#

PROJEKT ETAP I

Miliony płyną do ZWiK

W dniu 08.12.2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie kolejnego aneksu zwiększającego, przyznane oławskim wodociągom, dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział: p. Poseł Roman Kaczor, Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Oławie – p. Krzysztof Pękala oraz ze strony WFOŚiGW
we Wrocławiu Prezes – p. Aleksander Marek Skorupa.

1 Od lewej Aleksander Marek Skorupa _ Krzysztof Pękala _ Roman Kaczor

Czytelnicy doskonale wiedzą o skuteczności ZWiK w pozyskiwaniu środków unijnych. Wielokrotnie informowaliśmy o realizowanym przez ZWiK projekcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. W ciągu zaledwie 4 lat wybudowano ponad 35 km nowej sieci kanalizacyjnej, 13 km sieci wodociągowej oraz dokonano renowacji 12 km starych, będących w złym stanie technicznym, kanałów sanitarnych. Uruchomiając 5 studni głębinowych i rozbudowując zakład uzdatniania wody ZWiK dwukrotnie zwiększył swoje zdolności wytwórcze i zwiększył niezawodność i jakość dostaw wody dla oławian. Szczególnie dbając o środowisko naturalne dokonał również modernizacji procesu unieszkodliwiania osadów na oczyszczalni ścieków instalując pionierski układ ATSO – Autotermicznej Tlenowej Stabilizacji Osadów.

Dzięki zawartemu właśnie aneksowi ZWiK uzyska możliwość refundacji ok. 1,2 mln zł środków przeznaczonych na budowę następnych wodociągów i kanalizacji w ulicach: Borsuczej, Wilczej, Serdecznej, Łagodnej oraz wodociągów w ulicach G. Zapolskiej, Lema i Wiśniowej wraz z ukończeniem wodociągu od zakładu uzdatniania wody w Nowym Otoku do ulicy Gazowej.

Obecnie wartość projektu przekroczyła już kwotę 78 mln zł, a dzięki uzyskaniu dofinansowania i zwrotu zapłaconego podatku VAT Spółka otrzyma blisko 45 mln zł. To niebagatelne sumy i niebagatelny wkład jaki w rozwój naszego miasta wniosły oławskie wodociągi. Cieszy nas, że można tak efektywnie korzystać z przynależności do Unii Europejskiej, a znając zaangażowanie i skuteczność p. Posła Romana Kaczora jesteśmy przekonani, że to jeszcze nie koniec przygody ZWiK w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

