obręb Nowy Otok.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty ziemne na odcinku S31-S32 w związku z koniecznością korekty posadowienia studni S32.

27.07.2015 r.
Nowy Otok Zachód
Zamawiający zlecił Projektantowi wykonanie projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. Projekt będzie określał etapy realizacji robót poprawkowych.

09.06.2015 r.
Nowy Otok Zachód
Komisja Inwentaryzacyjna skompletowała dokumentację z odkrywek oraz nieinwazyjnych pomiarów geofizycznych obrazującą faktyczny przebieg profilów kolektorów podciśnieniowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód. W kolejnym etapie ww. dokumentacja zostanie przekazana Projektantowi celem sporządzenia projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. 

23.04.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W dniach 20-23.04.2015 r. zostały wykonane geofizyczne prace terenowe przez firmę Geospectrum z Krakowa. 

02.04.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W toku prac Komisji Inwentaryzacyjnej ustalono, że określenie faktycznego profilu kolektorów podciśnieniowych w drogach asfaltowych zostanie wykonane na podstawie nieinwazyjnych  pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem georadaru. Badanie wykona na zlecenie Wykonawcy firma zatwierdzona przez Zamawiającego.

12.02.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Wykonawca zakończył odkrywki w drogach gruntowych oraz tłuczniowych.

03.02.2015 r.
Nowy Otok Zachód

W chwili obecnej realizowane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szmaragdowej.

28.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód
W chwili obecnej wykonywane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szafirowej.

27.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej (droga gruntowa).

20-21.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej (gruntowy odcinek drogi).

12-19.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) realizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej.

08-10.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Jantarowej.

07.01.2015 r.
Nowy Otok Zachód

 Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) finalizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Malachitowej.

16-19.12.2014 r.
Nowy Otok Zachód

Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) wykonuje odkrywki kolektora podciśnieniowego w ul. Malachitowej. Odbudowa nawierzchni realizowana jest na bieżąco.

13.11.2014 r.
Nowy Otok Zachód

W związku ze stwierdzeniem wadliwego, niezgodnego z przedłożoną dokumentacją powykonawczą,  ułożenia kolektora podciśnieniowego przez Wykonawcę – firmę CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) w ul. Kryształowej wznowiono prace Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania oceny faktycznego przebiegu profilu kolektorów podciśnieniowych we wszystkich ulicach objętych zakresem zadania, wyznaczenia zakresu robót naprawczych oraz dokonania korekty rozliczenia Wykonawcy. Ustalono, że Wykonawca będzie wykonywał odkrywki etapami, w pierwszej kolejności w drogach gruntowych w oparciu o przedstawiony harmonogram. W pierwszej kolejności Wykonawca realizował będzie odkrywki w ul. Malachitowej, Jantarowej oraz Diamentowej. Każdy odkryty punkt sieci zostanie ponownie zamierzony przez uprawnionego geodetę.

07-10.10.2014 r.
Nowy Otok Zachód

W związku z niskimi wartościami podciśnienia notowanymi w sieci kanalizacji podciśnieniowej w ul. Kryształowej i podejrzeniem wadliwego ułożenia rurociągu podciśnieniowego, Wykonawca – firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) został zobowiązany do wykonania punktowych odkrywek celem weryfikacji rzędnych kolektora.

17.12.2012 r.
W dniu 17.12.2012 r. zgodnie z żądaniem Spółki, Wykonawca poinformował o zamiarze przystąpienia do robót poprawkowych w dniu 18.12.2012 r.

14.12.2012 r.
W dniu 14.12.2012 dokonano wyboru najkorzystniejszej Oferty na dokończenie. Spółka przewiduje podpisanie umowy w dniu 28.12.2012. Więcej informacji (tutaj odnośnik do przetargu)

05.12.2012 r.
Wykonawca nie zgodził się na zarzuty Zamawiającego, co do wadliwego wykonania odcinków w ul. Wiosennej i w dalszym ciągu nie przystąpił do robót poprawkowych wobec czego Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do ich realizacji pod rygorem nabycia prawa do zlecenia robót firmie zewnętrznej na koszt Wykonawcy i wyznaczył ostateczny termin do dnia 21.12.2012r.

