#

Kontrakt 6 SUW w Nowym Otoku

Projektowanie i rozbudowa ujęcia i SUW w Nowym Otoku

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski,  tel. 71 303 95 36;
e-mail: z.kasprzyk@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz zrealizować roboty budowlano – montażowe. Kontrakt realizowany będzie w oparciu o tzw. Żółtą Książkę FIDIC
W zakresie przebudowy, remontu i rozbudowy ujęcia oraz SUW w Nowym Otoku prace projektowo- wykonawcze obejmują:
– rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody o wydajności 4000 m3/dobę do wydajności 8000 m3/dobę wraz z zapleczem sanitarnym oraz stanowiskiem lokalnego sterowania (1 stanowisko robocze) w zakresie umożliwiającym umieszczenie odpowiednich urządzeń technologicznych mających za zadanie właściwe i zgodne z prawem uzdatnianie wody, a także zapewnienie przesyłu wody w odpowiedniej ilości oraz jakości,
– budowę nowego zbiornika wód popłucznych zlokalizowanego obok zbiornika istniejącego wraz z zabudową pompy służącą do jego opróżniania,
– budowę nowej linii kablowej służącej do zasilania obiektów stacji oraz awaryjnego źródła zasilania stacji – agregat prądotwórczy,
– przebudowę istniejących rurociągów wody w obrębie stacji i terenu SUW,
– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków,
– przebudowę układu technologicznego oczyszczania wody w zakresie zwiększenia wydajności SUW polegająca na dobudowaniu kompatybilnego ciągu filtrów ciśnieniowych zamkniętych wraz z armaturą,
– przebudowę lub rozbudowę układu odwadniania kanału wewnątrz hali filtrów wraz z odprowadzeniem powstałych wód do istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
– remont i uruchomienie studni głębinowych 12z, 13z, , Az, Bz oraz D obecnie wyłączonych z eksploatacji,
– wykonanie zasilania awaryjnego – zaprojektowanie i budowa budynku, w którym znajdować się będzie agregat prądotwórczy oraz montaż istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW w tym budynku wraz z wykonaniem nowej linii awaryjnego zasilania w energię elektryczną studni Az, Bz oraz D,
– przebudowa systemu sterowania i automatyki obecnie eksploatowanych obiektów SUW w zakresie umożliwiającym ich połączenie z projektowanym systemem automatyki , sterowania, monitoringu i przekazywania sygnałów dla nowych obiektów SUW,
– przebudowa systemu automatyki, sterowania, monitoringu i systemu przekazywania sygnałów z istniejących i będących w eksploatacji studni głębinowych nr II, III, V, VI i 1z, w zakresie umożliwiającym późniejsze połączenie z systemem automatyki, sterowania, monitoringu i przekazywania sygnałów dedykowanym dla SUW,
– zaprojektowanie i wykonanie jednego wspólnego systemu sterowania, monitoringu i komunikacji dla potrzeb zarządzania pracą studni głębinowych, SUW i dystrybucji wody,
– obiekty stacji uzdatniania wody maja być wyposażone w niezbędne instalacje: elektryczne, teletechniczne, sygnalizacyjne, sanitarne, wentylacyjne.

Inwestycja ma na celu rozbudowę SUW i ujęć wody przy jednoczesnym utrzymaniu parametrów jakościowych wody podawanej do sieci w sposób umożliwiający spełnienie wymagań określonych  w obowiązujących przepisach w tym m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obecnie głównym problemem ujęciu jest niewystarczający pobór wody surowej z ujęć głębinowych oraz zbyt mała wydajność ciągu technologicznego uzdatniania wody. Rozbudowa stacji przyczyni się do utrzymania niezbędnego ciśnienia w sieci co poprawi warunki z jej korzystania obecnym odbiorcom oraz tym nowopodłączonym. Realizowana inwestycja przyczyni się do racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych i zapewnienia ciągłości dostaw wody na całym obszarze gminy miasto Oława. Dostarczana woda służy celom bytowo – gospodarczym i przeciwpożarowym. SUW wymaga rozbudowy w zakresie budynku technologicznego stacji filtrów oraz przeprowadzenia remontu studni zlokalizowanych na ujęciu dla potrzeb zachowania ciągłości dostaw wody o odpowiedniej ilości i jakości i pod odpowiednim ciśnieniem dla całego obszaru miasta.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
10.12.2010 r.   –
ogłoszenie przetargu,
11.04.2011 r.    – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
05.06.2012 r. – planowana data zakończenia inwestycji.

b)    Analiza postępu prac:

31.07.2012 r.
Komisja odbiorowa dokonała odbioru inwestycji a w dniu 31.07.2012 r. Inżynier kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia.
Wykonawca z dniem 14.06.2012 r. ukończył roboty objęte przedmiotowym Kontraktem.