12.09.2014
Kolejne fundusze unijne dla „oławskich wodociągów”

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wzbogaciła się o kolejną dotację unijną wartości 1,6 mln zł, dofinansowującą inwestycję o wartości łącznej 3,1 mln zł. Jest to efekt skutecznych, wspartych przez posła P. Romana Kaczora, działań w zakresie pozyskania źródeł finansowania dla realizowanych prac inwestycyjnych w obszarze miejskiej gospodarki wodno-ściekowej.
W czwartek 12 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prezes ZWIK – Krzysztof Pękala podpisał aneks, rozszerzający obecnie realizowaną, umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Będzie to kontynuacja prowadzonych od kilku lat prac, modernizujących i rozbudowujących miejski system wodociągowo-kanalizacyjny, których celem jest zwiększenie dostępności świadczonych usług, podniesienie niezawodności i pewności dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka, przy wsparciu funduszy unijnych, dąży do zapewnienia mieszkańcom Oławy usług na najwyższym poziomie technicznym z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych, chroniących środowisko. Taka strategia pozwoliła do tej pory na wybudowanie ponad 13 km wodociągów, 36 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, podwojenie zdolności wytwórczych zakładu uzdatniania wody oraz na  zmodernizowanie części osadowej oczyszczalni ścieków. Obecnie renowacji bezwykopowej poddawanych jest kolejnych 6 km, będących w złym stanie technicznym, kanałów sanitarnych w centrum miasta oraz blisko 150 studzienek kanalizacji podciśnieniowej na osiedlu Zaodrze.
Podpisany w czwartek aneks umożliwia dalszą modernizację oczyszczalni, co w dłuższym okresie pozwoli na usprawnienie istniejących instalacji a tym samym kosztów jej funkcjonowania i w konsekwencji kosztów ponoszonych przez mieszkańców Oławy. Skutecznie pozyskane na ten cel fundusze, przy znaczącym udziale własnych środków, przeznaczone będą na cztery zadania, które podniosą poziom automatyzacji oraz usprawnią odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka wybuduje układ kompleksowego odbioru osadów i piasku pochodzący z czyszczenia sieci kanalizacji wraz z zagospodarowaniem osadów z płukania sieci. W celu prowadzenia procesu oczyszczania w sposób pewny i nieprzerwany,  zainstalowane zostaną dwa nowoczesne agregaty prądotwórcze z samoczynnym załączeniem oraz wykonany zostanie system automatyzujący część mechaniczno-biologiczną oczyszczalni. Służby ZWIK wyposażone będą w specjalistyczny samochód do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji kanałów, który dzięki zastosowaniu systemu filtrów i recyklingu, z zasysanego osadu będzie odzyskiwał wodę i wykorzystywał ją dalej do czyszczenia kanałów. Pozwoli to na znacznie skrócenie czasu prowadzonych prac a w aspekcie, tak ważnego dla Spółki podejścia ekologicznego, zmniejszy ilość zużywanej wody.
Wsparcie jakie udzielił Spółce poseł P. Roman Kaczor jak i Burmistrz naszego miasta P. Franciszek Październik, pozwoliły na zapewnienie dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości ponad 27 mln zł do inwestycji, których całkowita wartość wynosi blisko 62,5 mln zł. Jest to niewątpliwy sukces, motywujący do dalszych tak skutecznych działań ponieważ to nie koniec „przygód” ze środkami unijnymi dla ZWIK. Spółka przygotowuje już kolejne inwestycje, m.in. zwodociągowanie i skanalizowanie jeszcze w 2014 r. pozostałej części rejonu Nowego Otoku, w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 

3,4 miliona zł na kolejne inwestycje

W dniu 24.01. br. ZWiK Sp. z o.o. w Oławie zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu aneks do obecnej umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. W wyniku podjętych działań ZWiK otrzyma dofinansowanie w wysokości do 3,4 mln zł na zrealizowanie inwestycji wartości  ok. 5,3 mln zł.

Przedmiotem inwestycji będzie renowacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej.

W centrum miasta bezwykopowej renowacji poddanych zostanie ok. 6,2 km, będących w złym stanie technicznym, kanałów sanitarnych. W tym momencie można przypomnieć, iż metodą bezwykopową renowacji poddano w 2011 r. ok. 5,9 km. Po zakończeniu prac ilość poddanej renowacji kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 26 % całkowitej długości sieci sprzed jej rozbudowy w oparciu o środki unijne.

Na osiedlu Zaodrze wymienionych zostanie 147 zaworów podciśnieniowych wraz z renowacją zbiorczo-zaworowych studni podciśnieniowych betonowych oraz budową systemu monitoringu. Informacja o awarii/zawieszeniu zaworu podciśnieniowego będzie przesyłana  pracownikom pogotowia wodociągowego wskazując jednocześnie jego miejsce, a w efekcie pozwalając na zmniejszenie czasu usunięcia awarii.

Powyższe inwestycje to inwestycje o charakterze ekologicznym. Pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu często nieszczelnych instalacji sanitarnych, infiltrację wód gruntowych  jak i znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii w  bszarze objętym modernizacją.

Prace nad rozszerzeniem Projektu, złożonego w V konkursie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nad wnioskiem o dofinansowanie dodatkowego zakresu robót rozpoczęto w połowie ubiegłego roku.
Nie bez znaczenia była współpraca z posłem Panem Romanem Kaczorem. W rezultacie dokonano szczegółowej analizy potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i zoptymalizowano wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu. Obecnie przy współpracy z posłem R. Kaczorem  prowadzone są kolejne prace mające doprowadzić  do uzyskania dodatkowych środków finansowych.

W wyniku realizacji umowy na dofinansowanie Spółka otrzymała do chwili obecną ok. 13,2 mln zł.

Prezes Krzysztof Pękala składający podziękowania Panu Romanowi Kaczorowi – posłowi na Sejm RP

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.