15.11.2012 r.
W dniu 15.11.2012 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”. W chwili obecnej trwają prace komisji związane z oceną zgodności ofert z wymaganiami SIWZ

12.11.2012 r.
w dniu 12.11.2012 r.po przeanalizowaniu dostarczonego przez Wykonawcę materiału z kamerowania kanału w ul. Wiosennej, Zamawiający wstrzymał prace komisji, ponieważ jego zdaniem po raz kolejny nie zostały one wykonane zgodnie z Kontraktem. Obraz z kamerowania ujawnił lokalne przeciwspadki na kanałach, co w dalszym ciągu nie kwalifikuje kanałów w ul. Wiosennej do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do usunięcia wad w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada 2012r.

26.10.2012 r.
Dnia 22.10.2012 r. firma Energopol zgłosiła gotowość do odbioru robót poprawkowych we wschodniej części dzielnicy Nowy Otok. W dniu 26.10.2012 r. rozpoczęła prace komisja odbiorowa.

22.10.2012 r.
W dniu 22.10.2012 r. zakończono roboty związane z naprawą nawierzchni drogowych w zachodniej części dzielnicy Nowy Otok. Komisja odbiorowa potwierdziła dobrą jakość wykonanych robót.

05.10.2012 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w dniu 05.10.2012 r. ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” więcej TUTAJ (wklej odnośnik do przetargu)

15.10.2012 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto roboty związane z wyrównywaniem nawierzchni drogowych w zakresie dróg tłuczniowych w zachodniej części dzielnicy Nowy Otok. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Tomaszem Kułakowskim pod nr tel. 662-159-074

20.06.2012 r.
Nowy Otok cześć zachodnia – Komisja Inwentaryzacyjna
W dniu 13.06 br. podczas obrad Komisji Inwentaryzacyjnej Wykonawca poinformował, iż w gwarantowanym przez niego terminie tj. do dnia 14.06 r. nie uda mu się wykonać wszystkich czynności na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej w części Nowy Otok zachód wymaganych do oględzin w ramach czynności Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do wykonania prób i sprawdzeń. Wykonawca poprosił Spółkę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o 2 dni. Zgodę taką uzyskał, jednak następnego wystąpił o kolejne wydłużenie terminu o 8 dni do dnia 22.06 br. Spółka wyraziła zgodę na zakończenie prac Wykonawcy w ostatecznym terminie do dnia 18.06 r.
W dniu 18.06 br. Wykonawca poinformował, iż nie wykonał m.in.
– przeglądy studni (za wyjątkiem studni w ul. Diamentowej oraz pojedynczych studni na innych ulicach do których był uniemożliwiony dostęp oraz na odcinku SP42-SP44 na którym wykonywano wcześniej próbę ciśnieniową)
– przegląd wodociągu w ul. Kryształowa i Malachitowa (wodociąg przygotowany był przygotowany do przepięcia, w ul. Malachitowej stwierdzono uszkodzenie wodociągu w rejonie hydrantu Hp8 na sieci)
– wymieniono hydrant Hp 30 na nowy, Hp38, Hp2 zostały podniesione, przy węźle Wz11 wymieniono obudowę na zasuwie z12, wymieniono obudowę przy Hp6
– zaległe próby ciśnieniowe oraz na eksfiltrację za wyjątkiem prób na kolektorze KP1 w obrębie skrzyżowania Rubinowej i Perłowej oraz próby na eksfiltrację układu kanalizacji grawitacyjnej przy SP27
– badania kabli,
– Wykonawca przekazał dokumentację (profile za wyjątkiem ul. Kryształowej – zostanie dostarczona w dniu 20.06.2012)