04.06.2012 r.
SUW:
Na obiekcie prowadzone są roboty drogowe i wykończeniowe. Wykonawca przystąpił do rozruchu obiektu. Do chwili obecnej przeprowadzono rozruchy mechaniczne studni oraz filtrów. Po uzyskaniu normatywnych wyników badań laboratoryjnych wody Wykonawca przystąpi do rozruchu całego układu.

23.05.2012 r.

SUW:
– zakończono instalację hydrauliczną, zostały przeprowadzone próby „na mokro” na razie na sterowaniu ręcznym,
– w bieżącym tygodniu Wykonawca przystąpi do prac przy rozdzielni,
– Wykonawca przedstawił Projekt Rozruchu, pod koniec tygodnia planowany jest wstępny rozruch (wypłukanie filtrów, filtracja),
– roboty drogowe na terenie SUW są w finalnym stadium.

STUDNIE:
– Wykonawca finalizuje uzbrojenie technologiczne studni,
– prowadzone są roboty elektryczne,
– wykonano wszystkie ogrodzenia wokół studni,
– Wykonawca realizuje roboty drogowe w zakresie wjazdu i placu manewrowego w obrębie obszaru wokół studni.

15.05.2012r.
W dalszym ciągu prowadzone są roboty przy studniach:
-grodzenie studni,
-roboty drogowe,
-uzbrajanie wnętrz studni

Roboty na stacji SUW:
-wykonawca wykonał próby ciśnieniowe na sieci oraz instalacji wewnętrznej SUW
– prowadzone są roboty drogowe i wykończeniowe,
– Wykonawca przystępuje do prac informatycznych

26.04.2012r.
Prowadzone są roboty przy studniach:
-grodzenie studni,
-korytowanie dróg, układanie  krawężników,
-uzbrajanie wnętrz studni (zapuszczenie pomp głębinowych)
Roboty na stacji SUW:
-wykonawca prowadzi montaż uzbrojenia rurociągów
-w bieżącym tygodniu planowany jest montaż zestawu pompowych
-wykonawca przystępuje do dezynfekcji rurociągów

04.04.2012r.
Postęp robót na dzień 03.04.2012r.:
Wykonawca realizuje roboty na kilku frontach:
W zakresie branży budowlanej: wykonywana jest konstrukcja dachu w budynku SUW,
W zakresie branży drogowej:
Wykonywane jest korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi.
W zakresie branży instalacyjnej:
Filtry zostały zasypane złożem, w bieżącym tygodniu odbywają się prace malarskie na zbiornikach filtrów.
W rejonie studni odbywa się montaż ogrodzeń.
Sieci międzyobiektowe:
Rozpoczęto wykonywanie instalacji wewnętrznych.

21.03.2012r.
W dniu dzisiejszym Wykonawca przystąpił do montażu filtrów. Ponadto kontynuuje prace związane z montażem armatury wodociągowej na terenie SUW.

06.03.2012r.
Trwają przygotowania do lania stropu nad zbiornikiem popłuczyn. Konstrukcja dachu budynku SUW zostanie wykonana po zamontowaniu filtrów. W następnej kolejności będą wykonywane prace wewnątrz budynku. W zakresie robót branży sanitarnej wykonano renowację obudowy studni 1z.

05.03.2012r.
Trwają prace związane z budową rozbudową SUW Nowy Otok  oraz prace na czynnych studniach.
Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na terenie SUW.

22.02.2012r.
Trwają prace przy rozbudowie budowie SUW Nowy Otok.
W dniu 21.02.2012 r. Wykonawca wylał ściany zbiornika popłuczyn. Trwają prace przy wznoszeniu budynku SUW.

