Fundusze Unijne

Czytaj więcej

Wyniki wyszukiwania:

Opublikowany: 25, marzec, 2016, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Reportaż pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji …”

W związku z reportażem pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Będą podwyżki za wodę?” który został wyemitowany przez Polskie Radio Wrocław i ukazał się na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie poniżej przedstawia swoje stanowisko.

Spółka oświadcza, iż nie jest prawdą to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, iż Spółka obciążała mieszkańców zbyt wysokimi opłatami za przyłączenie do kanalizacji.

Nie jest prawdą również to, co sugeruje przedmiotowy materiał, iż Spółce nakazano zwrotu rzekomo zawyżonych opłat i wysokich kosztów wykonania przyłączy.

Nie polega na prawdzie także teza, iż na realizację powyższych zobowiązań UOKiK uzgodnił termin 31 marca.

Nie można zatem wyciągać, nieuprawnionego wniosku, iż po tym terminie tj. od dnia 1 kwietnia, Spółce grożą „gigantyczne kary w wysokości 10 tys. euro dziennie”.

Wobec popełnionych, przez twórcę reportażu, oczywistych błędów w analizie stanu faktycznego oraz wobec błędnie dobranych do faktów wypowiedzi, zarówno przedstawicieli UOKiK, Spółki, jak i radnego miasta, uprzejmie informujemy, iż termin 31 marca jest dniem, do którego Spółka zadeklarowała wprowadzenie zmian w umowach.

Zmiany te nie wynikają z rzekomych twierdzeń o wysokich kosztach przyłącza. Mają one jedynie charakter porządkujący sferę odpowiedzialności Spółki oraz odbiorców usług. Precyzują sposób dokonywania wzajemnych rozliczeń, wprowadzają uregulowania usprawniające realizację umowy oraz wprowadzają zapisy dotyczące ochrony danych osobowych klientów.

Informujemy, iż deklaracja Spółki już została wypełniona w 100 %. Wszystkie umowy wymagające zmian zostały zmienione i taką informację przekazano już do UOKiK. Nie zachodzą zatem i nigdy nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające nałożenie na Spółkę, po dniu 1 kwietnia, kary w wysokości 10 tys. euro dziennie!

Wskazujemy jednocześnie, że wprowadziliśmy również nowy sposób ustalenia jednorazowej opłaty za przyłączenie do sieci, natomiast podobnie jak inne przedsiębiorstwa stowarzyszone w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie nie zgadzamy się z UOKiK, który nakazuje nam ponoszenie kosztów budowy przyłącza na odcinku od sieci do granicy nieruchomości przyłączanej. Spółka nie broni się przed ich zapłatą, jednakże zgodnie z prawem dotyczącym ustalania cen, koszty takie zmuszona byłaby włączyć do składników kształtujących cenę jednostkową za wodę i ścieki. W rezultacie powyższego, koszty wybudowania przyłącza, zamiast osoby przyłączającej się, musieliby ponosić wszyscy już korzystający z wody i kanalizacji mieszkańcy miasta.

Na tej płaszczyźnie w całym kraju toczonych jest, od wielu lat, przez przedsiębiorstwa wodociągowe i UOKiK wiele sądowych sporów prawnych. Spółka nie zgadza się z takim stanowiskiem, które naszym zdaniem, nie ma podstaw prawnych. Od decyzji, w której wyznaczono Spółce jednorazową karę w wysokości 15 035,10 zł, jeszcze w grudniu ubiegłego roku złożone zostało stosowne odwołanie do Sądu UOKiK w Warszawie. Zaznaczamy, iż na wykonanie takiej decyzji Spółka nie otrzymała żadnego terminu granicznego.

Wobec powyższego, wobec złożoności opisanych problemów i wobec zdecydowanie nadmiernie uproszczonego ich przedstawienia w reportażu Polskiego Radia Wrocław, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie jeszcze raz podkreśla, iż Spółce nie grożą i nigdy nie groziły gigantyczne kary w wysokości 10 tys. euro dziennie.

Więcej o szczegółach decyzji wydanych przez UOKiK i o szczegółowym stanowisku Spółki tutaj.

Opublikowany: 25, październik, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Rozstrzygnięcie ZWiK versus UOKiK

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie na skutek odwołania złożonego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie od decyzji prezesa UOKiK stwierdzającej stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję i nakładającej z tego tytułu karę pieniężną na Spółkę.

Sąd uznał argumenty Spółki oraz przedstawioną przez nią definicję przyłączy, uchylił decyzję prezesa UOKiK i uchylił nałożoną karę pieniężną.

W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania antymonopolowego prezes UOKiK zarzucił Spółce nadużywanie pozycji dominującej i nakładanie na odbiorców, bez prawnego uzasadnienia, obowiązku wykonania fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia do sieci. Prezes UOKiK uważał, iż koszt robót związanych z budową przewodu wodociągowego od granicy nieruchomości osoby przyłączanej do miejsca włączenia do istniejącej sieci głównej (w tym koszty włączenia do sieci) nie stanowią – co do zakresu – kosztów prac związanych z budową przyłącza wodociągowego. Twierdził, że koszty tych robót powinny obciążać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a w razie ich poniesienia przez osobę przyłączaną powinno przysługiwać jej roszczenie do przedsiębiorstwa o nabycie ich własności za odpowiednim wynagrodzeniem.