30.05.2012 r.
Nowy Otok cześć zachodnia – Komisja Inwentaryzacyjna
W dniu 25.05 br. Wykonawca, w odpowiedzi na ponowioną propozycję Spółki, przygotowania do dnia 11.06 br. wykonanej przez niego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej w części Nowy Otok zachód do oględzin w ramach czynności Komisji Inwentaryzacyjnej oraz do wykonania prób i sprawdzeń, zaproponował wykonanie tych czynności do dnia 04.07.2012 r. Zamawiający, mając na celu dobro mieszkańców Oławy i troskę o jak najszybsze umożliwienie im korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odrzucił tę propozycję zastrzegając iż takim przypadku czynności te będą musiały zostać wykonane przez nowego wykonawcę na koszt Energopol Południe S.A. W odpowiedzi, w dniu 29.05 r. Wykonawca dokonał weryfikacji posiadanych zasobów i zaproponował wykonanie powyższych czynności do dnia 14.06 br. Spółka propozycję przyjęła zastrzegając, iż termin ten jest terminem ostatecznym na wykonanie przez Wykonawcę ww. zakresu prac bez względu na jakiekolwiek czynniki pogodowe czy techniczne. Wszelkie prace nieukończone do dnia 14.06.2012 r. zostaną powierzone innemu wykonawcy.
Po wykonaniu powyższego zakresu Komisja Inwentaryzacyjna dokona inwentaryzacji i wyceny robót umożliwiając jak najszybsze ogłoszenie nowego przetargu na wybór wykonawcy w celu ukończenia przerwanej inwestycji.

03.02.2012 r.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca w dniu 02.02.2012 r. zgłosił do Inżyniera  zakończenie robót oraz złożył dokumentację powykonawczą. Trwają czynności odbiorowe Planowane ich zakończenie to 29.02.2012 r. W związku z powyższym uzyskanie zgody na użytkowanie planowane jest do końca marca 2012 r. Po tym czasie mieszkańcy będą mogli się przyłączać.
Nowy Otok Zachód
Ze względu na silny mróz roboty zostały wstrzymane do odwołania.

18.01.2012 r
Nowy Otok Wschód
Wykonawca zadeklarował przekazanie  dokumentacji powykonawczej Inżynierowi Kontraktu do 31.01.2012 r. Po weryfikacji przedłożonej Inżynierowi dokumentacji nastąpi odbiór końcowy zadania  polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicy Nowy Otok Wschód. Planowany termin zgłoszenia sieci kanalizacji do użytkowania to marzec 2012 r.

17.01.2012 r.
Nowy Otok Zachód
Pozostało do wykonania około 150 m kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Rubinowej (w trakcie realizacji) oraz odcinek sieci wodociągowej na ul. Szmaragdowej.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania dróg w stanie umożliwiającym dogodny dojazd i dojście do posesji oraz do prowadzenia prac bez powodowania utrudnień dla mieszkańców.
Nowy Otok Wschód
Wykonawca nadal przygotowuje dokumentację powykonawczą, ZWIK oczekuje zgłoszenia wykonanych robót  do odbioru końcowego,

08.11.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Wykonawca prowadzi roboty związane z układanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w ul. Rubinowej, Szafirowej, Szmaragdowej .  Wykonano biofiltr na terenie stacji próżniowo – tłocznej. W tym tygodniu rozpocznie się ustawianie zbiornika podciśnieniowego na terenie stacji próżniowo – tłocznej.
Nowy Otok Wschód
Trwają przeglądy studni na kanałach grawitacyjnych.

17.10.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Prowadzone są prace przy budowie stacji próżniowo – tłocznej  przy ul. Szmaragdowej , na ukończeniu są prace budowlane.
Trwają roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej w kierunku ul. Perłowej.

Nowy Otok Wschód
Wykonawca nadal  odtwarza nawierzchnie drogowe po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

04.10.2011 r.
Nowy Otok Zachód
Prowadzone są prace przy budowie stacji próżniowo – tłocznej  przy ul. Szmaragdowej.
Trwają roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
Nowy Otok Wschód
Wykonawca odtwarza nawierzchnie drogowe po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Opublikowany: 7, marzec, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/01/P/2014                                                                                                Oława, 07.03.2014 r.