20.02.2012r.
Wykonano do dnia 20.02.2012:
– fundament pod zbiornik popłuczyn
– szalowanie i zbrojenie ścian zbiornika popłuczyn (w dniu 21.02.2012 r. wylane zostaną ściany betonowe zbiornika)
– ściany budynku SUW: zaawansowanie ok. 80%
– wylane stropy na pomieszczeniami budynku SUW
– wylane posadzki w pomieszczeniach budynku SUW (za wyjątkiem hali filtrów)
– wykonane tynki w pomieszczeniach budynku SUW (za wyjątkiem hali filtrów)

Do dnia 24.02.2012 r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej.

Studnie:
Trwają prace związane z prefabrykacją orurowania studni: 13z, 12z, Az, Bz i D.

02.02.2012r.
1.Wykonano płytę fundamentową pod zbiornik popłuczyn
2.Wykonano zbrojenie ścian zbiornika popłuczyn i ukończono szalowanie ścian. Planowany termin wykonania ścian (zalanie betonem): po ustąpieniu mrozów: ze względu na niskie temperatury betoniarnie są nieczynne.
3.Wykonano ściany budynku SUW: ok. 50 %.
4.Wykonano przewody poziome odpływowe kanalizacji w nowym budynku SUW
5.W dniach 26-27.01.2012 wykonane zostanie tymczasowe przepięcie rurociągu wody uzdatnionej DN 400 poza budynkiem SUW.
6.Wykonano strop na pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi nowego budynku SUW.
7.W dniach 06-10.12.2012 r. planowane jest wykonanie kanalizacji zewnętrznej.
8.Od dnia 06.12.2012 r. rozpoczną się roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń socjalnych i technologicznych SUW.

Studnie:
1.Wykonano zabezpieczenie powierzchni obudów studni Az i 12z.
2.W dniach 06-10.2012 r. planowane są prace modernizacyjne czynnych studni.

26.01.2012r.
1.Wykonano płytę fundamentową pod zbiornik popłuczyn
2.Wykonano zbrojenie ścian zbiornika popłuczyn i trwa szalowanie ścian. Planowany termin wykonania ścian (zalanie betonem): 30-31.01.2012 r.
3.Wykonano przewody poziome odpływowe kanalizacji w nowym budynku SUW
4.W dniach 26-27.01.2012 wykonane zostanie tymczasowe przepięcie rurociągu wody uzdatnionej DN 400 poza budynkiem SUW.

Studnie:
1.Wykonano zabezpieczenie powierzchni obudów studni Az i 12z.

17.01.2012r.
Na dzień dzisiejszy wykonano:
1.Płytę fundamentową pod zbiornik popłuczyn
2.Zbrojenie ścian zbiornika popłuczyn
3.Wykonano fundament pod budynek SUW
4.Wznoszone są ściany budynku SUW
5.Wykonano poziome przewody odpływowe kanalizacji pod przyszłą posadzką SUW

Planowane do wykonania roboty w dniach 23-27.01.2012
1.Wykonanie wyprowadzenia przewodów technologicznych z budynku SUW poza obręb budynku i wpięcie do czynnych sieci wodociągowych
2.Wylanie z betonu ścian zbiornika popłuczyn
3.Wykonanie ścian budynku stacji uzdatniania wody do stanu zaawansowania 60 %

Studnie:
Do dnia dzisiejszego wykonano:
1.Zabezpieczenie ścian obudów studni 12z oraz Az.
2.Oczyszczono obudowę studni 13z.

11.01.2012r.
1.Prowadzone są prace związane z remontem obudów studni.
2.Prowadzone są prace związane z rozbudową SUW Nowy Otok
– wylano płytę pod zbiornik wód popłucznych
– wykonano wykopy pod fundamenty nowego budynku SUW
3. Prowadzone są prace z przebudową rurociągów przy budynku SUW

18.11.2011r.
1. Trawa procedura wydawania pozwoleń na budowę w Starostwie Powiatowym w Oławie.
2. Trwa uzgadnianie projektów wykonawczych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przygotowuje szczegółowy harmonogram rozpoczęcia robót budowlanych który przedstawi
do uzgodnienia Inżynierowi i Zamawiającemu. Wykonawca planuje rozpoczęcie robót budowlanych w 2011 r.
4. Trwa opracowywanie dokumentacji na studnię zastępczą.