Spółka nie zgodziła się z zarzutami UOKiK i złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Podobne odwołanie było przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w czerwcu 2017 r. w sprawie złożonej z powództwa Wodociągów Krakowskich. Wówczas Sąd Najwyższy podjął uchwałę utwierdzającą ZWIK o słuszności jego stanowiska.

W dniu dzisiejszym Sąd przyznał rację ZWiK Sp. z o.o. w Oławie i uchylił decyzję UOKiK w powyższym zakresie. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sprawa była szeroko i gorąco komentowana w dolnośląskich mediach i lokalnej prasie oraz na sesji Rady Miejskiej w Oławie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższymi odniesieniami:

Reportaż pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji …”

Sprawa przyłączy powraca

W czyim interesie działa ZWiK?

Prezes UOKiK ma wątpliwości

Opublikowany: 11, maj, 2016, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ZWiK 2016

Podziękowanie  Banner 750x200

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 i 13 maja br. już po raz trzeci, dla mieszkańców Oławy i okolic, otworzymy drzwi obiektów naszej Spółki. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w tych dniach.

Radość jaką wyrażają dzieci, biorąc udział w grach i zabawach organizowanych podczas naszych iwentów, jest dla nas największą motywacją do organizacji takich wydarzeń. Dzięki zaangażowaniu również pedagogów oławskich szkół, łącząc edukację z zabawą możemy wspólnie kształtować świadomość ekologiczną.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych Ministerstwo Rozwoju zaprosiło nas, jako skutecznego beneficjenta środków unijnych, do uczestnictwa w ogólnopolskich Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Informacja o naszym udziale zamieszczona została na stronie http://www.dniotwarte.eu/. Akcja polega na udostępnieniu szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz na promocji efektów wynikających z korzystania Funduszy Europejskich w Polsce. Będzie ona również doskonałą promocją naszego miasta. Relację i fotoreportaż z imprezy zamieścimy w lokalnych mediach oraz na naszej stronie internetowej.

Bardziej niż w latach poprzednich, w tym roku chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na promowanie zdrowego trybu życia i ekologię. Bez wody nie ma życia. Wszyscy wiemy jak ważnym jest czynnikiem, a Oława może poszczycić się jej wysoką jakością. Pokłady z których korzystamy ukształtowały się w pierwszym okresie ery kenozoicznej, czyli ok. 65 do 1,8 mln lat temu. Analiza zawartości składników mineralnych Oławskiej Średniozmineralizowanej wykazuje, że jej skład zbliżony jest do składu popularnych wód butelkowanych dostępnych w sklepach. Dla oławian ujmujemy ją za pośrednictwem 10 studni głębinowych z głębokości dochodzącej do 100 m, a następnie, w zakładzie uzdatniania wody poddajemy prostemu procesowi filtracji. Tak przygotowaną wodę dostarczamy do oławskich domów.

Dbając o środowisko naturalne i promując ekologię, do czego zobowiązuje nas nie tylko przynależność do Wspólnoty Europejskiej, realizujemy proces odbierania i oczyszczania ścieków, który pozwala ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. To sprawia, że pozytywne efekty zatrzymania i unieszkodliwienia zanieczyszczeń pozostają w ścisłym związku z promowanym przez nas zdrowym trybem życia.

Poprzednie edycje naszego iwentu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów oławskich szkół. Również w tym roku zachęcamy wszystkich spragnionych wiedzy ekologicznej i technicznej do udziału w prelekcjach, na których zademonstrujemy pracę obiektów i urządzeń ujmujących, uzdatniających i dystrybuujących wodę oraz urządzeń, które odbierają i oczyszczają ścieki. Dla uczniów oławskich szkół, przygotowaliśmy liczne gry, konkursy i zabawy a dla zwycięzców, podobnie jak w latach ubiegłych atrakcyjne nagrody.

Do udziału w organizacji tegorocznych obchodów dni otwartych, dodatkowo, na drugi dzień zaprosiliśmy Straż Miejską, która będzie edukować naszych gości w zakresie bezpieczeństwa. Formułę powiększania grona współorganizatorów chcemy rozszerzać w latach kolejnych.

Efekty naszych prac sprawiają, iż dzisiaj ZWiK Sp. z o.o. w Oławie jest firmą innowacyjną i nowocześnie zarządzaną. Osiągnięcia techniczne i wyniki finansowe plasują nas w ścisłej czołówce wśród rozwijających się przedsiębiorstw z naszej branży, co już siedmiokrotnie zostało potwierdzone przyznaniem Spółce tytułu Gazeli Biznesu.

Dla naszych gości przygotowaliśmy liczne gry, konkursy i zabawy, a dla zwycięzców, podobnie jak w latach ubiegłych atrakcyjne nagrody. Będzie nam miło Państwa gościć w godz. od 9:00 do 14:30.

Zapraszamy do obejrzenia fotorealcji.

Konkurs ZWiK Art

Plakat_ZWiK_Art_2016 m

wiecej

Opublikowany: 25, marzec, 2016, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Stanowisko ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

W związku z reportażem pn. „Gigantyczne kary grożą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Będą podwyżki za wodę?” który został wyemitowany przez Polskie Radio Wrocław i ukazał się na stronie internetowej www.radiowroclaw.pl Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie poniżej przedstawia swoje stanowisko.

wiecej

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.