Oława, dnia 28.05.2014 r.
Zamawiający informuje, iż  w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu, szczegóły w pliku 2014 05 28 rozstrzygnięcie

Oława, dnia 01.04.2014 r.
Zamawiający informuje, iż  w dniu dzisiejszym zamieszcza edytowalne wersje załączników do oferty (w pliku o nazwie 2014 04 01 zalaczniki edytowalne K13) oraz przedmiar robót (w pliku o nazwie 2014 04 01 przedmiar edytowalny K13 ). Szczegóły w pliku – 2014 04 01_informacja_3 .

Oława, dnia 28.03.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację dla Wszystkich zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu szczegóły w plik 2014 03 28 informacja 2

Oława, dnia 17.03.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację dla Wszystkich zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu szczegóły w pliku 2014 03 17 informacja.

Oława, dnia 14.03.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania szczegóły w pliku 2014 03 14 zapytanie nr 1

Oława, dnia 12.03.2014 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku  2014 03 12 ogłoszenie o zmaówieniu opublikowane w DUUE wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 07.03.2014 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2014 03 07 ogłoszenie o zmaówieniu wysłane do DUUE

 

Opublikowany: 3, luty, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 16 Zakup samochodu*

 Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

2015.11.09 samochód MAN na stronę

I.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2. Dostawca:
SEZAM-INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole

II.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco – płuczącego z systemem odzysku wody do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.  Pojazd będzie umożliwiał czyszczenie i konserwację kanałów przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Dzięki zastosowaniu recyklingu wody proces czyszczenia będzie przebiegał z systemem filtrowania zassanego osadu odzyskując wodę wykorzystywaną dalej do czyszczenia kanalizacji. Proces przebiegać będzie w cyklu ciągłym, który w celu dalszego czyszczenia kanału wykluczy konieczność uzupełniania zbiornika wodą pitną. Jego zastosowanie pozwoli na efektywne oszczędzanie wody zużywanej do czyszczenia kanałów oraz znacznie zmniejszy ilość odprowadzanego szlamu. Dzięki stosowaniu samochodu specjalistycznego zapewniona zostanie ciągła drożność sieci kanalizacyjnych i przepompowni dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej i zmodernizowanej w wyniku realizacji przedmiotowego Projektu.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
19.03.2014 r. – data podpisania Umowy
15.10.2014 r. –
Wymagany termin realizacji Zamówienia

2.    Analiza postępu prac

W dniu 31.10.2014 r. o godzinie 11:00 w Sali Rajców oławskiego Ratusza odbyło się podsumowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było zaprezentowanie przed budynkiem Ratusza zakupionego przez Spółkę nowoczesnego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, zakupionego dzięki środkom unijnym.

04.11.2015 r. – ZWiK dokonał pozytywnego bezusterkowego odbioru usunięcia wad w pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji. Z dniem dzisiejszym została zakończona dostawa przedmiotu umowy.

04.08.2015 r. – podpisano umowę na roboty dodatkowe w zakresie usunięcia wad przyczepności powłoki lakierniczej.

17.07.2015 r. – Firma Sezam-Instal odmówiła podpisania notatki dokumentującej ustalenia poczynione podczas spotkania w dnia 08.06 br. oraz odmówiła podpisania przesłanego przez ZWIK podpisanego porozumienia ws. zakończenia sporu.

08.06.2015 r. – Na zaproszenie ZWIK, w siedzibie Spółki odbyły się rozmowy przedstawicieli Firmy Sezam-Instal i ZWiK mające na celu polubowne zakończenie sporu. Strony przedstawiły swoje stanowiska i warunki rozwiązania sporu. 

27.05.2015r. – ZWiK ponownie zwrócił się do Wykonawcy o zmianę prezentowanego dotychczas stanowiska ws. odmowy usunięcia wad i o przystąpienie do rozmów celem obniżenia ceny pojazdu i polubownego zakończenia sporu.