25.10.2011r.
Wykonawca wykonał próbne pompowania studni oraz przekazał Zamawiającemu sprawozdanie
z pompowań, które potwierdziło wydajność studni określoną w PF-U.
Obecnie w Starostwie Powiatowym znajdują się odrębne wnioski o wydanie decyzji po pozwoleniach na budowę
dla SUW Nowy Otok oraz budowy kabli energetycznych zasilających studnie.
Wykonawca przygotowuje się do przekazania w najbliższych dniach Inżynierowi i Zamawiającemu projektów wykonawczych do akceptacji.”

11.10.2011r.
Obecnie przygotowywane jest sprawozdanie z przeprowadzonych próbnych pompowań studni. Wykonawca planuje przekazanie
sprawozdania do dnia 21.10.2011 r.
Ponadto trwa procedura w Starostwie Powiatowym w Oławie związana z wydawaniem pozwolenia na budowę rozbudowy SUW Nowy Otok. Zakładany termin uzyskania pozwolenia na budowę: listopad 2011 r.

04.10.2011r.
Do dnia 04.10.2011 r. wykonano pompowania próbne studni: 13z, 12z, D, Az.
Obecnie opracowywane jest sprawozdanie z pompowań.
Posumowanie:
Studnia B: konieczne będzie wykonanie studni zastępczej w związku z zasypem studni istniejącej.
Studnie: 13z, 12z, Az i D: wstępne można stwierdzić, że studnie osiągnęły swoje wydajności
Obecnie opracowywane jest sprawozdanie prymy hydrogeologa, które powinno potwierdzić
wstępne wyniki pompowań.

28.09.2011r.
W dniu dzisiejszym wykonano próbne pompowanie studni D.

26.09.2011r.
W dniu 26.09.2011 r. firma FUNAM przeprowadziła próbne pompowanie studni 13z na terenie SUW Nowy Otok.
Wydajność studni prawidłowa: 18 m3/h. W dniu 27.09.2011 r. odbędzie się sprawdzenie, czy po pompowaniu nie nastąpił zasyp studni.
W dniu 27.09.2011 r. firma FUNAM planuje przeprowadzić próbne pompowanie studni D.

21.09.2011r.
Wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym w Oławie projekt budowlany
SUW oraz zamierza dokonać do końca września 2011 r. zgłoszenia budowy kabla energetycznego do studni Bz i D.

Wykonano wizje lokalne studni z udziałem hydrogeologa. W wyniku wizji stwierdzono, że studnia Bz ze względu na jej stan techniczny nie nadaje się do przeprowadzenia próbnych pompowań.
W dniach 26-29.09.2011 r. planowane jest przeprowadzenie pompowań próbnych studni 13z i 12z.
Dla pozostałych studni wykonane zostaną do połowy października 2011 r. próbne pompowania mające określić stan techniczny studni oraz wydajność.

Trwają prace związane z uzyskaniem w tym roku przez Wykonawcę rozszerzenia licencji oprogramowania do przesyłu danych.

09.08.2011 r
W dniach od 05-08.08.2011 r. Wykonawca przesłał projekt budowlany SUW.
W chwili obecnej strony Kontratku są w trakcie omawiania ww. opracowania.
Ponadto Wykonawca przygotowuje się do podjęcia próbnych pompowań strudnii. Prace mają być przprowadzone do końca sierpnia.

20.07.2011 r.
Zatwierdzona została koncepcja projektowa.
Obecnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych.
Do końca sierpnia Wykonawca ma przeprowadzić pompowania próbne pięciu studni w celu określenia wydajności.
W chwili obecnej Wykonawca opracowuje dwa warianty koncepcji projektowej niezbędnej do realizacji kontraktu.

05.07.2011 r.
W dniu dzisiejszym 05.07.2011 r. została zaopiniowana pozytywnie Koncepcja modernizacji SUW i ujęć wody.Wobec powyższego, Wykonawca przystąpił do opracowywania projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.

IV.    Galeria

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.