22.05.2015 r.–  w związku z potwierdzoną wadą powłoki lakierniczej, a także wobec  braku informacji ze strony dostawcy samochodu odnośnie sposobu przygotowania podłoża do malowania, zastosowanych lakierów i podkładów przeprowadzono kolejne oględziny i badanie powłoki lakierniczej przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego. Oględziny i badania bezsprzecznie potwierdziły wadę powłoki lakierniczej na elementach zabudowy bocznej pojazdu (brak właściwej przyczepności podłoża). Dodatkowo potwierdzono niewymalowanie elementów zabudowy 5 warstwami powłok lakierniczych, jakich wymagano w specyfikacji dostawy oraz określono, że przyczyną wady przyczepności są błędy popełnione przez dostawcę pojazdu, w doborze materiałów lub zastosowanie przez niego niewłaściwej technologii wykonania. Istniejąca powłoka lakiernicza nie gwarantuje dobrego zabezpieczenia i winna zostać usunięta podczas wykonywania lakierowania naprawczego. Nikt z przedstawicieli Firmy Sezam-Instal pomimo zaproszenia nie przybył na oględziny.

21.05.2015 r. – Firma Sezam–Instal ponownie odrzuciła żądanie ZWiK ws. obniżenia ceny zakupu pojazdu i wady powłoki lakierniczej.

20.05.2015 r.- ZWiK ponownie wystąpił do Firmy Sezam-Instal z żądaniem obniżenia ceny zakupu pojazdu wobec  konieczności poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu usunięcia wad w pojeździe oraz zastrzegając prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu wady powłoki lakierniczej.

05.05.2015 r. – w obecności certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego Ministra Transportu odbyły się oględziny pojazdu w zakresie występującej wady powłoki lakierniczej. Oględziny potwierdziły występowanie zgłoszonej wady powłoki lakierniczej (niewłaściwa przyczepność do podłoża). Nikt z przedstawicieli Firmy Sezam-Instal pomimo zaproszenia nie przybył na oględziny.

04.05.2015 r.– Firma Sezam–Instal odrzuciła żądanie ZWiK ws. obniżenia ceny zakupu pojazdu podtrzymując twierdzenie o braku jakichkolwiek wad w pojeździe, a jako przyczynę wady powłoki lakierniczej uznała zły sposób ściągania foliowych elementów wyklejenia pojazdu.

29.04.2015 r. – w trakcie usuwania wad stwierdzono niewystarczającą przyczepność powłoki lakierniczej na zabudowie pojazdu. Zdejmowana folia odchodziła z zabudowy wraz z lakierem. Powyższą wadę ukrytą, zgłoszono Firmie Sezam-Instal, jednocześnie zapraszając do siedziby firmy usuwającej wady celem dokonania komisyjnych oględzin.  

22.04.2015 r. – w związku z odmową usunięcia wad w pojeździe specjalistycznym, wystąpiono do Firmy Sezam-Instal z żądaniem obniżenia ceny zakupu pojazdu z tytułu kosztów za usunięcie wad w pojeździe, przetłumaczenie na język polski części dokumentacji powykonawczej, dokończenie szkolenia z obsługi pojazdu pracowników ZWiK, kosztów opinii biegłego.

17.04.2015 r. – podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego na usunięcie wad w pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

09.03.2015 r. – ZWiK przedstawia swoje stanowisko wobec zarzutów Sezam Instal. Informacja tutaj.

03.03.2015 r. – potwierdzenie przez niezależnego biegłego sądowego wystąpienia wad zapisanych w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu z 21.10.2014 roku.

27.02.2015 r. – ZWiK ogłosił postępowanie przetargowe na usuniecie wad i nieprawidłowości w dostarczonym pojeździe specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji.

16.02.2015 r. – w związku ze złożonym w grudniu 2014 roku do Sądu Rejonowego w Oławie wnioskiem o zabezpieczenie dowodu przez powołanie biegłego sądowego z dziedziny motoryzacji, w dniu dzisiejszym w obecności Wykonawcy, powołany przez sąd biegły dokonał oględzin i opisu pojazdu.

12.01.2015 r. – ZWiK odsyła ponownie wystawioną w dniu 28.10.2014 roku fakturę jako wystawioną niezgodnie z zapisami Umowy.

09.01.2015 r. – w związku z kolejną odmową przez wykonawcę usunięcia wad, ZWiK przystąpił do procedury ich zabezpieczania, określenia ich wartości, a w konsekwencji zmierzających do ich usunięcia przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy.

05.01.2015 r. ZWiK ponownie otrzymuje fakturę za dostarczony samochód.

23.12.2014 r. – w związku z nieusunięciem, do wyznaczonego terminu tj. 19.12.2014 r. wad dostarczonego pojazdu, ZWiK ponownie wzywa wykonawcę do realizacji zobowiązań umownych wyznaczając wykonawcy nowy termin na usunięcie wad – 09.01.2015r.

Producent pojazdu – firma KROLL nie odpowiedziała na zapytanie ZWIK, nie złożyła oferty
i również nie podała żadnych przyczyn odmowy przeprowadzenia szkolenia obsługi wyprodukowanego przez siebie pojazdu.

17.12.2014 r. – ponowne wystąpienie do firmy KROLL o przedłożenie oferty na szkolenie pracowników ZWIK.

05.12.2014 r. – wystąpienie do producenta pojazdu firmy KROLL z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki spowodowane odmową wypełnienia, przyjętego przez firmę Sezam-Instal, zobowiązania do przeprowadzenia szkolenia pracowników.

02.12.2014 r. – kolejne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

27.11.2014 r. – częściowe usunięcie wad – wykonawca dostarcza pojazd po przemalowaniu 6 elementów dolnej części pojazdu.

24.11.2014 r. – ponowne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

21.11. 2014 r. – kolejne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

14.11.2014r. – ponowne wezwanie wykonawcy do kontynuowania szkolenia.

07.11.2014 r. – w związku z nie realizowaniem zapisów protokołu odbioru i nie kontynuowaniem szkolenia z zakresu obsługi pojazdu, ZWiK wzywa wykonawcę do wypełnienia swoich zobowiązań i kontynuowanie szkolenia. Samochód bez przeszkolenia personelu ZWIK nie może być użytkowany.

31.10.2014 r. ZWiK otrzymuje fakturę od wykonawcy za dostarczony pojazd. Faktura zostaje odesłana jako wystawiona przedwcześnie tj. przed usunięciem wskazanych w protokole wad ponieważ, zgodnie z zapisami umowy, podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru, a na chwilę obecną brak podstaw do wystawienia takiego protokołu.

30.10.2014 r. – wezwanie wykonawcy do realizacji przyjętego zobowiązania tj. usunięcia wszystkich wad wskazanych w protokole zdawczo – odbiorczym i rozwiązania wady związanej z zrzutem ścieków z modułu sanitarnego bezpośrednio pod samochód.

21.10.2014 r. – podpisanie przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego z wskazanymi odstępstwami i zobowiązaniem wykonawcy do usunięcia wszystkich wad w terminie do dnia 19.12.2014 r. Równocześnie z momentem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wykonawca zobowiązał się do dokończenia szkolenia i dostarczenia dowodów dokumentujących szkolenie.

21.10.2014 r. – zakończenie procedury odbiorowej pojazdu. Podczas odbioru stwierdzono odstępstwa od wymagań określonych w Umowie:

–      ścieki z modułu sanitarnego zrzucane są bezpośrednio pod samochód,

–      nie dostarczono wymaganego umową projektu wymalowania pojazdu,

–      niezgodności dotyczące wymalowania pojazdu m.in. na podstawie opinii rzeczoznawcy samochodowego analiza pomiarów grubości powłok lakierniczych wykazała, że zewnętrze ściany boczne i górne pokrywy nie zostały polakierowane wymaganą  ilością warstw,

–      zgodnie z umową po uzgodnieniu projektu pojazd powinien zostać wymalowany, a nie jak przedstawiony do odbioru oklejony foliami,

–      pomimo niezgodnego z umową oklejenia pojazdu dokonano jego oceny jakościowej:

  • sposób oklejenia: dyskwalifikujący, niedbały,
  • naniesione na pojazd elementy graficzne są niezgodne nawet z przesłaną propozycją wykonawcy,
  • oklejenie pojazdu wykonano bez zatwierdzenia projektu przez ZWiK,
  • podczas przygotowania materiałów do wyklejenia nie uwzględniono różnych rodzajów kształtów powierzchni oklejanej (wypukłości, wklęsłości, owale). Cały wydruk wykonano na materiale przeznaczonym do klejenia wyłącznie powierzchni płaskich. Skutkiem tego stwierdzono odklejające się elementy na przetłoczeniach i innych kształtach niż płaskie;
  • stwierdzono liczne niedokładności w spasowaniach arkuszy. Próby spasowania doprowadziły do nieestetycznego i wadliwego wyklejenia grafiki, które stwarza możliwość rozsunięcia się folii w ciągu kilku miesięcy pod wpływem zmian temperatury otoczenia;
  • stwierdzono naderwanie fragmentów brytów folii, widoczne próby maskowania uszkodzeń folii, niedopracowanie wykończenia łączeń, przycięć, zawinięć folii,  nierówne docięcia brytów górnych i dolnych, nierówne docięcia zakończeń folii, brak starannego formowania zakończeń narożnych, niestaranne wykończenia folii wokół elementów typu zamki, zawiasy oraz zmarszczenia, pęknięcia i przecięcia folii podczas jej wyklejania;

Dodatkowo w trakcie odbioru stwierdzono odstępstwa w zakresie zabudowy modułu socjalnego, długości i średnicy węża, dokumentacji odbiorowej jak i kilku spraw technicznych.

20.10.2014 r. – rozpoczęcie przez wykonawcę szkolenia personelu ZWiK z zakresu budowy
i eksploatacji dostarczonego pojazdu (zobowiązanie umowne).

15.10.2014 r. – wykonawca Firma Sezam-Instal z Opola zgłasza do odbioru pojazd specjalistyczny produkcji firmy KROLL. Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej w skład której wchodzą z ramienia ZWiK certyfikowany rzeczoznawca samochodowy oraz specjalista
z zakresu technik graficznych.

19.03.2014 r. – podpisanie umowy na zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej z terminem dostawy do 15.10.2014r. .

 

19.03.2014 r.
W dniu dzisiejszym została podpisana Umowę na realizację niniejszego Kontrataku.

3.    Galeria

Opublikowany: 9, grudzień, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 16 Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Kontrakt 16 Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  PT/9/P/2013                                                                                                  Oława, 09.12.2013 r.

Oława, dnia 26.02.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku 2014 02 26 Rozstrzygniecie

Oława, dnia 15.01.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę ogłoszenia opublikowaną w DUUE 2014 01 15 Zmiana ogłoszenia opubikowana w DUUE

Oława, dnia 13.01.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę ogłoszenia wysłaną do DUUE 2014 01 13 Zmiana ogłoszenia wysłana do DUUE – szczegóły  w pliku 2014 01 13 Zmiana 1

Oława, dnia 10.12.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE. Szczegóły w pliku 2013 12 10 Ogłoszenie opublikowane w DUUE oraz kompletną dokumentację szczegóły w pliku SIWZ K16

Oława, dnia 09.12.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE. Szczegóły w pliku 2013 12 09 Ogłoszenie wysłane do DUUE

Opublikowany: 25, październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

Kontrakt 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/04/P/2013                                                                                                  Oława, 25.10.2013 r. 

Oława, dnia 18.02.2014 r.
Zamawiający zamieszcza informację o rozstrzygnięciu postępowania. Szczegóły w pliku K14_rozstrzygnięcie

Oława, dnia 06.12.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 12 06 zapytanie 1

Oława, dnia 22.11.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji–2013 11 22  Zmiana ogłoszenia wysłane do DUUESzczegóły w pliku  2013 11 22 Zmiana ogłoszenia nr 1

Oława, dnia 29.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku 2013 10 29 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE K14 wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 25.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE. Szczegóły w pliku 2013 10 25 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DUUE K14

Opublikowany: 25, październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/03/P/2013                                                                                                  Oława, 25.10.2013 r. 

Oława, dnia 17.02.2014 r.
Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w pliku 2014 02 17 Unieważnienie K13

Oława, dnia 22.11.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji2013 11 22  Zmiana ogłoszenia wysłane do DUUE Szczegóły w pliku  2013 11 22 Zmiana ogłoszenia nr 1

Oława, dnia 30.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku  2013 10 30 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE K13 wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 25.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2013 10 25 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DUUE K13

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.